Progress in Plant Protection

The efficiency of triazole fungicides in sugar beet protection against Cercospora beticola Sacc. depending on the plant infection at the time of the protective treatment
Skuteczność fungicydów triazolowych w ochronie buraka cukrowego przed chwościkiem (Cercospora beticola Sacc.) w zależności od porażenia roślin w momencie wykonywania zabiegu ochronnego

Jacek Piszczek, e-mail: j.piszczek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Dariusz Górski, e-mail: d.gorski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Agnieszka Ulatowska, e-mail: a.ulatowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Mirosław Nowakowski, e-mail: m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Bydgoszczy, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, Polska

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

The objective of a series of strict 19 field experiments conducted in 2007–2010 was to evaluate the efficiency of triazole fungicides depending on the degree of sugar beet leaf infection by Cercospora beticola Sacc. at the time of the application. The delayed treatment resulted in a significant decrease of the effectiveness of the used fungicides. The increase of infection degree by 1.0% at the time of treatment decreased effectiveness of fungicide on average by 3.0%. The infection of plants by C. beticola had a significant effect on the root and sugar yield.


Serię 19 doświadczeń polowych, których celem było określenie skuteczności fungicydów triazolowych w zależności od stopnia porażenia buraka cukrowego przez chwościka (Cercospora beticola Sacc.) w momencie wykonywania zabiegu ochronnego, przeprowadzono w latach 2007–2010. Opóźnienie zabiegów skutkowało istotnym obniżeniem skuteczności fungicydów. Wzrost stopnia porażenia roślin o 1% powodował spadek skuteczności ochronnej stosowanych fungicydów o 3%. Porażenie roślin przez chwościk miało istotny wpływ na plon korzeni i cukru.


Słowa kluczowe
sugar beet; Cercospora beticola; infection level; triazole fungicides; protection effectiveness; burak cukrowy; stopień porażenia; fungicydy triazolowe; skuteczność ochronna
Referencje

Anesiadis T., Karaoglanidis G.S., Tzavella-Klonari K. 2003. Protective, curative and eradicant activity of the strobilurin fungicide azoxystrobin against Cercospora beticola and Erysiphe betae. Journal of Phytopathology 151 (11–12): 647–651. DOI: 10.1046/j.1439-0434.2003.00780.x.

 

Ayala J., Bermejo J.L. 2003. Control of Cercospora beticola by combination of fungicides with double tolerant cultivars (rhizomania and cercospora). p. 351–365. In: 1st joint IIRB-ASSBT Congress. San Antonio, USA, 26th February–1st March 2003, 956 pp.

 

Bleiholder H., Weltzien H.C. 1972. Contributions to the epidemiology of Cercospora beticola on sugar beet. III. Geopathological studies. Journal of Phytopathology 73: 99–114.

 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). 2002. Efficacy evaluation of fungicides. Foliar diseases on sugarbeet. PP 1/1(4): 1–5.

 

Harveson R.M., Blehm E.S. 2003. Comparing protectant and systemic fungicides using different application timings for management of Cercospora beticola leaf spot in the Nebraska Panhandle. p. 871–875. In: 1st joint IIRB-ASSBT Congress. San Antonio, USA, 26th February–1st March 2003, 956 pp.

 

Meriggi P., Rossi V., Paganini U. 2003. Cercospora leaf spot: integrated control in northern Italy. p. 333–346. 1st joint IIRB-ASSBT Congress. San Antonio, USA, 26th February–1st March 2003, 956 pp.

 

Nowakowska H., Piszczek J., Włodarski J. 1997. Porażenie odmian buraka cukrowego przez Cercospora beticola w 1995 i 1996 roku w różnych rejonach uprawy. [Infection of sugar beet varieties by Cercospora beticola in different regions of Poland in 1995 and 1996]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 37 (2): 340–342.

 

Piszczek J. 2004. Odporność niektórych szczepów Cercospora beticola Sacc. na fungicydy stosowane w ochronie buraka cukrowego. [Resistance of selected strains of Cercospora beticola Sacc. to fungicides used for sugar beet protection in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1028–1031.

 

Piszczek J. 2010. Epidemiologia chwościka buraka cukrowego (Cercospora beticola) w centralnej Polsce. Rozprawy Naukowe. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zeszyt 23, 70 ss.

 

Piszczek J., Czekalska A. 2006. Oporność chwościka buraka – grzyba Cercospora beticola Sacc. na fungicydy stosowane do jego zwalczania w Polsce. [Resistance of Cercospora beticola Sacc. to fungicides used against this pathogen in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 375–379.

 

Rossi V., Battilani P., Chiusa G., Giosuè S., Languasco L., Racca P. 2000. Components of rate-reducing resistance to Cercospora leaf spot in sugar beet: conidiation length, spore yield. Journal of Plant Pathology 82 (2): 125–131. DOI: http://dx.doi.org/10.4454/jpp.v82i2.1152.

 

Schäufele W.R., Wevers J.D.A. 1996. Possible contribution of tolerant and partly resistant sugar beet varieties to the control of the foliar disease Cercospora beticola. p. 19–32. In: Proceedings of 60th IIRB Congress. Cambridge, UK, 1–3 July 1997, 605 pp.

 

Shane W.W., Teng P.S. 1992. Impact of Cercospora leaf spot on root weight, sugar yield, and purity of Beta vulgaris. Plant Disease 76 (8): 812–820.

 

Wójtowicz A., Jakubowska M. 2000. Występowanie chorób i szkodników w uprawach buraka cukrowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. [Occurrence of pests and diseases in sugar beet crops in Poland in the years 1990-1998]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 40 (2): 442–446.

Progress in Plant Protection (2016) 56: 430-435
Data pierwszej publikacji on-line: 2016-11-10 14:59:48
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2016-067
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy