Progress in Plant Protection

Biology and epidemiology of Valdensinia heterodoxa Peyronel – pathogen of highbush blueberry
Biologia i epidemiologia Valdensinia heterodoxa Peyronel – patogena borówki wysokiej 

Wojciech Kukuła, e-mail: wojciech_kukula@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Samodzielny Zakład Fitopatologii , Nowoursynowska 166, 00-787 Warszawa , Polska

Ewa Mirzwa-Mróz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Samodzielny Zakład Fitopatologii , Nowoursynowska 166, 00-787 Warszawa , Polska
Streszczenie

Valdensinia heterodoxa Peyronel is polyphagous fungus infecting many species of herbaceous plants, shrubs and trees. The geographical range of the pathogen area includes Europe, North America and Asia. The fungus was classified as ascomycetes (Sclerotiniaceae). The fungus was rarely observed at a perfect stage. The pathogen spreads by conidia – staurospores and overwinters as sclerotia or mycelium on fallen infected leaves. The pathogen causes leaf spots and defoliation of the shoot. In the recent years, the pathogen has begun to play a significant role among the economically important crops including bilberry and highbush blueberry. In Polish climatic conditions the pathogen was recorded back in the 20's of the XX–century, but its biology and epidemiology have not been well recognized yet. Due to the increasing importance of highbush blueberry crop, it is worthwhile to extend knowledge of life cycle and harmfulness of V. heterodoxa with respect to this species crop.


Valdensinia heterodoxa jest grzybem zasiedlającym wiele gatunków roślin zielnych, krzewów i drzew. Zasięg występowania patogena obejmuje rejon Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. Grzyb został zaklasyfikowany do typu Ascomycota, rodziny Sclero-tiniaceae. W stadium doskonałym jest rzadko obserwowany. Rozprzestrzenia się przez zarodniki konidialne zwane staurokonidiami. Zimuje w postaci sklerocjów lub grzybni na opadłych, porażonych liściach. Patogen jest sprawcą plamistości liści oraz defoliacji pędów. W ostatnich latach zaczyna odgrywać znaczącą rolę jako patogen roślin uprawnych ważnych gospodarczo, m.in. borówki czarnej i bo-rówki wysokiej. W warunkach klimatycznych Polski patogen był notowany już w latach 20. XX wieku, jednak jego biologia i epide-miologia nie jest jeszcze dobrze poznana. W związku ze wzrastającym znaczeniem upraw borówki wysokiej, wydaje się niezbędne poszerzenie wiadomości dotyczących cyklu życiowego oraz szkodliwości V. heterodoxa w stosunku do roślin tego gatunku. 


Słowa kluczowe
Valdensinia heterodoxa; staurospores; epidemiology; highbush blueberry;  staurokonidia; epidemiologia; borówka wysoka
Referencje

Aamlid D. 2000. Infections of Valdensinia heterodoxa and Pucciniastrum vaccinii on bilberry (Vaccinium myrtillus). Forest Pathology 30 (3): 135–139.

Allescher A. 1897. Diagnosen eineger neuer, meist im Jahre 1896 gesammelter Arten bayerischen Plize nebst Bemerkungen uber einige kristische Arten. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 5: 13–25.

Annis S., Yarborough D. 2009. Disease Valdensinia Leaf spot Disease [online]. The University of Mine–Cooperative Extension: Maine Wild Blueberries. http://umaine.edu/blueberries/factsheets/disease/valdensinia–leaf–spot–disease. [Accessed: 24.03.2014].

Bavendamm W. 1944. Valdensia heterodoxa, ein neuer Buchenschädling. Forstwissenschaftliches Centralblatt 66 (1): 54–60.

Dzięcioł R., Mirzwa-Mróz E., Zielińska E., Wińska-Krysiak M., Wakuliński W. 2014. Valdensinia heterodoxa Peyronel as a new pathogen of blueberry in Poland [online]. Plant Disease 98, p. 688. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS–06–13–0644–PDN [Accessed: 24.10.2014].

Farr D.F., Rossman A.Y. 2013. Fungal Databases, Systematic Mycology and Microbiology Laboratory, ARS, USDA [online]. Retrieved December 5, 2013. http://nt.ars–grin.gov/fungaldatabases [Accessed: 24.03.2014].

Gjaerum H.B. 1970. En merkelig sopp pa blabaer. [A curious fungus on Vaccinium myrtillus]. Blyttia 28: 159–163.

Hildebrand P.D., Renderos W.E. 2007. Valdensinia leaf spot (Valdensinia heterodoxa) of commercial lowbush blueberry in Atlantic Canada: an emerging new threat. Canadian Journal of Plant Pathology 29, p. 90.

Kirk P.M., Cannon P.F., Minter D.W., Stalpers J.A. 2008. Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi. Wyd. X. CABI Europe–UK, CAB International, Wallingford, 771 pp.

Kujala V. 1946. Stornformige Diasporen bei Saliastrum (Gloeosporium) myrtilli (Allesch.). Kujala 22: 137–141.

Magnussen S., Vogelgsang S.F., Shamoun S. 2004. Nonlinear mixed models for repeated data assessment of time and temperature effects on conidia production in the fungus Valdensinia heterodoxa. Biocontrol 49: 47–62.

Mel'nik V.A. 1981. Valdensia heterodoxa Peyronel, an unusual but very common Hyphomycetes [Fungi]. Novosti sistematiki nizshikh rastenii – Akademiia nauk SSSR, Botanicheskii institut 18: 96–99.

Mułenko W., Woodward S. 1996. Plant parasitic hyphomycetes new to Britain. Mycologist 10: 69–72.

Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M. 2008. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. p. 508. In: “Biodiversity of Poland 9” (Z. Mirek, ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 752 pp.

Nekoduka S., Kanematsu S., Tanaka K., Harada Y., Sano T. 2012. Valdensinia leaf blight of blueberry caused by Valdensinia heterodoxa, a new fungal disease in Japan. Journal of General Plant Pathology 78 (3): 151–159.

Norvell L.L., Redhead S.A. 1994. Valdensinia heterodoxa (Sclerotiniaceae) in the United States. Canadian Journal of Forest Research 24: 1981–1983.

Parmelee J.A. 1988. Parasitic fungi of Newfoundland based on specimens from Gros Morne National Park. The Canada Field–Naturalist 102: 442–464.

Petrak F. 1962. Ergebnisse einer Revision der Grundtypen verschiedener Gattungen der Askomyzeten und Fungi Imperfecti. Sydowia 15: 185–193.

Peyronel B. 1923. Sopra un singolare parassita polifago: Valdensia heterodoxa n. gen et n. sp. [On a singular polyphagous parasite: Valdensia heterodoxa n. gen. et n. sp.]. Stazione Sperimentale di Agrumicoltura Italiane 56: 521–538.

Peyronel B. 1953. La forma ascofora di Valdensia heterodoxa Peyronel, tipo di un nuovo genere di Sclerotiniacee: Valdensinia. Nuovo Giornale Botanico Italiane 59: 181–185.

Redhead S.A., Perrin P.W. 1972a. Asterobolus: a new parasitic hyphomycete with a novel dispersal mechanism. Canadian Journal of Botany 50: 409–412.

Redhead S.A., Perrin P.W. 1972b. Asterobolus: a synonym of Valdensia. Canadian Journal of Botany 50: 2083–2084.

Redhead S.A. 1974. Epistolae mycologicae IV. Valdensinia heterodoxa Peyr. (Sclerotiniaceae). Syesis 7: 235–238.

Redhead S.A. 1979. Mycological observations: 1, on Cristulariella; 2, on Valdensinia; 3, on Neolecta. Mycologia 71: 1248–1253.

Siemaszko W. 1929. Phytopathologische Beobachtungen in Polen. Centralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten 78: 113–116.

Siemaszko W. 1933. Quelques observations sur les maladies des plantem en Polone. Revue de Pathologie Végétale et d’Entomologie Agricole 20: 139–148.

Siemaszko W. 1934. Zagadnienia zasięgów geograficznych chorób roślin uprawnych. Rocznik Nauk Ogrodniczych 1: 163–170.

Treigienė A. 1998. Valdensia heterodoxa Peyr. in Lithuania. Botanica Lithuanica 4 (1): 99–102.

Vogelgsang S., Shamoun S.F. 2002. Growth, sporulation, and conidia discharge of Valdensinia heterodoxa, a foliar pathogen of salal, as influenced by temperature and photoperiod in vitro. Mycological Research 106: 480–490.

Vogelgsang S., Shamoun S.F. 2004. Evaluation of an inoculum production and delivery technique for Valdensinia heterodoxa, a potential biological control agent for salal. Biocontrol Science and Technology 14: 747–756.

Wilkin J.E. 2004. Genetic diversity and population structure of the potential biocontrol agent, Valdensinia heterodoxa, and its host Gaultheria shallon (salal). M.Sc. Thesis, Department of Forest Sciences, The University of British Columbia, Vancouver, B.C., Canada: 6–7.

Wilkin J.E., Shamoun S.F., Ritland C., Ritland K., El-Kassaby Y.A. 2005. Population genetics of Gaultheria shallon In British Columbia and the implications for management using biocontrol. Canadian Journal of Botany 83: 501–509.

Zhao S., Shamoun S.F. 2006. The effects of culture media, solid substrates, and relative humidity on growth, sporulation and conidial discharge of Valdensinia heterodoxa. Mycological Research 110: 1340–1346.

Zhao S., Shamoun S.F. 2010. Conidial morphology, structure and development in Valdensinia heterodoxa. Mycology 1: 113–120.

Progress in Plant Protection (2015) 55: 226-230
Data pierwszej publikacji on-line: 2015-03-31 13:06:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2015-038
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy