Progress in Plant Protection

The effect of stimulating biomass growth of everbearing strawberry variety San Andreas® by the foliage application of a product containing zinc
Efekt stymulowania przyrostu biomasy truskawki powtarzającej odmiany San Andreas® poprzez nalistną aplikację preparatu zawierającego cynk

Michał Kopeć, e-mail: m.kopec@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków, Polska

Krzysztof Gondek, e-mail: rrgondek@cyf-kr.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków, Polska

Monika Mierzwa-Hersztek, e-mail: monika6_mierzwa@wp.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków, Polska

Tomasz Zaleski, e-mail: tzaleski@ar.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Instytut Gleboznawstwa i Agrofizyki, Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Al. Mickiewicza 21, 30-120 Kraków, Polska

Stanisław Bogdał, e-mail: stan66@gmail.com

Stanflex-Polski Instytut Truskawki Sp. z o.o., Petrażyckiego 20/1, 30-399 Kraków, Polska

Monika Bieniasz, e-mail: monika.bieniasz@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Jan Błaszczyk, e-mail: janblaszczyk2@gmail.com

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Elżbieta Kaczmarczyk, e-mail: elzbieta.kaczmarczyk@ur.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Jarosław Knaga, e-mail: jaroslaw.knaga@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych, Balicka 116b, 30-149 Kraków, Polska

Bogusława Łapczyńska-Kordon, e-mail: boguslawa.lapczynska-kordon@urk.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki, Balicka 120, 30-149 Kraków, Polska

Jacek Nawrocki, e-mail: j.nawrocki@ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołątaja w Krakowie, Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Michał Pniak, e-mail: m.pniak@biocont.pl

BIOCONT Polska, Al. 29 Listopada 56a, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

The introduction of everbearing strawberry varieties or cultivation technology under a roof are a modern challenge for science and practice. In addition to nutrients, biostimulants that influence the yield and quality of strawberry fruit need a special attention. The study analysed the additional application of zinc in the form of ammonium acetate in the cultivation of San Andreas® strawberries. In the cultivation of everbearing strawberries an increase of root mass was recorded at the end of growing season. The foliage application of product containing zinc increased the content of elements in leaves by fruiting. Due to foliage treatment, the yields obtained at the initial fruiting period were higher however, the total yield indicated that in strawberry fertigation systems, it is more important to balance the zinc in the fertilization than to use biostimulants as foliage application.

 

Wprowadzenie odmian truskawki powtarzającej plonowanie lub technologii upraw pod zadaszeniem stanowią współczesne

wyzwanie dla nauki i praktyki. Obok składników pokarmowych zwraca się uwagę na biostymulatory pozwalające wpływać na plon i jakość owoców truskawki. W pracy badano poza nawożeniem kropelkowym dodatkową nalistną aplikację cynku w formie octanu amonu w uprawie truskawki San Andreas®. W uprawie truskawki powtarzającej owocowanie uzyskano zwiększanie masy korzeni w końcowym okresie wegetacji. Zastosowany zabieg opryskiwania na liście truskawki zwiększał w nich zawartość pierwiastków przed owocowaniem. W wyniku zabiegu opryskiwania uzyskano w początkowym okresie owocowania większe plony, jednak sumaryczny plon wskazuje, że w systemach fertygacji truskawki ważniejsze jest zbilansowanie cynku w pożywce, niż stosowanie biostymulatorów w aplikacji nalistnej.

Słowa kluczowe

strawberry varieties repeating; zinc; biomass growth; yielding; truskawka powtarzająca owocowanie; cynk; przyrost biomasy; plon

Referencje

Ahmadi E., Honnabyraiah M.K., Alur A.S., Adiga J.D., Rao V. 2018. Influence of integrated nutrient management on vegetative growth and reproductive parameters of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) C. V. ‟Sabrina” under polyhouse. International Journal of Pure & Applied Bioscience 6 (2): 272–276. DOI: 10.18782/2320-7051.5364.

 

Araujo V.F., Vignolo G.K., Perin E.C., de Brum Piana C.F., Silveira C.A.P., Medeiros C.A.B. 2016. Foliar fertilization with gradual release of shale-based nutrients in strawberry and its effect on yield and compounds with functional potential. Científica 44 (3): 338–345. DOI: 10.15361/1984-5529.2016v44n3p338-345.

 

Bielaszka A., Grochowska-Niedworok E., Kiciak A., Szczepańska E., Kardas M., Całyniuk B., Zima-Dańczyk A. 2014. Preferencje żywieniowe dzieci w wieku 7–10 lat. [Nutrition preferences of children ages 7–10]. Annales Academiae Medicae Silesiensis 68 (4): 187–191.

 

Filipczak J., Żurawicz E., Sas Paszt L. 2016. Wpływ wybranych biostymulatorów na wzrost i plonowanie roślin truskawki ‘Elkat’. [Influence of selected biostimulants on the growth and yielding of ‘Elkat’ strawberry plants]. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 24: 43–58.

 

Jurgiel-Małecka G., Gibczyńska M., Siwek H., Buchwał A. 2017. Comparison of fruits chemical composition of selected cultivars wild strawberry (Fragaria vesca L.). European Journal of Horticultural Science 82 (4): 204–210. DOI: 10.17660/eJHS.2017/82.4.6.

 

Kaya C., Ashraf M. 2018. The mechanism of hydrogen sulfide mitigation of iron deficiency-induced chlorosis in strawberry (Fragaria × ananassa) plants. Protoplasma 256 (2): 371–382. DOI: 10.1007/s00709-018-1298-x.

 

Koszański Z., Rumasz-Rudnicka E., Podsiadło C. 2006. Wpływ nawadniania kroplowego i nawożenia mineralnego na jakość owoców truskawki. [Influence of drip irrigation and mineral fertilization on the quality of strawberry fruit]. Journal of Elementology 11 (1): 21–27.

 

Laugale V., Dane S., Lepse L., Strautina S., Kalnina I. 2016. Influence of low tunnels on strawberry production time and yield. Acta Horticulturae 1156: 573–578. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1156.85.

 

Lepaja K., Lepaja L., Kullaj E., Krasniqi N., Shehaj M. 2015. Effect of partial rootzone drying (PRD) on fruit quality and nutrient contents of ‘Albion’ strawberry. Proceedings. 50th Croatian and 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia: 600–604.

 

López-Herrera A., Castillo-González A.M., Trejo-Téllez L.I., Avitia-García E., Valdez-Aguilar L.A. 2018. Respuesta de fresa cv. Albión a dosis crecientes de zinc. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas 9 (8): 1591–1601. DOI: 10.29312/remexca.v9i8.1716.

 

Mikiciuk G., Mikiciuk M. 2010. Effect of polymer supersorbent added to medium on the content of mineral elements in strawberry leaves and fruit. [Wpływ supersorbentu polimerowego dodawanego do podłoża na zawartość mikroelementów w liściach i owocach truskawki]. Journal of Elementology 15 (2): 313–319.

 

Ouellette S., Goyette M.-H., Labbé C., Laur J., Gaudreau L., Gosselin A., Dorais M., Deshmukh R.K., Bélanger R.R. 2017. Silicon transporters and effects of silicon amendments in strawberry under high tunnel and field conditions. Frontiers in Plant Science 8: 949. DOI: 10.3389/fpls.2017.00949.

 

Pokhrel B., Laursen K.H., Petersen K.K. 2015. Yield, quality, and nutrient concentrations of strawberry (Fragaria × ananassa Duch. cv. ‘Sonata’) grown with different organic fertilizer strategies. Journal of Agricultural and Food Chemistry 63 (23): 5578–5586. DOI: 10.1021/acs.jafc.5b01366.

 

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A., Czapla K. 2011. The content of nutritive substances in strawberries according to cropping system. [Zawartość substancji odżywczych w truskawkach w zależności od systemu uprawy]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 84–86.

 

Singh M., Jamwal M., Sharma N., Kumar R., Wali V.K. 2015. Response of iron and zinc on vegetative and reproductive growth of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cv. Chandler. Bangladesh Journal of Botany 44 (2): 337–340. DOI: 10.3329/bjb.v44i2.38527.

 

Skoczylas Ł., Liszka-Skoczylas M., Żmudziński D., Rudnik D. 2014. Biofortyfikacja roślin uprawnych jako metoda walki z deficytem składników mineralnych w diecie człowieka. Składniki bioaktywne surowców i produktów roślinnych. Materiały XIII Konferencji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku „Żywność a składniki bioaktywne”. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków, 24–25.09.2018.

 

Schwarz K., Vilela-Resende J.T., Pierozan-Junior C., Tauffer-de Paula J., Baier J.E., de Souza-Silva M.L., Brendler-Oliveira F. 2018. Yield and nutrition of greenhouse-grown strawberries (Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier. cv. Camarosa) as affected by potassium fertilization. Acta Agronómica 67 (1): 114–119. DOI: 10.15446/acag.v67n1.59553.

 

Świstowska A., Kozak D. 2004. Wpływ auksyn na ukorzenianie mikrosadzonek i adaptacje roślin Columnea hirta Klotzsch et Hanst. Cz. I. W kulturze in vitro. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 3 (2): 239–248.

 

Trejo-Téllez L.I., Gómez-Merino F.C. 2014. Nutrient management in strawberry: Effects on yield, quality and plant health. Chapter 11. s. 239–267. W: Strawberries: Cultivation, antioxidant properties and health benefits (N. Malone, red.), 1st edition. Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-63321-524-5.

 

Verma S., Bairwa R.K., Dimri T., Rana D.K., Dotaniya C.K. 2018. Influence of different concentrations of zinc, boron and iron on yield characters of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cv. Chandler under valley condition of Garhwal Himalaya. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 7 (2): 3881–3884.

 

Zdrojewicz Z., Bieszczad N., Gąsior P., Rogoza A. 2017. Jedz truskawki – będziesz zdrowszy. [Eating strawberries – you will be healthier]. Medycyna Rodzinna 1: 48–52.

 

Progress in Plant Protection (2019) 59: 126-132
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-06-25 12:01:54
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-017
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy