Progress in Plant Protection

Evaluation of pea plant infection by fungi and fungal-like organisms in different regions of Poland

Ocena porażenia roślin grochu siewnego przez grzyby i organizmy grzybopodobne w różnych rejonach Polski

Janusz Podleśny, e-mail: jp@iung.pulawy.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska

Anna Podleśna

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Czartoryskich 8, 24‐100 Puławy , Polska
Streszczenie

Experiments were conducted during 2010–2011 at Experimental Stations for Cultivar Testing in Słupia Wielka. Fodder pea cultivars (Roch, Marych, Muza, Wiato, Pomorska, Sokolik, Eureka, Gwarek, Hubal, Milwa and Klif) characterized by lower soil requirements were taken into consideration. The intensity of occurrence of the following pea diseases: fusarium wilt, ascochytosis, downy mildew, powdery mildew and pea rust was evaluated. The aim of the studies was to evaluate the degree of pea plant infection by fungal diseases depending on cultivar factor and the course of weather condition in different regions of Poland. Plant infection caused by fungal pathogens was diversified in individual years and depended on the weather course, especially on the amount of precipitation during vegetation, as well as cultivation region and pea cultivar. On the basis of obtained results the most reliable were the cultivars Hubal, Gwarek and Milwa whereas the cultivars Marych, Roch and Wiato gave the worst effects.

 

Doświadczenia prowadzono w latach 2010–2011, w Stacjach Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. W badaniach uwzględniono pastewne odmiany grochu siewnego o małych wymaganiach glebowych: Roch, Marych, Muza, Wiato, Pomorska, Sokolik, Eureka, Gwarek, Hubal, Milwa i Klif. Określano występowanie następujących chorób grochu: fuzaryjne więdnięcie, askochytoza, mączniak prawdziwy i mączniak rzekomy oraz rdza grochu. Celem badań była ocena stopnia porażenia roślin grochu siewnego przez patogeny grzybowe w zależności od odmiany oraz przebiegu warunków pogodowych w poszczególnych rejonach Polski. Występowanie chorób grzybowych było zróżnicowane w latach i zależało od przebiegu pogody, zwłaszcza ilości opadów w okresie wegetacji, rejonu uprawy oraz odmiany grochu. W warunkach prowadzonego doświadczenia najbardziej niezawodne okazały się odmiany: Hubal, Gwarek i Milwa; natomiast najsłabsze efekty stwierdzono u odmian: Marych, Roch i Wiato.

Słowa kluczowe
pea; cultivar; fungal diseases; regions of Poland; yielding
Progress in Plant Protection (2012) 52: 663-670
Data pierwszej publikacji on-line: 2012-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2012-116
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy