Progress in Plant Protection

The effect of Take Off seed treatment component on the healthiness and yield of spring barley
Wpływ komponentu zaprawowego Take Off na zdrowotność i plonowanie jęczmienia jarego  

Bogdan Dubis, e-mail: dubis@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn , Polska

Stanisław Bielski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn , Polska

Urszula Wachowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn , Polska

Jarosław Skoczyński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, Oczapowskiego 8, 10-719 Olsztyn , Polska
Streszczenie

The studies were performed at the University Experimental Center in Bałcyny in the period 2010–2011. The objective of the studies was to evaluate usability of Take Off (seed treatment component) with seed dressing Premis Pro 080 FS in control of fungal disease infection as well as to determine its effects on growth, development and yield of spring barley. Application of Take Off seed treatment component with other seed dressing resulted in insignificant decrease of barley infection by Oculimacula spp. and Fusarium spp. and leaves by Drechslera teres. It also showed tendency in control of effectiveness of conventional seed treatment such as Premis Pro 080 FS against all evaluated diseases. Application of Premis Pro 080 FS and Take Off seed treatment in spring barley resulted in significantly higher seed emergence, and tendency towards increase of plant biomass together with an increase of the number of heads, as well as increase of grain number per barley head. Premis Pro 080 FS and Take Off seed treatment application increased yield of spring barley comparing to an untreated control and to plots treated only with Premis Pro 080 FS but the differences were insignificant.

 

Badania realizowano w latach 2010–2011 w Zakładzie Produkcyjno-Doświadczalnym w Bałcynach. Celem doświadczeń była ocena przydatności komponentu zaprawowego Take Off stosowanego z zaprawą Premis Pro 080 FS w ograniczaniu porażenia przez grzyby patogeniczne oraz określenie jego wpływu na wzrost, rozwój i plonowanie jęczmienia jarego. Zastosowanie w jęczmieniu jarym komponentu zaprawowego Take Off wraz z zaprawą nasienną redukowało nieistotnie stopień porażenia źdźbeł przez Oculimacula spp. i Fusarium spp. oraz liści przez Drechslera teres, a nawet powodowało widoczną tendencję do ograniczenia skuteczności działania zaprawy Premis Pro 080 FS w odniesieniu do wszystkich nazw ocenianych chorób. Ochrona jęczmienia jarego z użyciem preparatów Premis Pro 080 FS i Take Off powodowała istotne zwiększenie liczby roślin po wschodach w porównaniu z kontrolą oraz wyraźny trend do korzystnego oddziaływania na przyrost biomasy, liczbę kłosów i ziaren w kłosie. Komponent zaprawowy Take Off stosowany z zaprawą nasienną Premis Pro 080 FS powodował jedynie nieistotny wzrost plonu ziarna jęczmienia jarego w stosunku do kontroli (bez zaprawy) i roślin chronionych samą zaprawą.  

Słowa kluczowe
spring barley; seed dressing; seed treatment component; disease of cereals; yield; jęczmień jary; zaprawianie ziarna; komponent zaprawowy; choroby zbóż; plon
Referencje

Bac S., Koźmiński C., Rojek M. (red.). 1998. Agrometeorologia. PWN, Warszawa, 274 ss.

Dawson W., Bateman G. 2000. Sensitivity of fungi from cereal roots to fluquinconazole and their suppressiveness towards take-all on plants with or without fluquinconazole seed treatment in a controlled environment. Plant Pathology 49: 477–486.

Formento N. 2002. Eficacia de fungicidas para el tratamiento de semillas de trigo en siembra ditecta. EEA Inta Parano 24: 256–264.

Häni F., Popow G., Reinhard K., Schwarz A., Tanner K., Vorlet M. 1998. Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej. PWRiL, Warszawa, 133 ss.

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2006. Wpływ zaprawiania nasion na zdrowotność roślin jęczmienia, pszenicy i rzepaku w początkowych fazach rozwoju. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 47–53.

Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2007. Wpływ wybranych biopreparatów do zaprawiania jęczmienia na zasiedlanie ziarna przez grzyby. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (3): 61–66.

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E., Krawczyk R. 2009. Porównanie zdrowotności jęczmienia jarego uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 54 (3): 137–140.

Krzyzińska B., Mączyńska A., Głazek M., Błażewicz J. 2010. Ocena wpływu ochrony fungicydowej na plon, jakość ziarna i słodu jęczmienia browarnego. [Assessment ot the effect of fungicidal treatment on field and quality of grain and malt of brewerʼs barley]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (4): 2075–2080.

Krzyzińska B., Mączyńska A., Sikora H. 2004. Zwalczanie chorób grzybowych liści za pomocą zapraw nasiennych w uprawie jęczmienia jarego. [Control of fungal diseases with seed treatment preparations in spring barley]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 877–880.

Kubiak K. 2005. Ograniczenie występowania chorób liści we wczesnych fazach rozwojowych jęczmienia. [Reduction of occurrence of leaf diseases at early growth stages of barley]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 821–824.

Michalski T., Duhr E. 2009. Wpływ zaprawiania biostymulatorem Biochikol 020 PC na rozwój i plonowanie dwóch odmian pszenicy jarej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 54 (4): 20–25.

Michalski T., Horoszkiewicz-Janka J. 2004. Wpływ preparatu Bio-algeen S90 Plus 2 na zdrowotność jęczmienia j jego mieszanek z ow-sem oplewionym. s. 15–21. W: „Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie” T. 2 (Z. Zbytek, red.). PIMR, Poznań, 375 ss.

Panasiewicz K., Koziara W., Sulewska H., Skrzypczak W. 2007. Wpływ biologicznych i chemicznych zapraw nasiennych na parametry wigorowe ziarna zbóż. [Influence of biological and chemical seed treatment on vigour parameters of the selected cereal grains]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 235–239.

Sawinska Z. 2008. Wpływ zapraw nasiennych na zwalczanie chorób grzybowych liści jęczmienia jarego. [The influence of seed treatment efficacy against leaf diseases in spring barley]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2): 516–519.

Dalgety Agra Polska. Agrochemia. Środki ochrony roślin. http://www.dalgety.com.pl [dostęp: 17.10.2014].

Verdesian Life Sciences. Products. Take Off. http://www.eu.vlsci.com [dostęp: 17.10.2014].    

Progress in Plant Protection (2015) 55: 159-163
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-20 08:30:28
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-026
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy