Progress in Plant Protection

The effect of biostymulants and stubble crop on weed infestation of short-term spring wheat monoculture
Wpływ stosowania biostymulatorów i międzyplonu ścierniskowego na zachwaszczenie łanu krótkotrwałej monokultury pszenicy jarej 

Adela Maziarek, e-mail: adela.maziarek@oodr.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie , Główna 1, 49-330 Łosiów , Polska

Danuta Parylak

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław , Polska

Roman Wacławowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu , Pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Polska
Streszczenie

The field research was conducted at the Agricultural Advisory Centre in Łosiów in 2011 and 2012. The aim of the study was to investigate the response of spring wheat on continuous cropping and to determine the impact of regeneration treatments (biostimulants, stubble crop) on weed infestation and the yield of wheat grown in monoculture. The use of biostimulants in monoculture proved to be ineffective in reducing weed infestation of spring wheat and stubble cropping caused a decrease only in dry matter of weeds. There was no unequivocal effect of the experimental factors on the yield of spring wheat.


Badania przeprowadzono w latach 2011 i 2012 na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Celem doświadczeń było poznanie reakcji pszenicy jarej na uprawę w monokulturze oraz określenie wpływu zabiegów regeneracyjnych (biostymulatory, międzyplon ścierniskowy) na zachwaszczenie i wielkość plonu pszenicy uprawianej po sobie. Stosowanie biostymulatorów w monokulturze okazało się nieskuteczne w redukcji zachwaszczenia łanu pszenicy jarej, a przyorywanie międzyplonu ścierniskowego sprzyjało jedynie ograniczeniu powietrznie suchej masy chwastów. Nie stwierdzono jednoznacznego wpływu czynników doświadczenia na plonowanie roślin. 


Słowa kluczowe
spring wheat; monoculture; stubble crop; biostimulants; weed; yield;  pszenica jara; monokultura; międzyplon ścierniskowy; biostymulatory; zachwaszczenie; plon
Referencje

Adamiak E., Adamiak J. 2004. Zachwaszczenie owsa w warunkach zróżnicowanego następstwa roślin i chemicznej ochrony łanu. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 3 (1): 119–128.

Akemo M., Regnier E., Bennet M. 2000. Weed suppresion in spring-sown rye (Secale cereale) – Pea (Pisum sativum) cover crop mixes. Weed Technology 14: 545–549.

Gawęda D. 2009. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 64 (3): 21–28.

Gawęda D., Kwiatkowski C.A. 2012. Plonowanie pszenicy jarej uprawianej w krótkotrwałej monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 67 (2): 50–58.

Głowacka A. 2006. Wpływ monokultury, płodozmianu i uprawy współrzędnej na bioróżnorodność chwastów w pszenicy jarej. Acta Agrophysica 8 (3): 569–577.

Haliniarz M. 2010. Wpływ gęstości łanu na dynamikę przyrostu biomasy pszenicy jarej i chwastów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 65 (2): 68–79.

Hansen E.M., Kristensen K., Djurhuus J. 2000. Yield parameters as affected by introduction or discontinuation of catch crop use. Agronomy Journal 92: 909–914.

Harasim E., Gawęda D. 2010. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na plonowanie i efektywność energetyczną produkcji zbóż jarych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 65 (1): 64–72.

Hauggaard-Nielsen H., Ambus P., Jensen E.S. 2001. Interspecific competition, N use and interference with weeds in pea-barley intercropping. Field Crops Research 70: 101–109.

Jabłońska M., Giemza-Mikoda M., Lehmann A., Paluch M. 2012. Wpływ systemów uprawy roli oraz wybranych biopreparatów na zachwaszczenie łanu pszenżyta jarego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze. Episteme 15: 89–95.

Jaskulski D., Tomalak S. 2001. Wpływ głębokości i sposobu umieszczenia biomasy różnych gatunków roślin w glebie na wschody i masę siewki jęczmienia jarego. Zeszyty Naukowe, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Rolnictwo 47: 7–14.

Jaskulski D., Tomalak S., Rudnicki F. 2000. Regeneracja stanowiska po pszenicy ozimej dla jęczmienia jarego przez rośliny międzyplonu ścierniskowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 470: 49–57.

Kozak M. 2009. Biostymulator dobry wybór. Agrotechnika, Warszawa 3: 61–62.

Kuś J., Jończyk K. 2000. Regenerująca rola międzyplonów w zbożowych członach zmianowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 470: 59–65.

Kwiatkowski C., Wesołowski M., Stępień A. 2004. Bioróżnorodność chwastów w trzech odmianach jęczmienia jarego uprawianych w siedmioletniej monokulturze i zmianowaniu. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 3 (2): 109–117.

Maciejewski T., Szukała J., Jarosz A. 2007. Wpływ biostymulatora Asahi SL i Atonik SL na cechy jakościowe bulw ziemniaka. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (3): 109–112.

Parylak D. 1997. Zachwaszczenie pszenżyta ozimego w narastającej monokulturze. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie 175, Rolnictwo 65: 299–305.

Parylak D. 1998. Optymalizacja uprawy pszenżyta ozimego w krótkotrwałej monokulturze na glebie kompleksu żytniego dobrego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 326, Rozprawy 150: 7–94.

Słowiński A. 2004. Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. Wieś Jutra 3 (68): 25–26.

Słowiński A. 2008. Biostymulatory w polowej produkcji roślinnej. Wieś Jutra 5 (118): 29–30.

Teasdale J.R., Beste C.E., Potts W.E. 1991. Response of weeds to tillage and cover crop residue. Weed Science 39: 195–199.

Wojciechowski W. 1998. Międzyplony ścierniskowe jako czynnik zapobiegający negatywnym skutkom wysycenia struktury zasiewów zbożami. Postępy Nauk Rolniczych 5: 29–36.

Woźniak A. 2003. Wpływ zróżnicowanego udziału pszenicy jarej w zmianowaniu na plon i jakość ziarna. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 228: 41–50.

Woźniak A. 2005. Wpływ wsiewek międzyplonowych i nawożenia organicznego na plonowanie i zachwaszczenie pszenicy jarej uprawianej w monokulturze. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 60: 33–40.

Woźniak A., Gontarz D., Staniszewski M., Gos M. 2006. Plonowanie i jakość ziarna pszenicy jarej uprawianej w zmianowaniach o różnym jej udziale. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 242: 45–55.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 170-176
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-23 09:22:09
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy