Progress in Plant Protection

Effect of biostimulator Aminoplant mixtures with terbuthylazine and bromoxynil (Zeagran 340 SE) on herbicidal effect and yield of maize
Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z mieszaniną terbutyloazyny i bromoksynilu (Zeagran 340 SE) na efekt chwastobójczy oraz plonowanie kukurydzy 

Roman Kierzek, e-mail: r.kierzek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Marta Dubas

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Kinga Matysiak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The field trials were conducted in Plewiska near Poznań in 2011–2013. The aim of these experiments was to evaluate the effects of biostimulator Aminoplant on the development and yield of maize and herbicidal activity in combined treatments. The basic protection against weeds was a treatment with a mixture of bromoxynil + terbuthylazine (Zeagran 340 SE) at the 4–6 leaf stage of maize. Aminoplant biostimulator was used twice, first time with the herbicide or separately (a few hours later), and then in a single operation at the 7–8 leaf stage of maize about two weeks later. The studies reported that the biostimulator Aminoplant had no effect on herbicidal efficacy and the phytotoxicity to maize plants. The use of Aminoplant in combined treatment with herbicide positively influenced the yield of maize, while it had no impact on the quality parameters of maize grain. The combined use of biostimulator with herbicide provides a positive effect on the growth and productivity of maize, and additionally rational benefits in terms of reducing the number of extra agricultural treatments.


W latach 2011–2013 w Plewiskach koło Poznania przeprowadzono ścisłe doświadczenia polowe, których celem była ocena efektów działania biostymulatora Aminoplant na rozwój i plonowanie kukurydzy oraz skuteczność zwalczania chwastów w zabiegach łącznych. Ochronę przed zachwaszczeniem stanowiły zabiegi z użyciem mieszaniny terbutyloazyna + bromoksynil (Zeagran 340 SE) w fazie 4–6 liści kukurydzy (BBCH 14–16). Biostymulator Aminoplant aplikowano dwukrotnie, najpierw stosując go łącznie z herbicydem lub oddzielnie (kilka godzin później), a następnie w zabiegu pojedynczym po upływie około 2 tygodni – w fazie 7–8 liści kukurydzy (BBCH 17–18). Stwierdzono, że Aminoplant nie wpływał na efektywność chwastobójczą środka Zeagran 340 SE i jego fitotoksyczność w stosunku do roślin kukurydzy. Stosowanie biostymulatora Aminoplant w łącznych zabiegach z herbicydem zwiększyło plonowanie kukurydzy, natomiast nie miało istotnego wpływu na parametry jakościowe ziarna kukurydzy. Łączne stosowanie biostymulatora z herbicydem daje wymierne korzyści w postaci ograniczenia liczby dodatkowych zabiegów agrotechnicznych. 


Słowa kluczowe
maize; combined treatment; Aminoplant; biostimulator; weed infestation; herbicide; yield;  kukurydza; zabiegi łączne; biostymulator; zachwaszczenie; herbicydy; plon
Referencje

Anyszka Z., Dobrzański A., Pałczyński J. 2008. Response of onion and carrot to Asahi SL biostimulator used with herbicides. p. 7–20. In: ”Biostimulators in Modern Agriculture. Vegetable Crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 83 pp. ISBN 83-89503-57-3.

Basak A. 2008. Biostimulators. Definitions, classification and legislation. p. 7–17. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H. Gawrońska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 89 pp. ISBN 83-89503-58-1.

Bytniewska K. 1985. Siapton – dolistny nawóz. Postępy Nauk Rolniczych 32 (5): 27–36.

Cambri D., Filippini L., Apone F., Arciello S., Colucci G., Portoso D. 2008. Effect of Aminoplant® on expression of selected genes in Arabidopsis thaliana L. plants. p. 77–82. In: ”Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H. Gawrońska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 89 pp. ISBN 83-89503-58-1.

Dragicevic V., Simic M., Stefanovic L., Sredojevic S. 2010. Possible toxicity and tolerance patterns towards post-emergence herbicides in maize inbred lines. Fresenius Environmental Bulletin 19 (8): 1499–1504.

Gawrońska H., Przybysz A., Szalacha E., Słowiński A. 2008. Physiological and molecular mode of action of Asahi SL biostymulator under optimal and stress conditions. p. 54–77. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H. Gawronska, ed.). Wieś Jutra, Warsaw, 89 pp. ISBN 83-89503-58-1.

Gawrońska H., Przybysz A. 2011. Biostymulatory: mechanizmy działania i przykłady zastosowań. s. 7–13. W: Materiały Konferencyjne „Targi Sadownictwa i Warzywnictwa”. Agrosimex Sp. z o.o., Warszawa, 70 ss. ISBN 978-83-929987-7-8.

Grabowska A., Kunicki E., Sękara A., Kalisz A. 2012. The effect of cultivar and biostimulant treatment on the carrot yield and its quality. Vegetable Crops Research Bulletin 77: 37–48.

Khorommbi N.G.R., Reinhardt C.F. 2002. Factors influencing the tolerance of maize to atrazine and terbuthyloazine applied post-emergence. South African Journal of Plant And Soil 19 (1): 8–11.

Kierzek R., Dubas M., Matysiak K. 2013. Wpływ łącznego stosowania biostymulatora Aminoplant z herbicydami na wielkość i jakość plonu buraka cukrowego. [Effect of biostymulator Aminoplant mixtures with herbicides on sugar beet yield and quality]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (3): 621–626.

Kositorna J., Smoliński M. 2002. Badania nad przydatnością środków przeciwstresowych do stosowania z herbicydami nalistnymi. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 4: 12–14.

Kositorna J., Smoliński M. 2008. Asahi SL biostymulator in protection of sugar beet from herbicide stress. p. 41–49. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. Field Crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 118 pp. ISBN 83-89503-56-5.

Kowalczyk K., Zielony T., Gajewski M. 2008. Effect of Aminoplant and Asahi on yield and quality of lettuce grown on rockwool. p. 35–43. In: „Biostimulators in Modern Agriculture. General Aspects” (H. Gawrońska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 89 pp. ISBN 83-89503-58-1.

Krajewska J., Latkowska M. 2008. The effects of biostimulants Asahi SL and Siapton 10 L on the growth of Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. ‘Rotblum’ and Hosta sp. (Tratt.) ‘Sum and substance’ and ‘Minuteman’. p. 33–39. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. Ornamental and Special Crops” (A. Łukaszewska, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 68 pp. ISBN 83-89503-60-3.

Kunicki E., Grabowska A., Sękara A., Wojciechowska R. 2010. The effect of cultivar type, time of cultivation, and biostimulant treatment on the yield of spinach (Spinacia oleracea L.). Folia Horticulturae 22 (2): 9–13.

Łyszkowska M., Gajc-Wolska J., Kubiś K. 2008. The influence of biostimulators on yield and quality of leaf and iceberg lettuce – grown under field conditions. p. 28–34. In: “Biostimulators in Modern Agriculture. Vegetable Crops” (Z.T. Dąbrowski, ed.). Wieś Jutra, Warszawa, 83 pp. ISBN 83-89503-57-3.

Maini P. 2006. The experience of the first biostimulant, based on amino acids and peptides: a short retrospective review on the laboratory researches and the practical results. Fertilitas Agrorum 1 (1): 29–43.

Matysiak K., Adamczewski K., Kaczmarek S. 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach Wielkopolski. [Response od some crops cultivated in great Poland to application of Asahi SL]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1849–1857.

Mladenova Y.I., Maini P., Mallegni C., Goltsev V., Vladova R., Vinarova K., Rotcheva S. 1998. Siapton – an amino-acid-based biostimulant reducing osmostress metabolic changes in maize. Agro Food Industry Hi-Tech 9 (6): 18–22.

Paradikovic N., Vinkovic T., Vrcek I.V., Zuntar I., Bojic M., Medic-Saric M. 2011. Effect of natural biostimulants on yield and nutritional quality: an example of sweet yellow pepper (Capsicum annuum L.) plants. Journal of the Science of Food and Agriculture 91 (12): 2146–2152.

Przybysz A., Wrochna M., Słowiński A., Gawrońska H. 2010. Stimulatory effect of Asahi SL on selected plant species. Acta Scintiarum Polonorum, Hortorum Culturs 9 (2): 53–64.

Rola H., Rotkiewicz D., Kurczych S. 1993. Zachowanie się odmian kukurydzy traktowanej herbicydami w warunkach suszy. Materiały 33. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. 2: 172–175.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 164-169
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-23 09:18:28
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy