Progress in Plant Protection

Effect of selected chemical features on the technological value of sugar beet yield after application of treatments on soil pests
Wpływ wybranych cech chemicznych na wartość technologiczną plonu buraka cukrowego po zastosowaniu zabiegów na szkodniki glebowe

Magdalena Jakubowska, e-mail: m.jakubowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Adrian Cyplik, e-mail: adrian.cyplik@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Beata Wielkopolan, e-mail: b.wielkopolan@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to evaluate the 5 variants of treatments used for combating the of cutworms in terms of technological yield of sugar beet. The results of the analysis of the component features of the technological yield were carried out separately in individual years of experimentation, indicate a statistically significant and directly proportional effect of root mass on the technological yield of sugar from 2011 to 2018 in Słupia Wielka and Winna Góra. Technological yield of sugar was determined directly proportionally by the mass of roots and polarization using each treatment in both places. The content of K was inversely proportionate to the technological yield of sugar using phenological treatment with the use of heat sums and without treatment in Winna Góra and treatment according to signalling, treatment after finding foraging signs and treatment according to phenological criterion in Słupia Wielka. The content of N α-amino inversely determined the technological yield of sugar in beets for each of the treatments used in Winna Góra and the three treatment options used in Słupia Wielka.

 

Celem badań była ocena zastosowanych 5 wariantów podejmowania decyzji o zwalczaniu gąsienic rolnic na plon technologiczny cukru buraków. Wyniki analizy zależności cech składowych plonu technologicznego, przeprowadzonej osobno w poszczególnych latach prowadzenia doświadczeń, wskazują na istotny statystycznie i wprost proporcjonalny wpływ plonu korzeni na plon technologiczny cukru we wszystkich latach badań 2011–2018 w Słupi Wielkiej i Winnej Górze. Plon technologiczny cukru był determinowany wprost proporcjonalnie przez masę korzeni i polaryzację przy zastosowaniu każdego z zabiegów w obu miejscowościach. Zawartość K wpływała odwrotnie proporcjonalnie na plon technologiczny cukru przy zastosowaniu wariantu zabiegu na podstawie obserwacji fenologicznych z zastosowaniem sum ciepła oraz na obiekcie kontrolnym w Winnej Górze oraz zabiegu według sygnalizacji, zabiegu według objawów żerowania i zabiegu według kryterium obserwacji fenologicznych w Słupi Wielkiej. Zawartość N α-aminowego determinowała odwrotnie proporcjonalnie plon technologiczny cukru dla każdego z zastosowanych zabiegów w Winnej Górze oraz trzech wariantów zabiegów w Słupi Wielkiej.

Słowa kluczowe
technological yield of sugar beet; molasses forming compounds; cutworms; sugar beet; plon technologiczny cukru buraka; związki melasotwórcze; rolnice; burak cukrowy
Referencje

Antkowiak J. 1999. Wpływ melasotworów na wartość produkcyjną i uzysk cukru z buraka. Burak cukrowy 2: 6–7.

 

Artyszak A., Podlaska J., Mądry W. 1999. Analiza współczynników ścieżek technologicznego plonu cukru buraka cukrowego i cech łanu ujawniający się w trakcie ontogenezy. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A, 114 (1–2): 41–54.

 

Barłóg P., Szczepaniak W., Grzebisz W. 2013. Reakcja buraka cukrowego na dawkę i formę chemiczną sodu na tle obornika. Część I. Plon i jakość korzeni. Fragmenta Agronomica 30 (3): 24–34.

 

Bucholtz K., Märländer B., Puke H., Glattkowski H., Thielecke H. 1995. Neubewertung des technischen Wertes von Zuckerrüben. Zuckerindustre 120 (2): 113–121.

 

Bzowska-Bakalarz M., Banach M. 2005. Ocena jakości plonu jako element weryfikacji zastosowanego systemu zarządzania jakością w produkcji buraków cukrowych. [Crop quality evaluation as an element of verification of the quality management system in sugar beet production]. Inżynieria Rolnicza 9 (3): 95–101.

 

Bzowska-Bakalarz M., Banach M. 2009. Właściwości technologiczne surowca buraczanego produkowanego w zmodyfikowanej technologii nawożenia. [Technological properties of sugar beet produced in modified fertilisation technology]. Acta Agrophysica 14 (1): 31–40.

 

Eurostat 2019 – Crop production, yield, sugar beet [online], Available: (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu). https://www.cbs.nl/en-gb/news/2019/24 sugar-beet-harvest-in eu... [dostęp: 30.01.2020].

 

Górski D., Gaj R., Ulatowska A., Piszczek J. 2017. Wpływ dolistnego nawożenia krzemem i wapniem na plon i jakość technologiczną buraka cukrowego. Fragmenta Agronomica 34 (4): 46–58.

 

Hoffmann C.M., Huijbregts T., van Swaaij N., Jansen R. 2009. Impact of different environments in Europe on yield and quality of sugar beet genotypes. European Journal of Agronomy 30 (1): 17–26. DOI: 10.1016/j.eja.2008.06.004

 

Jaskulska I., Jaskulski D., Gałęzewski L., Kotwica K., Doroszewski A., Jóźwicki T. 2017. Plony i jakość technologiczna korzeni odmian buraka cukrowego oraz ich zmienność w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Fragmenta Agronomica 34 (2): 18–27.

 

Kenter C., Hoffmann C.M., Märländer B. 2006. Effects of weather variables on sugar beet yield development (Beta vulgaris L.). European Journal of Agronomy 24 (1): 62–69. DOI: 10.1016/j.eja.2005.05.001

 

Kuc P., Zimny L. 2005. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego uprawianego w warunkach różnych systemów uprawy. [Yielding and technological quality of sugar beet growing in different cultivation systems]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 60: 133–143.

 

Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z. 2010. Plonowanie buraka cukrowego w zmiennych warunkach agrotechnicznych i siedliskowych. Cz. I. Plon i jakość korzeni a technologiczny plon cukru. Fragmenta Agronomica 27 (1): 88–97.

 

Moliszewska E. 2015. Cechy morfologiczne buraka cukrowego a jakość plonu. [Morphological features of sugar beet and its yield quality]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 582: 43–51.

 

Moradi F., Safari H., Jalilian A. 2012. Study of genotype x environment interaction for sugar beet monogerm cultivars using AMMI method. Journal of Sugar Beet 28 (1): 29–35.

 

Musolf R., Grzebisz W., Szczepaniak W. 2004. Wpływ nawożenia potasem na tle zróżnicowanych warunków wodnych na plon i jakość korzeni buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) Część II. Jakość technologiczna korzeni i plony cukru. [Effect of potassium fertilization under diversified water conditions on yield and quality of sugar beets (Beta vulgaris L.) Part II. Quality of taproots and yield of sugar]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 234: 115–121.

 

Palmer M., Casburn C. 1985. Amino nitrogen analyses – factory experiences. British Sugar Beet Review 53 (1): 73–76.

 

Řezbová H., Belová A., Škubna O. 2013. Sugar beet production in the European Union and their future trends. Agris on-line Papers in Economics and Informatics 5 (4): 165–178. DOI: 10.22004/ag.econ.162299

 

Rozbicki J., Kalinowska-Zdun M., Mądry W., Wyszyński Z. 1997. Uwarunkowanie technologicznego plonu sacharozy buraka cukrowego przez jego składowe w zmiennych warunkach uprawowych. Materiały Konferencyjne „Postęp w uprawie buraka cukrowego”, Warszawa, 4–5 września 1997: 113–115.

 

Stępień A., Pawluczak J., Adamiak J., Marks M., Buczyński G. 2010. Wpływ wybranych czynników klimatycznych Polski północnowschodniej na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. Fragmenta Agronomica 27 (1): 170–176.

 

Strochalska B., Zimny L., Regiec P. 2014. Effect of different systems conservation tillage on technological value of sugar beet roots. [Wpływ różnych systemów uprawy konserwującej na wartość technologiczną korzeni buraka cukrowego]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 576: 151–160.

 

Tyburski J., Szymczak-Nowak J., Łada M., Nowakowski M. (red.). 2004. Uprawa buraka cukrowego w gospodarstwach ekologicznych. Krajowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego RCDRRiOW, Radom.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 275-282
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-10-05 11:05:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-029
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy