Progress in Plant Protection

Effect of biostimulants Asahi SL and Siapton 10 L on tolerance of cucumber plants to injury caused by western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande)
Wpływ biostymulatorów Asahi SL i Siapton 10 L na zdolność roślin ogórka do tolerancji uszkodzeń wywołanych żerowaniem wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) 

Anna Tomczyk, e-mail: anna_tomczyk@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej , Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa , Polska

Jakub Elkner

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej , Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa , Polska
Streszczenie

The studies were conducted on cucumber cultivar Aramis, treated and not treated with biostimulants: Asahi SL and Siapton 10 L in the glasshouse of the Warsaw University of Life Sciences and in the Laboratory of Entomology Department. Plants were cultivated in two glasshouse chambers and western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) was introduced to one of the chambers. The aim of the study was to evaluate if application of biostimulants to cucumber crop can increase the level of plant tolerance to thrips. Intensity of growth, photosynthesis and yield were compared in the plants treated and not treated with biostimulants. Cucumber plants tolerated injuries caused by thrips. They accelerated the growth and photosynthesis intensity in the first 4 weeks of pest feeding. This phenomenon was more evident in the plants treated with biostimulants, especially with Siapton 10 L. The yield was not significantly affected by thrips and biostimulants after 4 as well as after 6 weeks of thrips feeding.


Badania prowadzono w szklarni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz w laboratorium Katedry Entomologii Stosowanej, na ogórku odmiany Aramis, traktowanym i nietraktowanym biostymulatorami Asahi SL i Siapton 10 L. Rośliny uprawiano w dwóch komorach szklarniowych. Do jednej z komór wprowadzono wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande). Celem badań było określenie, czy zastosowanie wybranych biostymulatorów roślin w uprawie ogórka, może przyczynić się do zwiększenia poziomu tolerancji roślin na wciornastki. Porównywano intensywność wzrostu i fotosyntezy oraz plonowanie uszkodzonych roślin, traktowanych i nietraktowanych biostymulatorami. Rośliny ogórka wykazywały znaczną zdolność do tolerowania uszkodzeń wywołanych żerowaniem wciornastka zachodniego, przyspieszając wzrost i intensywność fotosyntezy w pierwszych 4 tygodniach żerowania szkodnika. Zjawisko to uwidaczniało się silniej u roślin traktowanych biostymulatorami, szczególnie preparatem Siapton 10 L. Żerowanie wciornastka przez okres 4 i 6 tygodni oraz zastosowane biostymulatory nie miały istotnego wpływu na plonowanie roślin. 


Słowa kluczowe
cucumber; western flower thrips; biostimulants; plant growth; photosynthesis; yield;  ogórek; wciornastek zachodni; biostymulatory; wzrost roślin; fotosynteza; plon 
Referencje

Dai Y.J., Shao M.M., Hannaway D., Wang L.L., Liang L.P., Hu L.N., Lu H.F. 2009. Effect of Thrips tabaci on anatomical features, photosynthesis characteristics and chlorophyll fluorescence of Hypericum sampsonii leaves. Crop Protection 28: 327–332.

Dąbrowski Z. (ed.). 2008. Biostimulators in Modern Agriculture: Field Crops, 118 pp; Vegetable Crops, 81 pp; Solanaceous Crops, 95 pp. Editorial House Wieś Jutra, Warsaw.

Deligeorgidis P.N., Ipsilandis C.G., Kaltsoudas G., Giakalis L., Petkou D., Deligeorgidis N.P. 2006. Evaluation of the damage caused by Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) on cucumber leaves (Cucumis sativus L., F1 Kamaron). Journal of Entomology 3 (1): 1–8.

Hao X., Shipp J.L., Wang K., Papadopoulos A.P., Binns M.R. 2002. Impact of western flower thrips on growth, photosynthesis and productivity of greenhouse cucumber. Scientia Horticulture 92, 3–4: 187–203.

Shipp J.L. 1995. Monitoring of western flower thrips on glasshouse vegetable crops. p. 547–556. In: “Thrips Biology and Management” (B.L. Parker, M. Skinner, T. Lewis, eds.). Plenum Press, New York, 636 pp.

Shipp J.L., Hao X., Papadopoulos A.P., Binns M. 1998. Impact of western flower thrips (Thysanoptera: Thripidae) on growth, photosynthesis and productivity of greenhouse sweet pepper. Scientia Horticulturae 72: 87–102.

Tomczyk A., Kowara M. 2011. Rozwój populacji wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis Pergande) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami Asahi i Siapton. [Development of western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) on cucumber plants treated with biostimulators Asahi and Siapton]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (2): 621–624.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 221-225
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-31 13:01:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-037
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy