Progress in Plant Protection

Late infection of sugar beet crops with leaf spot (Cercospora beticola Sacc.) and profitability of crop protection against it in central Poland
Opłacalność ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem (Cercospora beticola Sacc.) w centralnej Polsce przy późnym wystąpieniu infekcji 

Jacek Piszczek, e-mail: jpiszczek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, Toruń Toruń , Polska

Dariusz Górski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska

Agnieszka Ulatowska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska

Wojciech Miziniak

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska
Streszczenie

An estimation of biological and economic effectiveness of some fungicides in protection of sugar beet against late occurrence of Cercospora leaf spot was the aim of seventeen field experiments carried out in 2007–2010. Analysis of the results showed that the use of fungicides was economically justified. The cost coverage ratio in most cases was value than one, while its height depended mainly on sugar beet varieties, then the location of experiment and the year of performing the study. In the analyzed period an average of 1.1 t of roots, which accounted for nearly 1.5% of the achieved root yield was equivalent of the treatments costs.


W latach 2007–2010 przeprowadzono serię 17 doświadczeń łanowych, których celem była ocena opłacalności stosowania wybranych fungicydów w ochronie buraka cukrowego przed Cercospora beticola przy późnym wystąpieniu infekcji. Analiza wyników badań wykazała, że stosowanie fungicydów było uzasadnione ekonomicznie. Wskaźnik pokrycia kosztów w większości przypadków był wyższy od jedności, przy czym jego wysokość zależała głównie od odmiany buraka cukrowego, następnie lokalizacji doświadczenia oraz roku badań. W badanym okresie na pokrycie kosztów zabiegu wystarczyło przeznaczyć średnio 1,1 t korzeni, co stanowiło blisko 1,5% łącznej produkcji korzeni z 1 ha. 


Słowa kluczowe
sugar beet; Cercospora beticola; fungicide effectiveness; profitability;  burak cukrowy;  skuteczność ochronna fungicydów; opłacalność
Referencje

Anesiadis T., Karaoglanidis G.S., Tzavella-Klonari K. 2003. Protective, curative and eradicant activity of the strobilurin fungicide azoxystrobin against Cercospora beticola and Erysiphe betae. Journal of Phytopathology 151: 647–651.

Bleiholder H., Weltzien H.C. 1972. Contributions to the epidemiology of Cercospora beticola on sugar beet. III. Geopathological studies. Journal of Phytopathology 73: 99–114.

Byford W.J. 1996. A survey of foliar disease of sugar beet and their control in Europe. Proceedings of the 59th IIRB Congress. Brussels, 15–16 February 1996: 1–10.

Golinowska M. 2002. Efektywność ochrony roślin w indywidualnych gospodarstwach rolnych południowo-zachodniej Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 433, 199 ss.

Golinowska M. 2009. Ekonomika ochrony roślin w teorii i praktyce. [Economics of plant protection in theory and practice]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (1): 23–33.

Harveson R.M., Blehm E.S. 2003. Comparing protectant and systemic fungicides using different application timings for management of Cercospora beticola leaf spot in the Nebraska Panhandle. USA, San Antonio, 1st joint IIRB-ASSBT Congress. 26th February–1st March 2003: 871–875.

Hryszko K., Szajner P. 2013. Program Wieloletni 2011–2014. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej. Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr 71, Warszawa, 132 ss.

Jacobsen B.J., Franc G.D. 2009. Cercospora leaf spot. p. 7–10. In: “Compendium of Beet Diseases and Pests” 2ed. (R.M. Harveson, L.E. Hanson, G.L. Hein, eds.). APS Press, St. Paul, MN, 135 pp.

LIZ–Fungicydy. www.liz.pl [Accessed: 17.03.2011].

Nowakowska H., Piszczek J.J., Włodarski J. 1997. Porażenie odmian buraka cukrowego przez Cercospora beticola w 1995 i 1996 roku w różnych rejonach uprawy. [Infection of sugar beet varieties by Cercospora beticola in different regions of Poland in 1995 and 1996]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 37 (2): 340–342.

Piszczek J. 2010. Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego 23, 70 ss.

Rossi V., Battilani P., Chiusa G., Giosuè S., Languasco L., Racca P. 2000. Components of ratereducting resistance to cercospora leaf spot in sugar beet: conidiation length, spore yield. Journal of Plant Pathololgy 82: 125–131.

Schäufele W.R., Wevers J.D.A. 1997. Possible contribution of tolerant and partly resistant sugar beet varieties to the control of the foliar disease Cercospora beticola. Proceedings of 60th IIRB Congress. Cambridge, 1–3 July 1997: 19–32.

Shane W.W., Teng P.S. 1992. Impact of Cercospora leaf spot on root weight, sugar yield, and purity of Beta vulgaris. Phytopathology 76: 812–820.

Wójtowicz A., Jakubowska M. 2000. Występowanie chorób i szkodników w uprawach buraka cukrowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. [Occurrence of pest and diseases in sugar beet crops in Poland in the years 1998–1999]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40 (2): 442–446.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 207-210
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-26 08:45:59
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-034
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy