Progress in Plant Protection

Control of Chenopodium album L. and Echinochloa crus-galli L.
in non-GMO soybean (Glycine max L.)
Ochrona konwencjonalnych odmian soi (Glycine max L.)
przed zachwaszczeniem komosą białą (Chenopodium album L.)
i chwastnicą jednostronną (Echinochloa crus-galli L.) 

Adrian Luboiński, e-mail: a.luboinski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the field experiments was to evaluate the efficacy of some pre-emergence herbicides applied in a soybean crop; variety Augusta. The field experiments were conducted during the years 2014–2016 in the Field Experimental Station at Winna Góra using randomized complete blocks design with four replications. The data collected and analyzed from these experiments allowed to select the herbicides that showed high weed control efficacy of most harmful weed species such as Chenopodium album L. and Echinochloa crus-galli L. and also proved to be safe for the crop. The most effective combination of herbicides were: linuron + clomazone, linuron + S-metolachlor and flufenacet + metribuzin. These combinations were characterized by high efficacy during favorable weather conditions.


Celem przeprowadzonych doświadczeń polowych była ocena skuteczności działania herbicydów stosowanych doglebowo w uprawie soi odmiany Augusta. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2014–2016 w Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze, w układzie bloków losowanych kompletnych, w czterech powtórzeniach. Po dwóch latach badań wytypowano herbicydy, które charakteryzowały się wysoką skutecznością zwalczania najbardziej szkodliwych chwastów w uprawie soi, tj.: komosy białej (Chenopodium album L.) i chwastnicy jednostronnej (Echinochloa crus-galli L.), a jednocześnie były selektywne dla rośliny uprawnej. Najskuteczniejszymi kombinacjami herbicydowymi były: linuron + chlomazon, linuron + S-metolachlor oraz flufenacet + metrybuzyna. Kombinacje te wykazały wysoką skuteczność działania podczas sprzyjających warunków atmosferycznych.


Słowa kluczowe
non-GMO soybean; soil applied herbicides; weed infestation; soja konwencjonalna; herbicydy doglebowe; zachwaszczenie
Referencje

Bujak K., Frant M. 2009. Wpływ mieszanek herbicydów na plonowanie i zachwaszczenie pięciu odmian soi. Acta Agrophysica 13 (3): 601–613.

 

Hamill A.S., Zhang J., Swanton C.J. 1994. Reducing herbicide use for weed control in soybean (Glycine max) grown in two soil types in southwestern Ontario. Canadian Journal of Plant Science 75 (1): 283–292.

 

Jędruszczak M., Bujak K., Wesołowski M. 2010. Chwasty w łanie soi uprawianej w siewie bezpośrednim z zastosowaniem mulczu z żyta ozimego oraz zmniejszonych dawek herbicydu. [Weeds in soybean canopy cultivated under direct sowing with winter rye mulch and reduced herbicide doses]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 65 (2): 29–37.

 

Kapusta F. 2012. Rośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt. Nauki Inżynierskie i Technologie/Engineering Sciences and Technologies 1 (4): 16–32.

 

Korsak-Adamowicz M., Dopka D., Starczewski J. 2010. Oddziaływanie niektórych zabiegów agrotechnicznych na zachwaszczenie soi. [Influence of selected cultivation treatments on weed infestation in soybean]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 65 (4): 65–73.

 

Loux M.M., Doohan D., Dobbels A.F., Johnson W.G., Young B.G., Legleiter T.R., Hager A. 2015. Weed Control Guide for Ohio, Indiana and Illinois. Ohiyo – 2013, 210 pp.

 

Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.

 

Tyczewska A., Gracz J., Twardowski T., Małyska A. 2014. Soja przyszłością polskiego rolnictwa? Nauka 4: 121–138.

 

Vivian R., Reis A., Kalnay P.A., Vargas L., Ferreira A.C.C., Mariani F. 2013. Weed Management in Soybean – Issues and Practices. Chapter 3. p. 47–84. DOI: 10.5772/54595. In: ”Soybean – Pest Resistance” (H.A. El-Shemy, ed.). ISBN 978-953-51-0978-5. Published: February 13, 2013 under CC BY 3.0 license.

 

Woźnica Z. 2008. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. PWRiL, Poznań, 430 ss.

 

Younesabadi M., Das T.K., Sharma A.R. 2013. Effect of tillage and tank-mix herbicide application on weed management in soybean (Glycine max). Indian Journal of Agronomy 58 (3): 372–378.

Progress in Plant Protection (2017) 57: 135-140
Data pierwszej publikacji on-line: 2017-05-16 14:25:04
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2017-021
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy