Progress in Plant Protection

Herbicidal efficiency of bromoxynil used independently and in mixtures under conditions of integrated maize cultivation
Skuteczność chwastobójcza bromoksynilu stosowanego samodzielnie oraz w mieszaninach w warunkach integrowanej uprawy kukurydzy

Hanna Gołębiowska, e-mail: h.golebiowska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

The study was carried out in 2016–2018 on maize field located in Lower Silesia region. Bromoxynil was applied independently and in factory mixture with terbutylazine and each of options was used in a tank mixture with nicosulfuron (Nikosulfuron 040 SC). Bromox­ynil and the examined mixtures were applied in a basic dose and a dose reduced by 33% but with an oil adjuvant. Bromoxynil appliedin the mixture with terbutylazine and nicosulfuron in basic dose and lowered by 33% (+ adjuvant) controlled weeds to the higher degree than used individually and in the mixture with nicosulfuron only. The highest level of bromoxynil residues in soil samples taken during8 weeks after application was noted for the object where the bromoxynil was applied with nicosulfuron in the basic dose. In subse­quent weeks, level of bromoxynil residues was similar to what was determined for its mixture with nicosulfuron applied in the reduceddose. Bromoxynil decomposed the fastest in soil treated with the mixture (bromoxynil + terbutylazine) + nicosulfuron in dose lowered by 33%.


Badania wykonano na polach kukurydzy zlokalizowanych na Dolnym Śląsku w latach 2016–2018. Bromoksynil aplikowano samo­dzielnie i w mieszaninie fabrycznej z terbutylazyną, natomiast każdą z opcji zastosowano w mieszaninie zbiornikowej z nikosulfuronem(Nikosulfuron 040 SC). Bromoksynil i badane mieszaniny użyto w dawce podstawowej oraz obniżonej o 33%, lecz z adiuwantem olejo­wym. Bromoksynil zastosowany w mieszaninie z terbutylazyną i nikosulfuronem w dawce podstawowej oraz obniżonej o 33% (+ adiu­want) w większym stopniu niszczył chwasty niż aplikowany samodzielnie oraz w mieszaninie tylko z nikosulfuronem. Najwyższy poziom pozostałości bromoksynilu w próbkach glebowych pobieranych w 8 tygodni po zabiegu stwierdzono dla obiektu, na którym zastosowano go z nikosulfuronem w dawce zalecanej. W kolejnych tygodniach poziom pozostałości bromoksynilu na tym obiekcie był zbliżony do tego, jaki oznaczono dla jego mieszaniny z nikosulfuronem w dawce zredukowanej. Bromoksynil najszybciej uległ rozkładowi w glebie trakto­wanej mieszaniną (bromoksynil + terbutylazyna) + nikosulfuron w dawce zredukowanej o 33%.

Słowa kluczowe
application method; reduced dose of herbicide; Zea mays L.; weed control; decomposition dynamics; sposób aplikacji; zredukowana dawka herbicydu; zwalczanie chwastów; dynamika rozkładu
Referencje

Abdin O.A., Zhou X.M., Cloutier D., Coulman D.C., Faris M.A., Smith D.L. 2000. Cover crops and interrow tillage for weed control in short season maize (Zea mays L.). European Journal of Agronomy 12 (2): 93–102. DOI: 10.1016/s1161-0301(99)00049-0

 

Adamczewski K., Kierzek R. 2011. Problem odporności chwastów na herbicydy w Polsce. [Weed resistance problem in Poland]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (4): 1665–1674.

 

Domaradzki K. (red.). 2001. Metodyka doświadczeń biologicznej oceny herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów. Cz. 1. Doświadczenia polowe. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 167 ss.

 

Ehsas J., Desai L.J., Ahir N.B., Joshi J.R. 2016. Effect of integrated weed menagment on growth, yield, yield attributes and weed parameters on summer maize (Zea mays L.) under South Gujarat Condition. International Journal of Science, Environment and Technology 5 (4): 2050–2056. DOI: 10.20546/ijcmas.2018.708.308

 

Furlan L., Vasileiadis V.P., Chiarini F., Huiting H., Leskovsek R., Razinger J., Holb I.J., Sartori E., Urek G., Verschwele A., Benvegnu I., Sattin M. 2017. Risk assessment of soil-pest damage to grain maize in Europe within the Framework of Integrated Pest Menagement. Crop Protection 97: 52–59. DOI: 10.1016/j.cropro.2016.11.029

 

Gołębiowska H. 2011. Różnorodność zbiorowisk chwastów kukurydzy w zależności od zmianowania roślin i uprawy roli. [Diversity of weed infestation depending on maize cropping system]. Acta Scientarium Polonorum, Sectio Agricultura 10 (1): 13–23.

 

Hruszka M. 2003. Efektywność proekologicznych i chemicznych sposobów regulacji zachwaszczenia w zasiewach kukurydzy pastewnej. Cz. I. Wpływ zastosowanych zabiegów na stan i stopień zachwaszczenia łanu kukurydzy pastewnej. [Effectiveness of pro-ecological and chemical methods of weed control in maize. P. I. The effect of the applied methods on the state and degree of weeds in maize]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 490 (1): 81–89.

 

Idziak R., Woźnica Z. 2016. Wpływ dawki oraz terminu stosowania mieszaniny mezotrionu z nikosulfuronem i adiuwantami na efektywność odchwaszczania kukurydzy. [Weed control efficacy of nicosulfuron plus mesotrione in maize as influenced by rate, application time, and adjuvants]. Fragmenta Agronomica 33 (1): 30–37.

 

Kalitowska O., Kucharski M. 2017. Wpływ metali ciężkich na rozkład bromoksynilu w glebie z Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. [Influence of heavy metals on bromoxynil decay in soil from Legnica-Głogów Copper District]. Progress in Plant Protection 57 (1): 61–65. DOI: 10.14199/ppp-2017-009

 

Kotoula-Syka E., Eleftherohorinis I.G., Gagianas A.A., Sficas A.G. 1993. Phytotoxicity and persistence of chlorsulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron and tribenuron-methyl in three soils. Weed Research 33 (5): 355–367. DOI: 10.1111/j.1365-3180.1993.tb01951.x

 

Kucharski M., Sadowski M., Kieloch R. 2012. Adiuwanty w zabiegach przedwschodowych – wpływ na skuteczność diflufenikanu i jakość ziarna pszenicy ozimej. [Adjuvants in preemergence application – influence on diflufenican efficacy and quality of winter wheat grain]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (1): 51–54. DOI: 10.14199/ppp-2012-010

 

Kucharski M., Sekutowski T. 2007. Wpływ rotacji herbicydów na liczebność chwastów odpornych w monokulturze kukurydzy. [Influence of herbicides rotation on number of resistant weeds in monoculture of maize crop]. Inżynieria Rolnicza 3 (91): 129–133.

 

Pannacci E. 2016. Optimalization of foramsulfuron doses for pest-emergence weed control in maize (Zea mays L.). Spanish Journal of Agricultural Research 14 (3): 1–9. DOI: 10.5424/sjar/2016143-9436

 

Pannacci E., Onofri A., Covarelli G. 2006. Biological activity, availability and duration of phytotoxicity for imazamox in four different soils of central Italy. Weed Research 46 (3): 243–250. DOI: 10.1111/j.1365-3180.2006.00503.x

 

Pruszyński S., Mrówczyński M., Adamczewski K., Banaszak H., Bubniewicz P., Głazek M., Jańczak C., Juszczak M., Korbas M., Paradowski A., Pietryga J., Miziniak W., Piszczek J., Praczyk T., Seta G., Stachecki S., Stobecki S., Wachowiak H., Wachowiak M. 2002. Łączne stosowanie agrochemikaliów. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań: 91–104.

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 18.04.2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 505).

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1,z późniejszymi zmianami).

 

Sadowski J. 2009. Środowiskowe skutki pozostałości herbicydów. Materiały szkoleniowe nr 94. Instytut Uprawy Nawożeniai Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 61 ss. ISBN 978-83-7562-018-4.

 

Szulc P., Jagła M., Nowosad K., Bocianowski J., Olejarski P. 2017. Path analysis in assessment of cause and effect dependencies of yield structure components in maize cultivars differing in genetic profiles. Fresenius Environmental Bulletin 26 (12): 7309–7318.

 

Týr Š. 2015. Weed infestation maize in sustainable agricultural systems. Research Journal of Agricultural Science 47 (1): 234–242.

 

Vasileiadis V.P., Van Dijk W., Verschwele A., Holb I.J., Vamos A., Urek G., Leskovsek R., Furlan L., Sattin M. 2016. Farm-scale evaluation of herbicide band application integrated with inter-row mechanical weeding for maize production in four European regions. Weed Research 56 (4): 312–322. DOI: 10.1111/wre.12210

Progress in Plant Protection (2020) 60: 157-162
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-06-19 15:51:17
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy