Progress in Plant Protection

The risk of winter oilseed rape contamination by ochratoxin A, depending on their storage conditions

Ryzyko skażenia nasion rzepaku ozimego ochratoksyną A w zależności od warunków ich przechowywania 

Grzegorz Wickiel, e-mail: G.Wickiel@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Romuald Gwiazdowski, e-mail: R.Gwiazdowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Katarzyna Marcinkowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Storage conditions are an important factor in colonization of agricultural goods by pathogenic fungi and contamination by mycotoxins. The aim of this study was to determine the effect of the winter oilseed rape storage conditions on the grain contamination by ochratoxin A. The study was conducted at the Department of Plant Protection Research Institute of Plant Protection – National Research Institute in Poznan. Mycological analysis of the examined seeds of the oilseed rape showed the presence of fungi such as Penicillium spp., and Aspergillus spp. Chromatographic analysis showed very low levels of ochratoxin A in the rapeseed tested immediately after harvest, as well as in the samples of seeds stored in the conditions simulating storage (below the quantitation limit) and low levels of ochratoxin A in the samples stored in the conditions that stimulate the secretion of toxins. The highest contamination with toxins was found in a sample of seeds of the Monolith and it amounted to 0.2 μg/kg OTA (ochratoxin A). 

 

Warunki środowiskowe, w których przechowywane są płody rolne, stanowią ważny czynnik wpływający na zasiedlenie przez grzyby patogeniczne oraz zanieczyszczenie mikotoksynami. Celem badań było określenie wpływu warunków przechowywania nasion rzepaku ozimego na kontaminację nasion ochratoksyną A. Badania prowadzono w Zakładzie Badania Środków Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Analiza mikologiczna nasion wykazała obecność grzybów, m.in. z rodzajów: Penicillium spp., Aspergillus spp. Analiza chromatograficzna wskazuje na bardzo niski poziom ochratoksyny A w nasionach rzepaku badanych bezpośrednio po zbiorze, jak również w próbkach nasion przechowywanych w warunkach symulujących magazynowe (poniżej granicy oznaczalności). Niski poziom ochratoksyny A stwierdzono także w próbkach przechowywanych w warunkach stymulujących wydzielanie toksyny. Najwyższe skażenie toksynami stwierdzono w próbce nasion odmiany Monolit i wynosiło ono 0,2 μg/kg OTA (ochratoksyna). 

Słowa kluczowe
winter oilseed rape; storage; OTA (ochratoxin A); nasiona rzepaku ozimego; przechowywanie; ochratoksyna A (OTA)  
Progress in Plant Protection (2012) 52: 757-759
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-132
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy