Progress in Plant Protection

Weed infestation and yielding of spring wheat sown in different soil tillage systems
Zachwaszczenie a plonowanie pszenicy jarej wysiewanej w różnych systemach uprawy roli

Adrian Cyplik, e-mail: adrian.cyplik@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska

Leszek Majchrzak, e-mail: leszek.majchrzak@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii, Dojazd 11, 60-632 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

Quantity, species composition and weight of weeds occurring in cropland change mainly due to the applied agrotechnics and natural factors. Specialization in a field of plant production, simplification of crop rotation and an increase in the share of cereal intensified the occurrence of difficult to control weed species. The expansion of weeds in cereal monocultures is already evident in the early stages of cereal development and is more pronounced in spring cereals. The purpose of the research was to indicate the dependence of spring wheat yield on the number and fresh weed weight depending on the share of stubble catch crop in crop rotation and the method of tillage for sowing catch crop and spring wheat. The dominant species were: Capsella bursa-pastoris, Viola arvensis and Chenopodium album. The research results showed that the largest effect of weed quantity and weight on spring wheat yield was observed in the variant with white mustard cultivation as catch crop after subsoiling and on which wheat was sown in a direct sowing technology (the average number of weeds was 15.4 pcs/m2, and their mass 22.0 g/m2, R2 = 79.3%). The significance of the effect of weed mass and quantity on spring wheat yield has not been proven, when both white mustard and spring wheat were sown after cultivating the soil with an aggregate.

 

 

Liczebność i skład gatunkowy oraz wielkość masy chwastów występujących w zbiorowiskach pól uprawnych zmieniają się głównie pod wpływem stosowanej agrotechniki i czynników przyrodniczych. Specjalizacja produkcji roślinnej, uproszczenie płodozmianów i wzrost udziału w nich roślin zbożowych nasiliły występowanie gatunków chwastów trudnych do zwalczania. Ekspansja chwastów w monokulturach zbożowych zaznacza się już w początkowych stadiach rozwoju zbóż i mocniej ujawnia się w zbożach jarych. Celem przeprowadzonych badań było wskazanie wpływu liczby i świeżej masy chwastów na plonowanie pszenicy jarej w zależności od udziału międzyplonu ścierniskowego w zmianowaniu oraz sposobu uprawy roli pod wysiew międzyplonu i pszenicy jarej. Gatunkami dominującymi były: Capsella bursa-pastoris, Viola arvensis i Chenopodium album. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że największy wpływ liczby i masy chwastów na plon pszenicy jarej zaobserwowano w wariancie z uprawą gorczycy białej w międzyplonie ścierniskowym po podorywce oraz w wariancie, gdzie pszenicę wysiewano w technologii siewu bezpośredniego (średnia liczba chwastów wynosiła 15,4 szt./m2, a ich masa 22,0 g/m2, R2 = 79,3%). Nie udowodniono istotnego wpływu masy i liczby chwastów na plonowanie pszenicy jarej, gdy zarówno gorczycę białą, jak i pszenicę jarą wysiewano po wcześniejszej uprawie gleby agregatem.

Słowa kluczowe

weeds; spring wheat; cover crop; determination coefficient; chwasty; pszenica jara; międzyplon; współczynnik determinacji

Referencje

Didon U.M.E., Kolseth A.-K., Widmark D., Persson P. 2014. Cover crop residues – effects on germination and early growth of annual weeds. Weed Science 62 (2): 294–302. DOI: 10.1614/WS-D-13-00117.1

 

Gawęda D. 2009. Wpływ międzyplonów ścierniskowych na zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. [The influence of stubble catch crops on weed infestation of spring barley grown in monoculture]. Fragmenta Agronomica 26 (1): 34–41.

 

Gawęda D., Kwiatkowski C. 2012. Wheat infestation of spring common weeds (Triticum aestivum L.) grown in monoculture depending on the cover crop and weed control method. [Zachwaszczenie formy jarej pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) uprawianej w monokulturze w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania]. Acta Agrobotanica 65 (3): 119–126.

 

Gawęda D., Wesołowski M., Kwiatkowski C.A. 2014. Weed infestation of spring barley (Hordeum vulgare L.) depending on the cover crop and weed control method. [Zachwaszczenie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) w zależności od międzyplonu i sposobu odchwaszczania]. Acta Agrobotanica 67 (1): 77–84. DOI: 10.5586/aa.2014.007

 

Jaskulski D., Tomalak S., Rudnicki F. 2000. Regeneracja stanowiska po pszenicy ozimej dla jęczmienia jarego przez rośliny międzyplonu ścierniskowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 470: 49–57.

 

Kraska P., Pałys E. 2006. Zachwaszczenie łanu jęczmienia jarego w warunkach zróżnicowanych systemów uprawy roli oraz poziomów nawożenia i ochrony. [Weed infestation in canopy of spring barley in condition of different tillage systems and fertilization and plant protection levels]. Acta Agrobotanica 59 (2): 323–333.

 

Kwiatkowski C. 2004. Wpływ międzyplonu na plonowanie i zachwaszczenie jęczmienia jarego uprawianego w monokulturze. [The effect of intercrops on yields and weed infestation of spring barley cultivated in monoculture]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura 59 (2): 809–815.

 

Kwiatkowski C., Wesołowski M., Stępień A. 2004. Bioróżnorodność chwastów w trzech odmianach jęczmienia jarego uprawianych w siedmiorocznej monokulturze i zmianowaniu. [Biodiversity of weeds in three cultivars of spring barley grown in seven-year monoculture and crop rotation]. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3 (2): 109–117.

 

Majchrzak L., Piechota T. 2014. Wpływ technologii uprawy na zachwaszczenie pszenicy jarej. [Influence of cultivation technology on spring wheat weed infestation]. Fragmenta Agronomica 31 (3): 94–101.

 

Parylak D., Zawieja J., Jędruszczak M., Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Dąbkowska T., Snarska K. 2006. Wykorzystanie zasiewów mieszanych, właściwości odmian lub zjawiska allelopatii w ograniczaniu zachwaszczenia. [Use of the mixed crops, cultivar properties or allelopathy in weed control]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 33–44.

 

Sekutowski T., Domaradzki K. 2009. Bioróżnorodność gatunkowa chwastów w monokulturze pszenicy ozimej w warunkach stosowania uproszczeń w uprawie roli. [Biodiversity of weed species in winter wheat monoculture caused by reduced of tillage]. Fragmenta Agronomica 26 (4): 166–169.

 

Skuterud R., Semb K., Saur J., Mygland S. 1996. Impact of reduced tillage on the weed flora in spring cereals. Norwegian Journal of Agricultural Sciences 10 (4): 519–532.

 

Tørresen K.S., Skuterud R. 2002. Plant protection in spring cereal production with reduced tillage. IV.: Changes in the weed flora and weed seedbank. Crop Protection 21 (3): 179–193. DOI: 10.1016/S0261-2194(01)00081-3

 

Woźniak A. 2011. Weed infestation of a spring wheat (Triticum aestivum L.) crop under the conditions of plough and ploughless tillage. [Zachwaszczenie łanu pszenicy jarej (Triticum aestivum L.) w warunkach płużnej i bezpłużnej uprawy roli]. Acta Agrobotanica 64 (3): 133–140.

 

Żuk-Gołaszewska K., Wanic M., Orzech K. 2019. The role of catch crops in field plant production – A review. Journal of Elementology 24 (2): 575–587. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.3.1662

Progress in Plant Protection (2020) 60: 137-142
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-06-02 09:43:10
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-015
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy