Progress in Plant Protection

The relationships between selected traits in spring barley using linear and rank correlation coefficients
Zastosowanie korelacji liniowej i rangowej do analizy współzależności wybranych cech jęczmienia jarego

Anna Tratwal, e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Adrian Cyplik, e-mail: adrian.cyplik@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 poznań, Polska
Streszczenie

The objective of this study was to assess the relationships between grain yield, thousand-grain weight and area under the disease progress curve in spring barley grown in South-West Poland by linear Pearson correlation coefficient and Spearman’s rank correlation coefficient. The study comprised of 25 spring barley genotypes (five cultivars: Basza, Blask, Antek, Skarb and Rubinek as well as all possible 10 two-way mixtures and 10 three-way mixtures combinations), evaluated at eight environments (two locations in four years) in a randomized complete block design, with four replicates. Grain yield, thousand-grain weight and area under the disease progress curve were measured. The linear and rank correlation coefficients were shown as figures for easier observation of their tendency and significance.

 

Celem badań było zastosowanie współczynników korelacji liniowej Pearsona i rangowej Spearmana do oceny współzależności pomiędzy plonem ziarna, masą tysiąca ziaren oraz AUDPC jęczmienia jarego rosnącego w południowo-zachodniej Polsce. Badanie obejmowało 25 genotypów jęczmienia jarego (pięć odmian: Basza, Blask, Antek, Skarb i Rubinek oraz wszystkie 10 możliwych mieszanek podwójnych i 10 mieszanek potrójnych), analizowanych w ośmiu środowiskach (dwie miejscowości w czterech latach) w doświadczeniach polowych, w układzie bloków losowanych kompletnych, w czterech powtórzeniach. Obliczano plon ziaren, masę tysiąca ziaren i AUDPC. Współczynniki korelacji liniowej i rangowej przedstawiono w postaci wykresów umożliwiających łatwe zaobserwowanie ich kierunku i istotności.

Słowa kluczowe
Pearson’s correlation; rank correlation; grain yield; thousand-grain weight; area under the disease progress curve; spring barley; korelacja Pearsona; korelacja rangowa; plon ziaren; masa tysiąca ziaren; AUDPC; jęczmień jary
Referencje

Bocianowski J., Szulc P., Nowosad K. 2015. Parallel coordinate plots of maize traits under different magnesium applications. Journal of Integrative Agriculture 14 (3): 593–597. DOI: 10.1016/S2095-3119(14)60852-2.

 

Carr D.B., Littlefield R.J., Nicholson W.L., Littlefield J.S. 1987. Scatterplot matrix techniques for large N. Journal of the American Statistical Association 82 (398): 424–436. DOI: 10.1080/01621459.1987.10478445.

 

Finckh M.R., Gacek E.S., Czembor H.J., Wolfe M.S. 1999. Host frequency and density effects on powdery mildew and yield in mixtures of barley cultivars. Plant Pathology 48 (6): 807–816.

 

Hjältén J., Price P.W. 1997. Can plants gain protection from herbivory by association with unpalatable neighbours?: A field experiment in a willow-sawfly system. Oikos 78 (2): 317–322. DOI: 10.2307/3546299.

 

Jauker F., Jauker B., Grass I., Steffan‐Dewenter I., Wolters V. 2019. Partitioning wild bee and hoverfly contributions to plant-pollinator network structure in fragmented habitats. Ecology 100 (2): e02569. DOI: 10.1002/ecy.2569.

 

Kozak M. 2009. What is strong correlation? Teaching Statistics 31 (3): 85–86. DOI: 10.1111/j.1467-9639.2009.00387.x.

 

Kozak M., Bocianowski J., Rybiński W. 2008. Selection of promising genotypes based on path and cluster analyses. The Journal of Agricultural Science 146 (1): 85–92. DOI: 10.1017/S002185960700754X.

 

Kozak M., Bocianowski J., Sawkojć S., Wnuk A. 2010. Call for more graphical elements in statistical teaching and consultancy. Biometrical Letters 47 (1): 57–68.

 

Kozak M., Krzanowski W., Tartanus M. 2012. Use of the correlation coefficient in agricultural sciences: problems, pitfalls and how to deal with them. Anais da Academia Brasileira de Ciências 84 (4): 1147–1156. DOI: 10.1590/S0001-37652012000400029.

 

Niemann J., Bocianowski J., Wojciechowski A. 2018. Effects of genotype and environment on seed quality traits variability in interspecific cross-derived Brassica lines. Euphytica 214: 193. DOI: 10.1007/s10681-018-2270-8.

 

Shaner G., Finney R.E. 1977. The effect of nitrogen fertilization on the expression of slow-mildewing resistance in Knox wheat. Phytopathology 67: 1051–1056.

 

Skomra U., Bocianowski J., Agacka M. 2013. Agro-morphological differentiation between European hop (Humulus lupulus L.) cultivars in relation to their origin. Journal of Food, Agriculture & Environment 11 (3&4): 1123–1128.

 

Tratwal A., Bocianowski J. 2014. Blumeria graminis f. sp. hordei virulence frequency and the powdery mildew incidence on spring barley in the Wielkopolska province. Journal of Plant Protection Research 54 (1): 28–35. DOI: 10.2478/jppr-2014-0005.

 

Tratwal A., Roik K., Kardasz P. 2018. Plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. [Yielding varieties of winter triticale in post registration trials]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (94): 73–88.

 

Wickiel G., Filoda G. 2012. Ochrona fungicydowa a obecność objawów fuzariozy kłosów i deoksyniwalenolu w ziarnie pszenicy ozimej orkisz. [Fungicide protection and presence of fuzarium ear symptoms and deoxynivalenol content in the grain of winter spelt]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 676–679. DOI: 10.14199/ppp-2012-118.

 

Woźniak-Strzembicka A., Nadziak J. 2001. Powdery mildew Erysiphe graminis f. sp. hordei reduction in mixtures of spring wheat cultivars in comparison with their pure stands. Phytopathologia Polonicum 22: 61–70.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 133-136
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-06-25 12:29:55
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy