Progress in Plant Protection

Online Pest Warning System – science for practice
Platforma Sygnalizacji Agrofagów – nauka praktyce rolniczej

Anna Tratwal, e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Marcin Baran, e-mail: m.baran@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

All professional users in Poland should implement the principles of integrated plant protection within the framework of Community action for the sustainable use of pesticides. It involves integrated approach to the prevention and/or suppression of pest and diseases harmful to plants and maintaining the use of pesticides and other forms of intervention at the economically and ecologically justified levels, reducing and minimizing risk to human health and the environment. The national action plan to reduce the risks and impacts of pesticide use recommends promotion of general principles of integrated plant control rules. Therefore, to accomplish this goal the web based integrated pest control platform has been developed. The database summarizes current practices and scientific knowledge on plant protection, and contains the results of monitoring of most important pests in crop plants. The pest signaling platform has become a multilateral tool which supports decision making in Integrated Pest Management.

 

W ramach wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, na terenie kraju, obowiązuje przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników. Wiąże się to z podjęciem właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, zmniejszając lub minimalizując zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin zakłada upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin. Zaistniała zatem potrzeba utworzenia platformy internetowej poświęconej integrowanej ochronie roślin. W tym celu stworzono bazę danych składającą się z kompendium wiedzy w zakresie ochrony roślin dla wszystkich użytkowników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w danym zakresie oraz wyników monitorowania najważniejszych agrofagów roślin rolniczych. Stworzona Platforma Sygnalizacji Agrofagów stała się wielostronnym narzędziem ułatwiającym oraz wspomagającym podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie roślin.

Słowa kluczowe
pest/diseases monitoring; integrated control; signaling; Online Pest Warning System; monitoring agrofagów; integrowana ochrona; sygnalizacja; Platforma Sygnalizacji Agrofagów
Referencje

Gacek E. 1998. Program porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3: 32–34.

 

Gacek E., Behnke M. 2006. Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 240/241: 83–90.

 

Hermaniuk T. 2018. Podstawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. [Attitudes and consumer behaviour in the market for organic food products]. Handel Wewnętrzny 2 (373): 189–199.

 

Matyjaszczyk E. 2013. Plant protection in Poland on the eve of obligatory integrated pest management implementation. Pest Management Science 69 (9): 991–995. DOI: 10.1002/ps.3578.

 

Pruszyński S. 2011. Integrowana ochrona roślin – wyzwanie dla rolników, służb doradczych i nauki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2: 49–65.

 

Tratwal A., Baran M. 2018. The role of guidelines in pest monitoring and warning systems in integrated pest management. Journal of Plant Protection Research 58 (3): 211–214. DOI: 10.24425/122941.

 

Walczak F. 1999. Znaczenie monitoringu agrofagów roślin uprawnych dla ochrony roślin. [The role of pests and diseases monitoring for plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 39 (1): 284–288.

 

Walczak F. 2010. Monitoring agrofagów dla potrzeb integrowanej ochrony roślin uprawnych. [Agrophages monitoring in agricultural integrated plant protection]. Fragmenta Agronomica 27 (4): 147–154.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 119-125
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-06-19 10:49:13
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-016
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy