Progress in Plant Protection

Impact of soil fertilizer UGmax on leaf infection degree by leaf spot disease (Cercospora beticola Sacc.) and yield and root quality of sugar beet
Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na stopień porażenia liści przez chwościka buraka (Cercospora beticola Sacc.) oraz na plon i jakość korzeni buraka cukrowego 

Dariusz Górski, e-mail: D.Gorski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska

Renata Gaj

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska , Wojska Polskiego 38/42, 60-625 Poznań , Polska

Jacek Piszczek

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska

Agnieszka Ulatowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska
Streszczenie

The studies were conducted in Koniczynka near Toruń in 2008–2011. The aim of the studies was an evaluation of soil fertilizer UGmax effect on the degree of leaf infection by leaf spot disease (Cercospora beticola Sacc.), sugar beet yield and roots quality in 2, 3 and 4-year crop rotation. Three experiments with a randomized complete block experimental design with four replications were carried out, one on each crop rotation. Analyses of research results showed that the crop rotation was the main factor determining the degree of leaf infection by C. beticola, roots and yield quality. Application of the soil fertilizer UGmax did not have any significant effect.

 

Badania przeprowadzono w Koniczynce koło Torunia w latach 2008–2011. Oceniano wpływ użyźniacza glebowego UGmax zastosowanego w nawożeniu buraka cukrowego w płodozmianie 2-, 3- i 4-letnim na stopień porażenia roślin przez chwościka buraka Cercospora beticola Sacc. oraz na plon i jakość korzeni. Wykonano trzy doświadczenia, po jednym na każdym płodozmianie, w układzie losowanych bloków w czterech powtórzeniach. Synteza wyników z czterech lat badań wykazała, że płodozmian był głównym czynnikiem determinującym stopień porażenia roślin przez chwościka buraka oraz wielkość plonu korzeni i cukru. Stosowanie użyźniacza glebowego UGmax, niezależnie od wariantu, nie miało istotnego wpływu. 

Słowa kluczowe
soil fertilizer; UGmax; sugar beet; Cercospora beticola;  użyźniacz glebowy; burak cukrowy 
Referencje

Condor A.F., Perez P.G., Lokare C. 2007. Effective Microorganisms: Myth or reality? Revista Peruana de Biología 14 (2): 315–319.

EPPO PP 1/1(4). European and Mediterranean Plant Protection Organization. Efficacy evaluation of fungicides. Foliar diseases on sugarbeet: 1–5.

http://www.ugmax.pl [dostęp: 25.05.2014].

Jakubus M., Kaczmarek Z., Wolna-Maruwka A. 2012. Zmiany wybranych właściwości gleby inkubowanej z dodatkiem agaru, skrobi i efektywnych mikroorganizmów. Ecological Chemistry and Engineering A 19 (1–2): 61–68.

Kucharski J., Jastrzębska E. 2005. Rola efektywnych mikroorganizmów w kształtowaniu właściwości mikrobiologicznych gleby. Inżynieria Ekologiczna 12: 295–296.

Martyniuk S. 2011. Skuteczne i nieskuteczne preparaty mikrobiologiczne stosowane w ochronie i uprawie roślin oraz rzetelne i nie-rzetelne metody ich oceny. Postępy Mikrobiologii 50 (4): 321–328.

Mayer J., Scheid S., Oberholzer H.R. 2008. How effective are ‘Effective Microorganisms’? Results from an organic farming field experiment. 16th IFOAM Organic World Congress. Italy, Modena, June 16–20, 2008. http://orgprints.org/14838 [Accessed: 29.08.2014].

Sosnowski J. 2011. Wpływ użyźniacza glebowego i zróżnicowanych dawek azotu na wydzielanie CO2 z gleby spod uprawy Festulolium braunii z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 50: 52–60.

Stępień A., Pawluczuk J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G. 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północno-wschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. Fragmenta Agronomica 27 (1): 170–176.

Sulewska H., Szymańska G., Pecio A. 2009. Ocena efektów stosowania użyźniacza glebowego UGmax w uprawie kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 54 (4): 120–124.

Trawczyński C., Bogdanowicz P. 2007. Wykorzystanie użyźniacza glebowego w aspekcie ekologicznej uprawy ziemniaka. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 52 (4): 94–97.

Truba M., Jankowski K., Sosnowski J. 2012. Reakcja roślin na stosowanie preparatów biologicznych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 53: 41–52.

Van Vliet P.C.J., Bloem J., de Goede R.G.M. 2006. Microbial diversity, nitrogen loss and grass production after addition of effective Micro-organisms® (EM) to slurry manure. Applied Soil Ecology 32: 188–198.

Zarzecka K., Gugała M. 2013. Wpływ użyźniacza glebowego UGmax na plon ziemniaka i jego strukturę. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 267: 107–111.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 195-201
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-25 08:34:03
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-032
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy