Progress in Plant Protection

Herbivore‐induced plant volatiles and their potential role in integrated pest management

Lotne związki emitowane z roślin zasiedlonych przez fitofagi i ich znaczenie w integrowanej ochronie

Jan Boczek

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska

Małgorzata Kiełkiewicz, e-mail: malgorzata_kielkiewicz@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska

Agnieszka Kaczmarczyk

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Streszczenie

Luring natural enemies to the plants colonized by pests is a complex process, which is still not fully recognized, and the efficiency of which is influenced by many factors. A profile of Herbivore‐Induced Plant Volatiles (HIPVs) depends on species/cultivars of the hostplant and its developmental stage, as well as species of the pest, its developmental stage and density. The results of recent studies show that emission of HIPVs significantly varies with abiotic environmental factors (soil drought, salinity, temperatures, light intensity, etc.). Furthermore, it was shown that the presence of endosymbiotic organisms may change the composition of volatile compounds emitted from the plants colonized by pests, resulting in modification of the behaviour of natural enemies. Detailed knowledge concerning mechanisms of indirect defense should contribute to employment of volatile compounds in agricultural practice as a method compatible with other methods used in integrated plant protection. 

 

Wabienie wrogów naturalnych do roślin uszkodzonych przez szkodniki jest procesem skomplikowanym i nie do końca poznanym. Na jego efektywność wpływa wiele czynników. Profil Herbivore‐Induced Plant Volatiles (HIPVs) zależy zarówno od gatunku/ odmiany rośliny i jej stadium rozwojowego, jak i gatunku szkodnika, jego stadium rozwojowego i nasilenia występowania. Wyniki ostatnich badań wskazują, że emisja HIPVs ulega znacznym zmianom pod wpływem czynników środowiskowych (susza, zasolenie, ekstremalne temperatury, natężenie światła i innych). Wykazano również, że obecność organizmów endosymbiontycznych może zmieniać profil związków lotnych emitowanych z roślin zasiedlonych przez szkodniki, co skutkuje modyfikacją zachowania wrogów naturalnych. Szczegółowe poznanie mechanizmów obrony pośredniej powinno w przyszłości przyczynić się do umożliwienia wykorzystania związków lotnych w praktyce, jako metody kompatybilnej z innymi metodami stosowanymi w integrowanej ochronie roślin.

 

Słowa kluczowe
indirect defense; tritrophic interactions; endosymbionts; abiotic factors; obrona pośrednia; interakcje trójtroficzne; endosymbionty; czynniki abiotyczne
Progress in Plant Protection (2013) 53: 661-667
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-002
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy