Progress in Plant Protection

The impact of the level of agricultural technology on winter triticale (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) diseases studied as a part of post-registration variety experimentation
Wpływ poziomu agrotechniki na choroby pszenżyta ozimego (Triticosecale Wittm. ex A. Camus) badane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

Anna Tratwal, e-mail: a.tratwal@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Adrian Cyplik, e-mail: adrian.cyplik@gmail.com

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the research was to evaluate the impact of agricultural methods on disease infestation of winter triticale, studied as a part of post-registration variety examination. The study was conducted as a three-year field experiment with the use of randomized complete block design and repeated twice at the Field Experimental Station IPP – NRI Winna Góra. The field experiments studied 20 (in 2017 and 2018) and 22 (in 2019) varieties of winter triticale. In the experiment, it was possible to observe infection of plants by the following diseases: powdery mildew, brown rust, husk and leaf septoria, rhynchosporium disease, fusarium head blight and stem base diseases. The obtained results indicate that there are no statistically significant differences in the level of infestation of varieties by observed diseases, while using standard and intensive-level agricultural methods. The only variety that showed statistically significant differences in leaf septoria infection, between the applied levels of agricultural technology, was Meloman in 2018. The highest average resistance to infestation by this disease was observed while using intensive agricultural methods.

 

Celem badań była ocena wpływu sposobu agrotechniki na występowanie chorób pszenżyta ozimego w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Badanie było przeprowadzone w trzyletnim doświadczeniu polowym, założonym w układzie bloków losowanych kompletnych, w dwóch powtórzeniach na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB Winna Góra i obejmowało 20 (w latach 2017 i 2018) i 22 (w 2019 roku) odmian pszenżyta ozimego. W doświadczeniu obserwowano porażenie roślin przez następujące choroby: mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę, fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła. Uzyskane wyniki wskazują, że nie ma istotnych statystycznie różnic w stopniu porażenia odmian przez obserwowane choroby przy zastosowaniu agrotechniki na poziomie standardowym i intensywnym. Jedynie, dla odmiany Meloman w 2018 roku zaobserwowano istotne statystycznie różnice w porażeniu septoriozą liści między zastosowanymi poziomami agrotechniki, przy czym większą średnią odporność na porażenie tą chorobą zaobserwowano przy zastosowaniu intensywnego poziomu agrotechniki.

Słowa kluczowe
winter triticale; powdery mildew; brown rust; husk and leaf septoria; rhynchosporium disease; fusarium head blight; stem base diseases; pszenżyto ozime; mączniak prawdziwy; rdza brunatna; septorioza liści i plew; rynchosporioza; fuzariozy kłosów; choroby podstawy źdźbła
Referencje

Arseniuk E. 2013. Hodowla odpornościowa i odporność roślin na choroby, szkodniki i niesprzyjające czynniki środowiska w systemach zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonej ochrony. Konferencja Naukowa „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”, Zakopane, 4–8.02.2013. Streszczenia: 13–15.

 

Gacek E. 1990. Studia nad sposobami wykorzystania odporności genetycznej jęczmienia w zwalczaniu mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis DC f. sp. hordei Marchal.). Hodowla Roślin i Aklimatyzacja 34 (5/6): 3–49.

 

Gacek E. 1998. Program porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Polsce. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 3: 32–34.

 

Gacek E., Behnke M. 2006. Wdrażanie postępu biologicznego do praktyki rolniczej w warunkach gospodarki rynkowej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 240/241: 83–90.

 

Gacek E., Behnke M. 2007. Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rekomendacji odmian. Ocena wdrożenia programu po kilku latach funkcjonowania. Wieś Jutra 4: 26–28.

 

Gacek E., Czembor H.J., Nadziak J. 1996. Wpływ zróżnicowania genetycznego w mieszaninach i mieszankach zbożowych na rozwój chorób i plonowanie. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 200: 203–209.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=OJ:C:2018:467:TOC [dostęp: 21.10.2019].

 

http://www.coboru.pl/Polska/Rejestr/gat_w_rej.aspx [dostęp: 28.10.2019].

 

Michalski T., Kowalik I., Idziak R., Horoszkiewicz-Janka J. 2004. Mieszanki jako ekologiczna metoda uprawy zbóż. s. 28–36. W: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. Monografia. Przemysłowy Instytut Mechanizacji Rolnictwa, Poznań, 134 ss.

 

Mrówczyński M., Gacek E., Roth M. 2010. O hodowli odpornościowej roślin na agrofagi w programach 50 Sesji Naukowych Instytutu Ochrony Roślin. s. 140–148. W: 50 lat Sesji Naukowych IOR (1961–2010) (M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 324 ss. ISBN 978-83-89867-43-8.

 

Phillips S.L., Wolfe M.S. 2005. Evalutionary plant breeding for low input systems. Journal of Agricultural Science 143: 245–254. DOI: 10.1017/S0021859605005009

 

Tratwal A., Cyplik A., Bocianowski J. 2019. Zastosowanie korelacji liniowej i rangowej do analizy współzależności wybranych cech jęczmienia jarego. [The relationships between selected traits in spring barley using linear and rank correlation coefficients]. Progress in Plant Protection 59 (2): 133–136. DOI: 10.14199/ppp-2019-018

 

Tratwal A., Roik K., Kardasz P., Bocianowski J. 2018. Plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. [Yielding varieties of winter triticale in post registration trials]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4/2018 (94): 73–88.

 

Wolfe M.S., Lannou C., Pope C., Finckh M.R., Munk L., Merz U., Valenghi D., Gacek E. 1997. Variety mixtures in theory and practice. Cost Action 817. Compiled by Working Group 2. INRA-Grignon-France, May 1997, 15 ss.

 

www.coboru.pl [dostęp: 28.10.2019].

Progress in Plant Protection (2019) 59: 237-243
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-12-16 13:32:43
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy