Progress in Plant Protection

Occurrence of Globodera artemisiae (Eroshenko et Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 and Globodera millefolii (Kirjanova et Krall, 1965) Behrens, 1975 in crop fields in Poland
Występowanie Globodera artemisiae (Eroshenko et Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 i Globodera millefolii (Kirjanova et Krall, 1965) Behrens, 1975 na polach uprawnych na terytorium Polski 

Witold Karnkowski, e-mail: w.karnkowski@piorin.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium, Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, Polska

Anna Rosińska, e-mail: a.rosinska@piorin.gov.pl

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralne Laboratorium, Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

Cyst nematodes Globodera artemisiae (Eroshenko et Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 and Globodera millefolii (Kirjanova et Krall, 1965) Behrens, 1975 developing on plants from the Asteraceae family are morphologically similar to potato cyst nematodes – Globodera rostochiensis (Wolleneber) Skarbilovich and Globodera pallida (Stone) Behrens, which are serious, quarantine pests of potatoes and other solanaceous plants. The total of 265,855 soil and growing substrate samples were taken by the State Plant Health and Seed Inspection Service (SPHSIS) during official controls of occurrence of the potato cyst nematodes over the period 2010–2015. The performed laboratory analyses showed that G. artemisiae was detected in 42 samples (0.016%), whereas G. millefolii in 1 sample (0.0004%). For comparison, presence of G. rostochiensis was found in 1,228 samples (0.46%), and G. pallida in 2 samples (0.0008%). The samples containing G. artemisiae and G. millefolii constituted 3.34% of all the samples with viable cysts from Globodera genus. For the first time in Poland, the occurrence of G. millefolii in Świętokrzyskie Voivodeship was detected using molecular methods.


Mątwiki Globodera artemisiae (Eroshenko et Kazachenko, 1972) Behrens, 1975 i Globodera millefolii (Kirjanova et Krall, 1965) Behrens, 1975 rozwijające się na roślinach z rodziny Asteraceae, wykazują morfologiczne podobieństwo do mątwików tworzących cysty na ziemniaku – mątwika ziemniaczanego, Globodera rostochiensis (Wolleneber) Skarbilovich i mątwika agresywnego, Globodera pallida (Stone) Behrens, które są groźnymi, kwarantannowymi szkodnikami ziemniaka i innych roślin psiankowatych. Podczas kontroli występowania mątwików tworzących cysty na ziemniaku, prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w latach 2010–2015, pobrano i poddano analizom laboratoryjnym łącznie 265 855 próbek gleby i podłoży. W 42 próbkach (0,016%) stwierdzono obecność gatunku G. artemisiae, natomiast w 1 próbce (0,0004%) obecność gatunku G. millefolii. Dla porównania, obecność gatunku G. rostochiensis stwierdzono w 1228 próbkach (0,46%), a G. pallida w 2 próbkach (0,0008%). Próbki, w których stwierdzono występowanie gatunków G. artemisiae i G. millefolii stanowiły 3,34% ogółu próbek, w których stwierdzono obecność cyst mątwików z rodzaju Globodera z żywą zawartością. Wykrycie gatunku G. millefolii na terenie województwa świętokrzyskiego jest przypadkiem wykrycia tego gatunku w Polsce po raz pierwszy udokumentowanym metodami molekularnymi.


Słowa kluczowe
Globodera artemisiae; Globodera millefolii; Poland; Polska
Referencje

Brzeski M.W. 1998. Nematodes of Tylenchina in Poland and Temperate Europe. Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 398 pp.

 

Bulman S.R., Marshall J.W. 1997. Differentiation of Australasian potato cyst nematode (PCN) populations using the polymerase chain reaction (PCR). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 25 (2): 123–129. DOI: 10.1080/01140671.1997.9513998.

 

Dobosz R., Budziszewska M., Nowaczyk K., Obrępalska-Stęplowska A. 2013. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych przepisami kwarantanny. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. Wyd. 2. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 16 ss.

 

Dobosz R., Obrępalska-Stęplowska A., Nowaczyk K., Kornobis S. 2008. Diagnostyka nicieni pasożytów roślin objętych przepisami kwarantanny. Instrukcja rozpoznawania gatunków z rodzaju Globodera. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 16 ss.

 

Golden A.M., Klindić O. 1973. Heterodera achilleae n. sp. (Nematoda: Heteroderidae) from Yarrow in Yugoslavia. Nematology 5 (3): 196–201.

 

Karnkowski W. 2006. Nicienie podlegające obowiązkowi zwalczania – wykrywanie i oznaczanie. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 160 ss.

 

Karnkowski W., Butrymowicz J., Saldat M., Kaczmarek A. 2015. Wyniki badań składu gatunkowego mątwików tworzących cysty na ziemniaku prowadzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w latach 2009–2013 z zastosowaniem metody morfologiczno-metrycznej oraz testów molekularnych. [Morphometric and molecular analyses of the composition of potato cyst nematodes carried out by the State Plant Health and Seed Inspection Service during the years 2009–2013]. Progress in Plant Protection 55 (3): 255–262. DOI: 10.14199/ppp-2015-045.

 

Karnkowski W., Kaczmarek A., Dobosz R., Wieczorek P., Obrępalska-Stęplowska A. 2011. Wystąpienie mątwika agresywnego Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) na terytorium Polski. [Occurrence of the white potato nematode Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) on the territory of Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1087–1092. DOI: 10.14199/ppp-2012-188.

 

Kirjanova E.S., Krall E. 1965. Heterodera millefolii n. sp. (Nematoda: Heteroderidae). Izvestiya Akademii Nauk Estonskoi SSR. Seriya biologicheskaya 14: 325–328. (In Russian).

 

OEPP/EPPO 2009. EPPO Standards. PM 7/40(2) Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 39: 354–368.

 

OEPP/EPPO 2013. EPPO Standards. PM 7/40(3) Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43: 119–138. DOI: 10.1111/epp.12025.

 

Širca S., Geric Stare B., Strajnar P., Urek G. 2010. PCR-RFLP diagnostic method for identifying Globodera species in Slovenia. Phytopathologia Mediterranea 49 (3): 361–369.

 

Subbotin S.A., Mundo-Ocampo M., Baldwin G.B. 2010. Systematics of Cyst Nematodes (Nematoda: Heteroderinae), Part A. p. 107–177. In: “Nematology Monographs and Perspectives Volume 8A” (Series Editors: D.J. Hunt, R.N. Perry). Leiden, The Netherlands, Brill, 351 pp.

 

Thiéry M., Mugniéry D. 1996. Interspecific rDNA restriction fragment length polymorphism in Globodera species, parasites of Solanaceous plants. Fundamental and Applied Nematology 19 (5): 471–479.

 

Zouhar M., Rysanek O., Kocova M. 2000. Detection and differentiation of the potato cyst nematodes Globodera rostochiensis and Globodera pallida by PCR. Plant Protection Science 36: 81–84.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 418-423
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-10-27 10:34:49
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-065
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy