Progress in Plant Protection

Flight dynamics of economically important aphid species collected in 2007–2011 in the Silesian Province using a Johnson's aspirator
Dynamika lotów ważniejszych gospodarczo gatunków mszyc odławianych w latach 2007–2011 przy użyciu aspiratora Johnsona na terenie województwa śląskiego 

Anna Gałuszka, e-mail: a.galuszka@ior.gliwice.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Sławomir Drzewiecki

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska

Andrzej Wolski

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin Oddział Sośnicowice , Gliwicka 29, 44-153 Sośnicowice , Polska
Streszczenie

The studies on aphid flights using Johnson's aspirator in the Silesian Province in southern Poland began in 2007. Regularly captured insect species according to the list of 9 aphid species recommended for observation by the Institute of Plant Protection – National Research Institute (IPP – NRI) in Poznań, allowed comparing aphid incidence over the 5-year period. The greatest abundance of aphids was reported in the spring and autumn. The most numerous species were Rhopalosiphum padi (L.) and Anoecia corni (F.). Aphid flight data were regularly posted on the webpage of the IPP – NRI in Poznań to indicate potential risks for growers.


Badania nad przelotami mszyc przy użyciu aspiratora Johnsona na terenie południowej Polski w województwie śląskim zostały rozpoczęte w 2007 roku. Regularnie odławiane próby owadów w oparciu o listę 9 gatunków mszyc wskazanych do obserwacji przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) w Poznaniu umożliwiło porównanie nasilenia występowania tych szkodników w okresie pięciu lat badań. Największe natężenie przelotów mszyc obserwowano wiosną oraz jesienią. Najliczniej reprezentowanymi gatunkami były Rhopalosiphum padi (L.) oraz Anoecia corni (F.). Wyniki rejestracji lotów mszyc zamieszczane były na bieżąco na stronie internetowej IOR – PIB w Poznaniu, w celu wskazania zagrożeń dla producentów rolnych. 


Słowa kluczowe
Johnson’s suction trap; aphid flight dynamics; Rhopalosiphum padi; Anoecia corni;  aspirator Johnsona; dynamika przelotów mszyc
Referencje

Kasprzak K., Niedbała W. 1981. Wskaźniki biocenotyczne stosowane przy porządkowaniu i analizie danych w badaniach ilościowych. s. 397–416. W: „Metody stosowane w zoologii gleby” (M. Górny, L. Grüm, red.). PWN, Warszawa, 483 ss.

Klueken A.M., Hau B., Ulber B., Poehling H.-M. 2009. Forecasting migration of cereal aphids (Hemiptera: Aphididae) in autumn and spring. Journal of Applied Entomology 133 (9): 328–344.

Müller F.P. 1976. Mszyce – szkodniki roślin: terenowy klucz do oznaczania. Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 119 ss.

Parry H.R. 2013. Cereal aphid movement: general principles and simulation modeling. Movement Ecology l1 (14): 1–15.

Ruszkowska M. 1993. Rola terminów zabiegów chemicznych w zwalczaniu mszyc zbożowych. [Importance of the terms of treatment chemical control on the winter wheat before aphids]. Materiały 33. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. 2: 62–65.

Ruszkowska M. 2002. Przekształcenia cyklicznej partenogenezy mszycy Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea) – znaczenie zjawiska w adaptacji środowiskowej. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin 8, 33 ss.

Ruszkowska M. 2006. Uwarunkowania klimatyczne w rozprzestrzenianiu najważniejszych wektorów chorób wirusowych na zbożach w badanych regionach Polski. [Permanent and cyclic parthenogenesis of Rhopalosiphum padi (L.) (Homoptera: Aphidoidea) across different climate regions in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 276–283.

Ruszkowska M., Strażyński P. 2007. Mszyce na oziminach. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 23 ss.

Strażyński P. 2006. Znaczenie rejestracji lotów ważniejszych gospodarczo gatunków i form mszyc w odłowach aspiratorem Johnsona w Poznaniu w latach 2003–2005 w integrowanych metodach ochrony roślin. [The importance of registration of flights of the economically important species and forms of aphids in Johnson’s suction trap in Poznań in 2003–2005 in integrated pest management]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 395–398.

Strażyński P. 2010. Population structure of Rhopalosiphum padi (Linnaeus, 1758)/Hemiptera, Aphioidea/ in Wielkopolska region in 2003–2008 in the context of winter cereals threat of BYDV expansion. p. 91–105. In: „Aphids and Other Hemipterous Insects”, Vol. 16 (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Rakauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, eds.). The John Paul II Catholic University of Lublin, 125 pp.

Strażyński P., Ruszkowska M., Węgorek P. 2011. Dynamika lotów mszyc w latach 2008–2010 najliczniej odławianych w Poznaniu aspiratorem Johnsona. [Flights dynamics of aphids caught numerously by Johnson’s suction trap in Poznań in 2008–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 213–216.

Strażyński P., Trzmiel K. 2008. Struktura jesiennych populacji mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.) – ocena realnego zagrożenia żółtą karłowatością jęczmienia w zróżnicowanych klimatycznie regionach Polski. [Structure of autumn populations of bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) – practical importance in a consideration of real threat of BYDV in a different regions of Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 804–807.

Szelegiewicz H. 1968. Mszyce (Aphidodea) Katalog fauny Polski. XXI, Zeszyt 4. PWN, Warszawa, 316 ss.

Taylor L.R. 1951. An improved suction trap for insect. Annals of Applied Biology 38: 582–591.

Taylor L.R. 1980. A Handbook for Aphid Identification. Euraphid – Rothamsted, Experimental Station, Rothamsted, 171 pp.

Wilkaniec B., Lewandowski R., Borowiak-Sobkowiak B. 2012. The effectiveness of catching aphids (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aphidinea) in Moericke and light traps. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 259–263.

Złotkowski J. 2005. Rejestracja sezonowych lotów ważniejszych gospodarczo mszyc w odłowach aspiratorem zainstalowanym na terenie pracowni doświadczalnictwa polowego w Winnej Górze w latach 2001–2004. [Record of seasonal flights of economically important aphids in catches by Johnsons aspirator in 2001–2004]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 45 (2): 1229–1232.

Złotkowski J. 2008. Methods to collecting aerial aphid fauna and their significance in plant protection. p. 187–192. In: „Aphids and Other Hemipterous Insects”, Vol. 14 (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Rakauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, eds.). The John Paul II Catholic University of Lublin, 198 pp.

Złotkowski J. 2010a. Skład gatunkowy mszyc migrujących w Wielkopolsce na podstawie odłowów aspiratorem w Winnej Górze. [Species composition of migratory aphids based on catches by Johnsons aspirator in Winna Góra in 2002–2009]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 186–190.

Złotkowski J. 2010b. Changes in aphid migration dynamics around Winna Góra (Wielkopolska) in 2000–2008. p. 79–90. In: „Aphids and Other Hemipterous Insects”, Vol. 16 (W. Goszczyński, A. Herczek, B. Leszczyński, G. Łabanowski, E. Podsiadło, R. Rakauskas, M. Ruszkowska, B. Wilkaniec, W. Wojciechowski, eds.). The John Paul II Catholic University of Lublin, 125 pp.

Złotkowski J. 2011. Znaczenie aspiratora Johnsona w badaniach migracji mszyc w Polsce w latach 1973–2010. [Significance of Johnson’s suction trap in research on aphid migration in Poland in 1973–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (1): 158–163.

Złotkowski J., Bandyk A. 2012. Charakterystyka zmian w strukturze składu gatunkowego mszyc migrujących w odłowach aspiratorem Johnsona w latach 1999–2010. [Characteristic of the changes in the structure of aphid species composition based on catches of Johnson’s suction trap in 1999–2010]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (2): 252–258.

Złotkowski J., Wolski A. 2008. Badania nad migracjami mszyc przy użyciu aspiratora Johnsona w Winnej Górze w latach 2000–2007. [Studies on migrations of aphids with the use of Johnson’s suction trap in Winna Góra during the period of 2000–2007]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 1013–1017.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 216-220
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-27 08:39:13
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-036
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy