Progress in Plant Protection

Cultivar differences of black scurf occurrence on potato tubers
Odmianowe zróżnicowanie występowania ospowatości bulw ziemniaka  

Barbara Lutomirska, e-mail: b.lutomirska@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Jadwisinie , Szaniawskiego 15, 05-140 Jadwisin , Polska

Joanna Jankowska

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Jadwisinie , Szaniawskiego 15, 05-140 Jadwisin , Polska
Streszczenie

Nowadays the potato skin diseases are very important factors limiting the quality of tubers. The skin diseases include also the black scurf that results from the occurrence of Rhizoctonia solani sclerotia. The study used the data regarding evaluation of infected tubers and degree of infected tubers of black scurf on the potato cultivars in 2001–2013, which were collected during the experiments in Potato Agronomy Department, at the Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Division in Jadwisin, Poland. The study included 165 potato cultivars, evaluated for a period of three years or more. As a result of experiments it was found, that the share tubers with black scurf and the severity of ocurrence of R. solani sclerotia on tubers were determinded by the cultivar factors. Futhermore, it was shown that the cultivar differentiation of tubers with black scurf was formed differently than the cultivar diversity of the severity of sclerotia on the tubers. The most infected tubers were recorded in early cultivar Aruba 76.2%, while the least 9.8% in early cultivar Cedron. The lowest susceptibility to R. solani sclerotia development on tubers appeared in medium early variety Roksana – 7.1 degrees, and the highest severity of disease symptoms 3.3 degrees was observed on tubers of early variety Gracja.

 

Choroby skórki stanowią aktualnie jeden z istotnych czynników ograniczających jakość bulw ziemniaka. Zalicza się do nich także ospowatość bulw będącą efektem występowania sklerocjów grzyba Rhizoctonia solani. W badaniach wykorzystano wyniki oceny odmian dotyczące udziału bulw z ospowatością oraz nasilenia sklerocjów na bulwach uzyskane w doświadczeniach odmianowych zrealizowanych w latach 2001–2013, w Zakładzie Agronomii Ziemniaka, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Jadwisinie. W opracowaniu uwzględnione zostały dane dotyczące 165 odmian ocenianych przez okres nie krótszy niż 3 lata. Wyniki badań wskazują, że zarówno udział bulw z ospowatością, jak i stopień nasilenia sklerocjów grzyba R. solani na bulwach były uwarunkowane przez czynnik odmianowy. Najwyższy udział bulw z ospowatością zanotowano u wczesnej odmiany Aruba 76,2%, najniższy – 9,8% u odmiany Cedron. Najmniejszą podatnością na namnażanie sklerocjów grzyba R. solani na bulwach potomnych wyróżniła się odmiana średnio wczesna Roksana, stopień porażenia bulw – 7,1, natomiast najwyższe nasilenie objawów choroby – stopień porażenia bulw 3,3 obserwowano u odmiany wczesnej Gracja.

Słowa kluczowe
potato; black scurf occurrence; cultivars; ziemniak; występowanie ospowatości bulw; odmiany
Referencje

Bains P.S., Bennypaul H.S., Lynch D.R., Kawchuk L.M., Schaupmeyer C.A. 2002. Rhizoctonia disease of potatoes (Rhizoctonia solani): Fungicidal efficacy and cultivar susceptibility. American Journal of Potato Research 79: 99–106.

Bernat E. 2005. Występowanie ospowatości (Rhizoctonia solani) na bulwach wybranych odmian ziemniaka. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 237/238: 195–199.

Choroszewski P. 1993. Wpływ warunków klimatycznych na porażenie bulw ziemniaka sprawcami chorób w latach 1979–1988. Biuletyn Instytutu Ziemniaka 43: 113–129.

Djébali N., Tarhouni B. 2010. Field study of the relative susceptibility of eleven potato (Solanum tuberosum L.) varieties and the efficacy of two fungicides against Rhizoctonia solani attack. Crop Protection 29 (9): 998–1002.

Häni F., Popow G., Reinhard A. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL, Warszawa: 130–131.

Kochman J., Węgorek W. 1997. Ochrona roślin. Plantpress, Kraków: 525–526.

Kućmierz J., Kurzawińska H., Wesołowska J. 1993. Wpływ terminu i gęstości sadzenia na występowanie rizoktoniozy (Rhizoctonia solani Kühn) na kilku odmianach ziemniaka. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 287, Ogrodnictwo 21: 105–114.

Lenc L. 2006. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków na występowanie Rhizoctonia solani Kühn na kiełkach i bulwach sześciu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 104–107.

Lehtonen M.J. 2009. Rhizoctonia solani as a Potato Pathogen – Variation of Isolates in Finland and Host Response. Academic disserta-tion in plant pathology. Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki, Finland, 81 pp.

Lutomirska B. 2007. Wpływ odmiany i czynników meteorologicznych okresu wegetacji na ospowatość bulw ziemniaka. [The influence of cultivar and meteorological factors during vegetation season on black scurf of potato tubers]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 173–177.

Lutomirska B. 2010. Wpływ ospowatości sadzeniaków ziemniaka na akumulację plonu oraz występowanie objawów porażenia przez Rizoctonia solani Kühn na roślinach i bulwach potomnych. [Influence of seed tuber infestation with black scurf on potato yield and symptoms of Rhizoctonia solani on plant and progeny tubers]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 230–235.

Lutomirska B., Jankowska J. 2013. Ospowatość bulw zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. [Black scurf in tubers of the potato advanced breeding material]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 789–795.

Mańkowski D.R. 2008. System SAS w badaniach rolniczych. Materiały szkoleniowe. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików, 114 ss.

Pietkiewicz J., Choroszewski P. 1983. Wstępna ocena reakcji odmian na niektóre choroby skórki bulw. Biuletyn Instytutu Ziemniaka 29: 129–139.

Platt H.W., Canale F., Giménez G. 1993. Effects of tuber-borne inoculum of Rhizoctonia solani and fungicidal seed potato treatment of plant growth and Rhizoctonia disease in Canada and Uruguay. American Potato Journal 70: 553–559.

Roztropowicz S. (red.). 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, 50 ss.

Townsend G.R., Heuberger J.W. 1943. Methods for estimating losses caused by diseases in fungicide experiments. Plant Disease Reporter 27: 340–343.

Tsror L. 2010. Biology, epidemiology and management of Rhizoctonia solani on potato. Journal of Phytopathology 158: 649–658.

Turka I., Bimšteine G. 2011. Importance of potato variety choice in integrated pest management. Book of abstracts (abstract No. F19). 24th NJF Congress: Food, Feed, Fuel and Fun and 2nd Nordic Feed Science Conference. Sweden, Uppsala, June 14–16, 2011. NJF Report 7 (3), p. 74.

Woodhall J.W., Lees A.K., Edwards S.G., Jenkinson P. 2008. Infection of potato by Rhizoctonia solani: effect of anastomosis group. Plant Pathology 57: 697–905.

Woodhall J.W., Lutomirska B., Peters J.C., Wharton P.S. 2013. Rhizoctonia solani anastomosis group 3 is predominant in potato tubers in Poland. Plant Disease 97 (9): 1245–1246.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 135-140
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-17 12:07:11
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy