Progress in Plant Protection

Efficacy of alternative methods in controlling of bull’s eye rot (Pezicula spp.)

Skuteczność proekologicznych metod ochrony jabłek przed gorzką zgnilizną (Pezicula spp.) 

Hanna Bryk, e-mail: Hanna.Bryk@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa, Pomologiczna 18, 96‐100 Skierniewice , Polska

Krzysztof P. Rutkowski

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa, Pomologiczna 18, 96‐100 Skierniewice , Polska
Streszczenie

Effectiveness of bioproducts (BoniProtect®, Polyversum WP, Effective Microorganism – EM) used as spraying of trees before harvest or as dipping of apples after harvest (BoniProtect®, Yield Plus, EM, hot water) in the control of bull’s eye rot (Pezicula spp.) was evaluated. BoniProtect® and EM regardless of use were not effective. Polyversum WP applied in organic orchard was not effective, but in two orchards with Integrated Pest Management (IPM) it showed a low efficacy (30–40%) and in two others IPM orchards appeared to be highly effective (80%). Yield Plus used in a form of dipping apples did not reduce bull’s eye rot. The most effective method was hot water treatment (effectiveness 80–100%). For apples cultivars Topaz and Pinova optimal temperature was 48–49°C, and time – 2 minutes. 

 

Badano efektywność preparatów biologicznych (BoniProtect®, Polyversum WP, Efektywne Mikroorganizmy – EM) stosowanych w formie opryskiwania jabłoni przed zbiorem lub zanurzania jabłek przed przechowywaniem (BoniProtect®, Yield Plus, EM, gorąca woda) w zapobieganiu najważniejszej chorobie przechowalniczej – gorzkiej zgniliźnie jabłek (Pezicula spp.). Stwierdzono, że BoniProtect® oraz EM, niezależnie od sposobu użycia, nie były efektywne. Preparat Polyversum WP stosowany w sadzie prowadzonym systemem ekologicznym wykazał brak skuteczności, natomiast w dwóch sadach prowadzonych systemem integrowanym jego efektywność kształtowała się na poziomie 30–40%, a w dwóch innych – około 80%. Traktowanie jabłek po zbiorze preparatem Yield Plus nie ograniczyło istotnie wystąpienia gorzkiej zgnilizny jabłek. Najbardziej efektywną metodą było zanurzanie owoców w gorącej wodzie o temperaturze 48–49°C przez 2 minuty. Skuteczność tego zabiegu była bardzo wysoka (80–100%). 

Słowa kluczowe
bull’s eye rot; Pezicula spp.; biocontrol; hot water treatment; gorzka zgnilizna jabłek; zwalczanie; preparaty biologiczne; gorąca woda
Progress in Plant Protection (2012) 52: 727-732
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-126
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy