Progress in Plant Protection

Parasitic and antagonistic fungi in biological plant protection in Poland
Grzyby pasożytnicze i antagonistyczne w biologicznej ochronie roślin w Polsce

Danuta Sosnowska, e-mail: d.sosnowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

In recent years, with the use of integrated pest management, the range of parasitic and antagonistic fungi-based biopreparations registered to reduce the population of the most harmful plant agrophages has been increasing. In Poland, four bioinsecticides and five biofungicides based on parasitic fungi and five biofungicides based on antagonistic fungi have been registered. They are used in field and covered farming as well as in organic farming.

 

W ostatnich latach dzięki stosowaniu integrowanej ochrony roślin wzrasta asortyment biopreparatów opartych na grzybach pasożytniczych i antagonistycznych zarejestrowanych do ograniczania populacji najbardziej szkodliwych agrofagów roślin. W Polsce zarejestrowano cztery bioinsektycydy i pięć biofungicydów opartych na grzybach pasożytniczych oraz pięć biofungicydów opartych na grzybach antagonistycznych. Są one stosowane w uprawach polowych i pod osłonami oraz w uprawach ekologicznych.

Słowa kluczowe
biological plant protection; biological plant protection products; parasitic and antagonistic fungi; biologiczna ochrona roślin; biologiczne środki ochrony roślin; grzyby pasożytnicze i antagonistyczne
Referencje

Bajan C., Kmitowa K. 1997. Thirty year studies on entomopathogenic fungi in the Institute of Ecology, PAS. Polish Ecological Studies 23 (3–4): 133–154.

 

Bałazy S. 2002. Grzyby entomopatogeniczne na obszarach rolniczych. W: Działalność naukowa – wybrane zagadnienia 14. Polska Akademia Nauk, Warszawa: 120–124.

 

Bałazy S. 2004. Znaczenie obszarów chronionych dla zachowania zasobów grzybów entomopatogenicznych. [Significance of protected areas for the preservation of entomopathogenic fungi]. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 53 (1): 5–16.

 

Bassi A. 1935. Del mal del segno, calcinaccio o moscardino, mallatia che affigge i bachi da seta e sul modo di liberarne le bigattaie anchele piu infestate. Part I: Theoria. Orcesi, Lodi, s. 1–9, 1–67.

 

Danysz J., Wize K. 1901. Znaczenie muskardiny kak sredstva v borbie so sveklovichnym dolgonosikom (Cleonus punctiventris). Viestnik Sakharnoj Promyshlennosti, Kiev, 24: 16.

 

Ekbom B.S. 1979. Investigations on the potential of a parasitic fungus Verticillium lecanii for biological control of the greenhouse whitefly (Trialeurodes vaporariorum). Swedish Journal of Agricultural Research 9: 129–138.

 

Evans J. 2008. Biopesticides: from cult to mainstream. Agrow Magazine 27: 11–14.

 

Fiedler Ż., Sosnowska D. 2006. Wpływ temperatury na efektywność patogenów grzybowych w ograniczaniu liczebności różnych stadiów rozwojowych Frankliniella occidentalis (Pergande). [The influence of temperature on effectiveness of the fungi pathogens in reduction of difference stages of Frankliniella occidentalis (Pergande)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 487–490.

 

Fiedler Ż., Sosnowska D. 2009. Aktualny stan ochrony roślin warzywnych w uprawach szklarniowych przed szkodnikami z wykorzystaniem czynników biologicznych. [Present status of plant protection on vegetable crops in greenhouses against pests using biological agents]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 49 (3): 1474–1479.

 

Karpiński J.J. 1950. Zagadnienie walki z chrabąszczem za pomocą Beauveria densa Pic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, 5: 29–75.

 

Krassilstschik I.M. 1888. La production industreielle des parasites vagetaux pour la destruction des insects nuisibles. Bulletin Biologique de la France et de la Belgique 19: 461–472.

 

Lipa J.J. 1967. Zarys patologii owadów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 342 ss.

 

Lipa J.J., Sosnowska D., Pruszyński S. 1998. Advances in biological control of Leptinotarsa decemlineata in Poland. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 28 (4): 463–469. DOI: 10.1111/j.1365-2338.1998.tb00753.x

 

Messing R., Broudeur J. 2018. Current challenges to the implementation of classical biological control. BioControl 63 (1): 1–9. DOI: 10.1007/s10526-017-9862-4

 

Ravensberg W.J. 2011. A Roadmaps to the Succesfull Development and Commercialization of Microbial Pest Control Products for Control of Arthropods. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 383 ss. ISBN 978-94-007-0436-7. DOI: 10.1007/978-94-007-0437-4

 

Ropek D., Krysa A., Rola A., Frączek K. 2014. Antagonistyczny wpływ Trichoderma viride na grzyby owadobójcze Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea i Metarhizium anisopliae w warunkach in vitro. [Antagonistic effect of Trichoderma viride on entomopathogenic fungi Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea and Metarhizium anisopliae in vitro]. Polish Journal of Agronomy 16: 57–63.

 

Sosnowska D. 1997. Biologiczne zwalczanie stonki ziemniaczanej. Ochrona Roślin 7: 6–7.

 

Sosnowska D. 2000. Owadobójcze grzyby w biologicznym zwalczaniu szkodników roślin uprawianych w szklarniach. Ochrona Roślin 8: 31–32.

 

Sosnowska D. 2005. Biopreparaty grzybowe w biologicznym zwalczaniu szkodników upraw szklarniowych i polowych. [Fungi biopesticides in biological control of greenhouse and field pests]. Postępy Nauk Rolniczych 52 (5): 17–27.

 

Sosnowska D. 2013. Postępy w badaniach i wykorzystanie grzybów pasożytniczych w integrowanej ochronie roślin. [Progress in research and the use of pathogenic fungi in integrated plant protection]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 747–750. DOI: 10.14199/ppp-2013-018

 

Sosnowska D. 2018. Pasożytniczy grzyb Isaria fumosorosea do biologicznego zwalczania mączlika szklarniowego w uprawach pomidora w szklarniach. Szklarnie, Tunele, Osłony 5: 33–35.

 

Sosnowska D., Piątkowski J. 1996. Efficacy of entomopathogenic fungus Paecilomyces fumosoroseus against whitefly (Trialeurodes vaporariorum) in greenhouse tomato cultures. Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes (P.H. Smits, red.). IOBC-WPRS Bulletin 19 (9):179–182.

 

Świerczyńska I., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Danielewicz J. 2011. Antagonistyczne oddziaływanie Trichoderma viridae na patogeny z rodzaju Fusarium w obecności biopreparatów. [Antagonistic effect of Trichoderma viridae on pathogenic fungi of the genus Fusarium in the presence of biopreparations]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 157–160.

 

van Lenteren J., Bolckmans K., Kohl J., Ravensberg W., Urbaneja A. 2018. Biological control using invertebrates and microorganisms: plenty of new opportunities. BioControl 63: 39–59. DOI: 10.1007/s10526-017-981-4

 

Wojtkowiak-Gębarowska E. 2006. Mechanizmy zwalczania fitopatogenów glebowych przez grzyby z rodzaju Trichoderma. [Mechanisms biological control soil-borne plant pathogen by fungus from genus Trichoderma]. Postępy Mikrobiologii 45 (4): 261–273.

Progress in Plant Protection (2019) 59: 223-231
Data pierwszej publikacji on-line: 2019-12-10 16:23:58
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2019-029
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy