Progress in Plant Protection

Integrated plant production – benefits and prospects
Integrowana produkcja roślin – korzyści i perspektywy 

Danuta Sosnowska, e-mail: d.sosnowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Piotr Sobiczewski, e-mail: Piotr.Sobiczewski@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Polska

Zbyszek Zbytek, e-mail: zbytek@pimr.poznan.pl

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Starołęcka 31, 60-963 Poznań, Polska

Jerzy H. Czembor, e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików, 05-870 Błonie, Polska
Streszczenie

Integrated plant production – a voluntary system of food production subjected to registration and inspection operations, and requiring from a producer to obtain a food quality certificate, has been operating in Poland since the 90s of the last century. The system is based on the use of sustainably technical and biological progress in cultivation, fertilization and plant protection, with a particular attention on the protection of the environment and human health. The main element of the system is to use principles of Integrated Plant Management. Use of integrated plant production provides tremendous benefit to the Polish agriculture, because by implementation of the principles of good plant protection practice we produce safe food, protect the environment and increase biodiversity, as well as reduce expenditure on production.


Integrowana produkcja roślin – dobrowolny system produkcji żywności, podlegający rejestracji i czynnościom kontrolnym oraz wiążący się z koniecznością uzyskania przez producenta certyfikatu jakości żywności, funkcjonuje w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. System opiera się na wykorzystaniu w sposób zrównoważony postępu technicznego i biologicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, przy zwróceniu szczególnej uwagi na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Podstawowym elementem systemu jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Stosowanie systemu integrowanej produkcji roślin przynosi ogromne korzyści polskiemu rolnictwu, gdyż poprzez wprowadzanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin produkujemy bezpieczną żywność, chronimy środowisko i zwięk-szamy bioróżnorodność, jak również zmniejszamy nakłady na produkcję.


Słowa kluczowe
integrated plant production; integrated plant protection; integrowana produkcja roślin; integrowana ochrona roślin
Referencje

Błaszczyk L., Chełkowski J. 2005. Geny odporności na patogeny w genomie pszenicy. s. 139–157. W: „Genomika i bioinformatyka roślin” (J. Chełkowski, G. Koczyk, red.). Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań, 217 ss.

Czembor H.J., Domeradzka O., Czembor J.H., Mankowski D.R. 2014. Virulence structure of the powdery mildew (Blumeria graminis) population occurring on triticale (x triticosecale) in Poland. Journal of Phytopathology 162 (7–8): 499–512. DOI: 10.1111/jph.12225

Dach J., Zbytek Z. 2000. Założenia do nowej technologii kompostowania obornika. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych 45 (4): 5–7.

Doruchowski G. 2008. Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza 9 (107): 19–31.

Doruchowski G., Hołownicki R., Godyń A. 2015. Poradnik dobrej praktyki ochrony roślin – ochrona wód przed zanieczyszczeniami miejscowymi. Wyd. III. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 96 ss.

Dyrektywa 2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, tom 52, str. 71. DOI: 10.3000/17255139.L_2009.309.pol

Holownicki R., Doruchowski G., Godyn A. 1995. Efficient spray deposition in the orchard using a tunnel sprayer with a new concept of air jet emission. Acta Horticulturae 422: 284–288.

Jęcz T., Strączyńska K., Korbin M. 2013. Analiza transkryptomu truskawki pod kątem poszukiwania genów odpowiadających za reakcję roślin na zakażenie przez Verticillium dahliae. s. 72. Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa „Ziemia, Roślina, Człowiek”. Kraków, 11–12.09.2013, 214 ss.

Keller-Przybyłkowicz S., Korbin M. 2014. Identification of four new EST-based markers on the apple (Malus × domestica) genetic map. Journal of Horticultural Research 22 (1): 93–100. DOI: 10.2478/johr-2014-0011

Keller-Przybyłkowicz S., Lewandowski M., Korbin M. 2009. Molecular screening of apple (Malus domestica) cultivars and breeding clones for their resistance to fire blight. Journal of Fruit Ornamental Plant Research 17 (2): 31–43.

Korbin M. 2011. Molecular approaches to disease resistance in Fragaria spp. Journal of Plant Protection Research 51 (1): 23–28.

Korbin M., Kuras A., Żurawicz E. 2002. Fruit plant germplasm characterization using molecular markers generated in RAPD and ISSR-PCR. Cellular and Molecular Biology Letters 7 (2B): 785–794.

Kozik E.U., Kłosińska U., Kamiński P., Nowakowska M. 2015. Hodowla z serca Polski. Warzywa i owoce miękkie 6: 62–66.

Kuras A., Antonius K., Kalendar R., Kruczyńska D., Korbin M. 2013. Application of DNA marker techniques to distinguish between five apple (Malus x domestica Borkh.) cultivars and their sports. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 88 (6): 790–794. DOI: 10.1080/14620316.2013.11513040

Łabanowska B. (red.). 2014. Metodyki prowadzenia obserwacji występowania wybranych organizmów szkodliwych i oceny potrzeby wykonywania zabiegów ochrony roślin. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 108 ss.

Łabanowska B.H., Meszka B. 2011. Pestycydy zalecane w Integrowanej Produkcji owoców jagodowych i jabłek, których pozostałości nie może być w owocach i przetworach. Materiały XIV Ogólnopolskiej Konferencji Sadowniczej „Przyszłość uprawy truskawki, maliny, porzeczki czarnej i borówki wysokiej w Polsce oraz ważne informacje dla producentów jabłek”. Lublin, 8 grudnia 2011: 64–67.

Mrówczyński M. (red.). 2013a. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony. Tom I. PWRiL, Poznań, 153 ss.

Mrówczyński M. (red.). 2013b. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Zastosowanie integrowanej ochrony. Tom II. PWRiL, Poznań, 286 ss.

Niemczyk E. 2001. Ten years of IFP in Poland – theory and practice. IOBC/WPRS Bulletin 24 (5): 33–37.

Nowakowska M., Kozik E.U. 2013. Cykada F1 – heterozyjna odmiana pomidora hodowli Instytutu Ogrodnictwa. Oferta Wdrożeniowa. Konferencja Nauka – Praktyce. Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, 10 grudnia 2013: 83–84.

Olszak R.W., Niemczyk E., Nawrocka B., Dobrzański A., Robak J. 2004. Stan aktualny i perspektywy integrowanej produkcji owoców i warzyw w Polsce. [The present status and perspectives of integrated production of fruits and vegetables in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (1): 272–279.

Pruszyński S. 1994. Ochrona roślin w integrowanych technologiach produkcji. Materiały 34. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, cz. 1: 71–78.

Pruszyński S. 1997. Znaczenie ochrony roślin w rozwoju rolniczych technologii produkcji. [Plant protection in agricultural production technology]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 37 (1): 19–26.

Radecka-Janusik M., Czembor P.C. 2014. Genetic mapping of quantitative trait loci (QTL) for resistance to Septoria tritici blotch in a winter wheat cultivar Liwilla. Euphytica 200: 109–125. DOI: 10.1007/s10681-014-1157-6

Sobiczewski P., Łabanowska B.H., Miszczak A., Robak J. 2015. Integrowana ochrona roślin ogrodniczych gwarancją bezpiecznej żywności. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa nauka – praktyce”. CBR, Warszawa, 23 kwietnia 2015: 27–29.

Sobiczewski P., Meszka B. 2013. Aktualne problemy ochrony roślin sadowniczych przed chorobami. Materiały 56. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych. „Integrowana ochrona roślin – standardem od 2014 roku”. Ossa, 14–15.02.2013: 12–17.

Talarczyk W., Zbytek Z. 2009. Uniwersalna konstrukcja kultywatora podorywkowego i obsypnika do ziemniaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 543: 355–364.

Ustawa 2013. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (art. 61, ust. 1). Dz. U. z 2013 r. poz. 455, z 2014 r. poz. 822, 827.

Zbytek Z., Talarczyk W. 2008. Badania funkcjonalne, jakości pracy i energetyczne pielnika szczotkowego. Problemy Inżynierii Rolniczej 16 (2): 103–108.

Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie obecności deoksyniwalenolu, zearalenonu, ochratoksyny A, T-2 i HT-2 oraz fumonizyn w produktach przeznaczonych do żywienia zwierząt (2006/576/WE). Dz. Urz. UE L 229/7 z 23.08.2006.

Zalecenie Komisji z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych (2006/583/WE). Dz. Urz. UE L 234/35 z 29.08.2006.

Żurawicz E., Kozik E. 2015. Znaczenie hodowli roślin ogrodniczych w tworzeniu i wdrażaniu postępu biologicznego w polskim sadownictwie i warzywnictwie. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Upowszechnieniowo-Wdrożeniowej „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa nauka – praktyce”. CBR, Warszawa, 23 kwietnia 2015: 13–15.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 114-119
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-03-16 08:08:27
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy