Progress in Plant Protection

Influence of the soil from Oxytree [Paulownia elongata S. Y. Hu × Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.] plantation on germination and initial growth of winter wheat and winter rape
Wpływ gleby pobranej z plantacji Oxytree [Paulownia elongata S. Y. Hu × Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.] na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego

Marcin Bortniak, e-mail: m.bortniak@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Tomasz R. Sekutowski, e-mail: t.sekutowski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Olga Zajączkowska, e-mail: o.kalitowska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Mariusz Kucharski, e-mail: m.kucharski@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to determine the influence of soil from Oxytree [Paulownia elongata S. Y. Hu × Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.] root zone on germination and initial growth of winter wheat and winter rape. The soil samples were taken from one and two years old plantation. The experiments were conducted using PhytotoxkitTM bioassay and the results showed a lack of statistically significant allopathic effect of Oxytree (regardless of age of plantation) on tested plants. However, slightly stimulation of winter wheat roots and coleoptile growth and inhibition of winter rape roots length were observed.

 

Celem pracy była ocena wpływu gleby pochodzącej z warstwy korzeniowej drzew Oxytree [Paulownia elongata S. Y. Hu × Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.] na kiełkowanie i początkowy wzrost pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Glebę pobrano z rocznej i dwuletniej plantacji Oxytree. Doświadczenie przeprowadzone przy użyciu biotestu PhytotoxkitTM nie wykazało allelopatycznego wpływu Oxytree na rośliny testowe, niezależnie od wieku plantacji (roczna lub dwuletnia). Zaobserwowano stymulację wzrostu korzeni i koleoptyli pszenicy ozimej na glebach spod Oxytree oraz zahamowanie długości korzeni rzepaku, jednak wartości te (podobnie, jak pozostałe mierzone parametry) nie różniły się statystycznie od wyników uzyskanych dla obiektów kontrolnych.

Słowa kluczowe

Oxytree; paulownia; soil; seed germination; phytotoxicity; bioassay; gleba; kiełkowanie nasion; fitototoksyczność; test biologiczny

Referencje

Al-Sherif E., Hegazy A.K., Gomaa N.H., Hassan M.O. 2013. Allelopathic effect of black mustard tissues and root exudates on some crops and weeds. Planta Daninha 31 (1): 11–19. DOI: 10.1590/S0100-83582013000100002.

 

Badri D.V., Vivanco J.M. 2009. Regulation and function of root exudates. Plant, Cell & Environment 32 (6): 666–681. DOI: 10.1111/j.1365-3040.2009.01926.x.

 

Bortniak M., Sekutowski T. 2009. Wpływ wodnych wyciągów glebowych spod 1 i 2 letniej uprawy mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea) na długość korzeni gorczycy białej (Sinapis alba). s. 503–508. W: „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie” t. 2 (B. Wiśniowska-Kielian, red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 389 ss. ISBN 978-83-60633-34-2.

 

Fernandez-Aparicio M., Andolfi A., Evidente A., Perez-de-Luque A., Rubiales D. 2008. Fenugreek root exudates show species-specific stimulation of Orobanche seed germination. Weed Research 48 (2): 163–168. DOI: 10.1111/j.1365-3180.2007.00609.x.

 

Gniazdowska A., Oracz K., Bogatek R. 2004. Allelopatia - nowe interpretacje oddziaływań pomiędzy roślinami. [Allelopathy – new interpretations of plant – plant interactions]. Kosmos 53 (2): 207–217.

 

Kaur R., Callaway R.M., Inderjit 2014. Soils and the conditional allelopathic effects of a tropical invader. Soil Biology and Biochemistry 78: 316–325. DOI: 10.1016/j.soilbio.2014.08.017.

 

Marczewska-Kolasa K., Sekutowski T., Bortniak M. 2012. Wykrywanie potencjału allelopatycznego nasion Centaurea cyanus za pomocą biotestów. [Determination of allelopathy Centaurea cyanus seeds by using bioassays]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 733–736. DOI: 10.14199/ppp-2012-127.

 

Opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody dotycząca dopuszczalności tworzenia na terenie Polski plantacji rośliny Oxytree (Paulownia Clon in Vitro 112®), jej możliwego wpływu na środowisko naturalne oraz zasadności obejmowania akcji jej sadzenia patronatem Ministra Środowiska. PROP/KOR/2016-01-ws. Warszawa, 26 stycznia 2016 r.

 

Otusanya O.O., Sokan-Adeaga A.A., Ilori O.J. 2014. Allelopathic effect of the root exudates of Tithonia diversifolia on the germination, growth and chlorophyll accumulation of Amaranthus dubius L. and Solanum melongena L. Research Journal of Botany 9 (2): 13–23. DOI: 10.3923/rjb.2014.13.23.

 

PHYTOTOXKIT 2004. Seed germination and early growth microbiotest with higher plants. Standard Operational Procedure. Belgium. MicroBioTest Inc, 24.

 

Raport 2013. Testy pod względem odrębności, stabilności i jednolitości (DUS) Hibrid Paulownia elongata × Paulownia fortunei. Raport o Paulownia Clon in Vitro 112®. Instytut Badań Energetyki Odnawialnej, Wydział Technologii Agroleśnictwa i Nauki oraz Genetyki, Uniwersytet Castilla-La Mancha. http://docs.csglobal.pro/oxytree/oxytree-dus_report-PL.pdf [dostęp: 11.05.2018].

 

Sekutowski T., Sadowski J. 2009. PhytotoxkitTM microbiotest used in detecting herbicide residue in soil. [Wykorzystanie testu PhytotoxkitTM w wykrywaniu pozostałości herbicydów w glebie]. Environment Protection Engineering 35 (1): 105–110.

Progress in Plant Protection (2018) 58: 247-250
Data pierwszej publikacji on-line: 2018-10-10 14:05:54
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2018-033
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy