Progress in Plant Protection

The influence of various products used during growing season on head cabbage health after of long-term storage
Wpływ różnych preparatów stosowanych w okresie wegetacji na zdrowotność główek kapusty głowiastej po okresie długotrwałego ich przechowywania

Agnieszka Włodarek, e-mail: agnieszka.wlodarek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Ewa Badełek, e-mail: ewa.badelek@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

The aim of the this study was to examine the effect of the pre-harvest protection of head cabbage using products containing: calcium + nanoparticles of silver, silver chitosan, foliar fertilizer containing P2O5, Mg, CaO, trifloxystrobin + tebukonazol, and piraclostrobin + boskalid to limit grey mould and examine the quality of heads after long-term storage. The studies were conducted in 2014/2015 and 2015/2016 at the Research Institute of Horticulture in Skierniewice. Cabbage was protected throughout the vegetation season and the last spraying was done 7 days before harvest. Cabbage heads were stored for 5 months in cool room at 0°C and relative humidity 90–95%. The infection by Botrytis cinerea was natural. Most of the tested substances gave a positive influence on health and quality of stored cabbage heads. The best effectiveness against grey mould after long term storage showed conventional products containing: piraclostrobin + boskalid and trifloxystrobin + tebukonazol but other products showed variable efficiency.

 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu przedzbiorczej ochrony kapusty głowiastej z wykorzystaniem środków zawierających: wapń + nanocząsteczki srebra, chitozan srebra, nawozów dolistnych zawierających P2O5, Mg, CaO i trifloksystrobinę + tebukonazol oraz piraklostrobinę + boskalid na ograniczenie szarej pleśni oraz jakość główek po okresie ich długotrwałego przechowania. Doświadczenia prowadzone były w latach 2014/2015 i 2015/2016 w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Kapustę chroniono w okresie wegetacji, a ostatni zabieg ochrony wykonano 7 dni przed zbiorem. Główki kapusty były przechowywane w chłodni przez 5 miesięcy w temperaturze 0°C i wilgotności względnej 90–95%. Infekcja Botrytis cinerea była naturalna. Większość testowanych środków wykazała pozytywny wpływ na zdrowotność i jakość przechowywanych główek kapusty. Najwyższą efektywność w ograniczaniu szarej pleśni po okresie długotrwałego przechowywania wykazały preparaty konwencjonalne zawierające: piraklostrobinę + boskalid i trifloksystrobinę + tebukonazol, natomiast pozostałe środki odznaczały się zróżnicowaną skutecznością.

Słowa kluczowe

head cabbage; Botrytis cinerea; pre-harvest treatment; long-term storage; kapusta głowiasta; ochrona przedzbiorcza; długotrwałe przechowywanie

Referencje

Abbott W.S. 1925. A method for computing the effectiveness of an insecticide. Journal of Economic Entomology 18 (2): 265–267. DOI: 10.1093/jee/18.2.265a

 

Adamicki F., Czerko Z. 2002. Czynniki wpływające na trwałość przechowalniczą warzyw. s. 44–56. W: Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka (F. Adamicki, Z. Czerko Z., red.). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 324 ss. ISBN 83-09-01766-9.

 

Adamicki F., Dobrzański A., Felczyński K., Robak J., Szwejda J. 2005. Metodyka integrowanej produkcji marchwi. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa, 34 ss.

 

Agblor S., Waterer D. 2001. Cabbage – post-harvest handling and storage. Canada-Saskatchewan Irrigation Diversification Centre.

 

Ahmed A.I.S. 2017. Chitosan and silver nanoparticles as control agents of some faba bean spot diseases. Journal of Plant Pathology & Microbiology 8: 9. DOI: 10.4172/2157-7471.1000421

 

Chardonnet C.O., Sams C.E., Trigiano R.N., Conway W.S. 2000. Variability of three isolates of Botrytis cinerea. Affects the inhibitory effects of calcium on this fungus. Postharvetst Pathology and Mycotoxins 90 (7): 769–774. DOI: 10.1094/PHYTO.2000.90.7.769

 

EPPO PP 1/121(2) 2004. Efficacy evaluation of plant protection products. Fungicides and bacteriocides. Efficacy evaluation of fungicides. Leafspots of vegetables. EPPO Standards PP1 2nd ed.: 134−139.

 

EPPO PP 1/181(4) 2012. Efficacy evaluation of plant protection products. Conduct and reporting of efficacy evaluation trials, including good experimental practice. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 42 (3): 382−393. DOI: 10.1111/epp.2611

 

Geeson J.D., Browne K.M. 1980. Controlled atmosphere storage of white winter cabbage. Annals of Applied Biology 95 (2): 267–272. DOI: 10.1111/j.1744-7348.1980.tb04746.x

 

Grzegorzewska M., Kowalska B. 2013. Wpływ nanokoloidów srebra i miedzi oraz nadtlenku wodoru na niektóre patogeny grzybowe warzyw. [The influence of nano-silver, nano-copper and hydrogen peroxide on vegetable pathogens]. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 21: 15–23.

 

Hauke K., Creemers P., Brugmans W., Van Laer S. 2004. Signum, a new fungicide with interesting properties in resistance management of fungal diseases in strawberries. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences 69 (4): 743–755.

 

http://www.agr.gc.ca/resources/prod/doc/pfra-arap/csidc-crdi/pdf/cabbage-chou_eng.pdf [dostęp: 17.02.2020].

 

Kim J.-O., Shin J.-H., Gumilang A., Chung K., Choi K.Y., Kim K.S. 2016. Effectiveness of different classes of fungicides on Botrytis cinerea causing gray mold on fruit and vegetables. The Plant Pathology Journal 32 (6): 570–574. DOI: 10.5423/PPJ.NT.05.2016.0114

 

Kochman J. 1967. Fitopatologia. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 686 ss.

 

Kryczyński S., Weber Z. 2011. Fitopatologia. Choroby roślin uprawnych. Tom 2. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Sp. z o.o., Poznań, 464 ss.

 

Lipa J., Pruszyński S. 2010. Stan wykorzystania metod biologicznych w ochronie roślin w Polsce i na świecie. [Scale of use of biological methods in plant protection in Poland and in the world]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1033−1043.

 

Marcinkowska J. 2003. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 328 ss.

 

Osher Y., Chalupowicz D., Maurer D., Ovadia-Sadeh A., Lurie S., Fallik E., Kenigsbuch D. 2018. Summer storage of cabbage. Postharvest Biology and Technology 145: 144–150. DOI: 10.1016/j.postharvbio.2018.07.006

 

Ostrowska A., Badełek E., Robak J. 2010a. Wpływ zrównoważonej ochrony przedzbiorczej kapusty głowiastej i pekińskiej przed chorobami na ich zdolność przechowalniczą. Ogólnopolska Naukowa Konferencja Warzywnicza – Postęp w integrowanej produkcji warzyw kapustowatych. Skierniewice, 21.10.2010: 51–52.

 

Ostrowska A., Robak J., Gidelska A. 2010b. Nowe możliwości przedzbiorczej ochrony warzyw kapustowatych z zastosowaniem nowoczesnych środków na ich zdolność przechowalniczą. [New possibilities preharvest protection of brassica vegetables using new products on their influence on long-term storage]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2): 555−559.

 

Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik dobrej praktyki ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 80 ss.

 

Rataj-Guranowska M., Pukacka A. 2012. Kompendium symptomów chorób roślin i morfologii ich sprawców. Instytut Ochrony Roślin − Państwowy Instytut Badawczy, Bank Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 178 ss.

 

Robak J., Ostrowska A., Adamicki F. 2007. Nowe możliwości przed i pozbiorczej ochrony warzyw przed chorobami. [Effect of pre- and postharvest treatments on diseases control during storage of vegetables]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 299−305.

 

Saha S., Hingmire S., Shabeer T.P.A., Banerjee K., Ashtekar N., Patil A., Rai A.B. 2018. Assessment of trifloxystrobin 25% + tebuconazole 50%-75 WG. Bioefficacy, safety and residue dynamics against leaf spot of cabbage. Chemical Science Review and Letters 7 (28): 867−874.

 

Salem E.A., Nawito M.A.S., A.E.-R.A.E.-R. Ahmed 2019. Effect of silver nano-patricles on gray mold of tomato fruits. Journal of Nanotechnology Research 1 (2): 108−118. DOI: 10.26502/jnr.2688-8521009

 

Sobolewski J., Robak J. 2004. Możliwości kompleksowej ochrony pomidora z wykorzystaniem nowych fungicydów i środków pochodzenia organicznego. [New products used for complex disease control on tomato growing in open field]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 44 (2): 1105−1107.

 

Survilienė E., Valiuśkaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable Crops Research Bulletin 73: 133−142. DOI: 10.2478/v10032-010-0025-8

 

Thao H.T.B., Yamakawa T. 2009. Phosphite (phosphorous acid): fungicide, fertilizer or bio-stimulator? Soil Science and Plant Nutrition 55 (2): 228−234. DOI: 10.1111/j.1747-0765.2009.00365.x

 

Wild B.L., Wilson C.L., Winley E.L. 1998. Apple host defence reactions as affected by cycloheximide, phosphonate and citrus green mould, Penicillium digitatum. s. 155−161. W: Disease Resistance in Fruit. Proceedings of an International Workshop held at Chiang Mai, Thailand, 18−21 May 1997 (G.I. Johnson, E. Highley, D.C. Joyce, red.). Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, No. 80, 233 ss. ISBN 1 863202145.

 

Włodarek A., Badełek E., Robak J. 2013. Wpływ nowych środków ochrony roślin stosowanych w czasie wegetacji na trwałość przechowalniczą warzyw korzeniowych. [The influence of new products used during growing season on storage potential of root vegetables]. Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa 21: 127−137.

 

Włodarek A., Badełek E., Robak J. 2015. Wpływ różnych środków stosowanych w okresie wegetacji selera na objawy miękkiej zgnilizny korzeni spichrzowych. [The influence of various products applied during the celeriac vegetation period on soft root rot]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 55 (4): 386−390. DOI: 10.14199/ppp-2015-065

 

Yoon C.S., Yeoung Y.R., Kim B.S. 2010. The suppresive effects of calcium compounds against Botrytis cinerea in paprika. Korean Journal of Horticulture Science & Technology 28 (6): 1072−1077.

 

Zamojska J., Malinowski H. 2012. Integrowana metoda ochrony roślin a odporność agrofagów na pestycydy w Polsce. [Integrated plant protection and pest resistance to pesticides in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1222−1226. DOI: 10.14199/ppp-2012-210

Progress in Plant Protection (2020) 60: 105-110
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-04-28 14:59:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-011
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy