Progress in Plant Protection

Evaluation of the impact of crotonic acid addition to the mixture of bromoxynil with terbuthylazine and nicosulfuron in lowered doses on selected weed species control
Ocena wpływu dodatku kwasu krotonowego do mieszaniny bromoksynilu z terbutylazyną oraz nikosulfuronu w dawkach obniżonych na zniszczenie wybranych gatunków chwastów

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Hanna Gołębiowska, e-mail: h.golebiowska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

In the pot experiments, the effect of crotonic acid on the efficacy of herbicides Kukugran 340 SE (bromoxynil 90 g/l + terbuthylazine 250 g/l) and Nikosar 060 OD (nicosulfuron 60 g/l) applied at doses reduced by 50, 80 and 90% was investigated. Control groups with single application of the investigated products were also included. Crotonic acid affected the efectiveness of herbicides differently, depending on the herbicide, its dose and weed species. Its effect on weed control was only observed for the lowest doses (reduced by 80 and 90%). The addition of crotonic acid to spray solutions did not affect the effectiveness of the tested herbicides against Capsella bursa-pastoris. It improved the efficacy of the tested herbicides against Chenopodium album when reduced doses were used and the efficacy of Kukugran 340 SE against Matricaria inodora when the dose lowered by 90% was applied. Antagonism between crotonic acid and Nikosar 060 OD was detected when used against Viola arvensis, M. inodora and Amaranthus retroflexus. The tested doses of crotonic acid used in the mixtures showed similar efficacy.

 

W doświadczeniach szklarniowych badano wpływ kwasu krotonowego na skuteczność herbicydów Kukugran 340 SE (bromoksynil 90 g/l + terbutylazyna 250 g/l) i Nikosar 060 OD (nikosulfuron 60 g/l) w dawkach obniżonych o 50, 80 i 90%. Uwzględniono również obiekty z samodzielną aplikacją każdego ze środków. Kwas krotonowy w zróżnicowany sposób wpływał na efektywność herbicydów, w zależności od rodzaju środka, wysokości jego dawki oraz gatunku chwastu. Jego wpływ na herbicydy zaobserwowano tylko dla dawek najniższych, tj. obniżonych o 80 i 90%. Dodatek kwasu krotonowego do cieczy opryskowych nie wpłynął na działanie badanych herbicydów w stosunku do Capsella bursa-pastoris, natomiast poprawił działanie badanych środków w dawkach najniższych w odniesieniu do Chenopodium album oraz środka Kukugran 340 SE w dawce obniżonej o 90% w stosunku do Matricaria inodora. Działanie antagonistyczne mieszaniny kwasu krotonowego z herbicydem Nikosar 060 OD stwierdzono w przypadku Viola arvensis, M. inodora i Amaranthus retroflexus. Badane dawki kwasu krotonowego użytego w mieszaninach działały z podobnym skutkiem.

Słowa kluczowe
herbicide; crotonic acid; reduced dose; mixture; weed control; herbicyd; kwas krotonowy; zredukowana dawka; zniszczenie chwastów
Referencje

Alsaadawi I.S., Sarbout A.K., Al-Shamma L.M. 2012. Differential allelopathic potential of sunflower (Helianthus annus L.) genotypes on weeds and wheat (Triticum aestivum L.) crop. Archives of Agronomy and Soil Science 58 (10): 1139–1148. DOI: 10.1080/03650340.2011.570335

 

Bertholdsson N.-O., Andersson S.C., Merker A. 2012. Allelopathic potential of Triticum spp., Secale spp. and Triticosecale spp. and use of chromosome substitutions and tranlocations to improve weed suppression ability in winter wheat. Plant Breeding 131 (1): 75–80. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2011.01895.x

 

Demczuk A., Grzyś E., Majewska E., Sacała E. 2015. Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy. [Effect of crotonic acid on maize seedlings]. Przemysł Chemiczny 91 (5): 729–732.

 

Demczuk A., Grzyś E., Sacała E. 2014. The combined action of allelochemicals and the sulfonylurea herbicide on maize seedlings. Proceedings of 7-th World Congress of Allelopathy, 28.07–01.08.2014, Vigo, Spain, s. 148.

 

Haramoto E.R., Gallandt E.R. 2005. Brassica cover cropping: I. Effects on weed and crop establishment. Weed Science 53 (5): 695–701. DOI: 10.2307/4047040

 

Iqbal J., Cheema Z.A., Mushtaq M.N. 2009. Allelopathic crop water extracts reduce the herbicide dose for weed control in cotton (Gossypium hirsutum). International Journal of Agriculture and Biology 11 (4): 360–366.

 

Iqbal N., Khaliq A., Cheema Z.A. 2020. Weed control through allelopathic crop water extracts and S-metolachlor in cotton. Information Processing in Agriculture 7 (1): 165–172. DOI: 10.1016/j.inpa.2019.03.006

 

Khaliq A., Matloob A., Tanweer A., Khan M.B. 2012. Naturally occurring phytotoxins in allelopathic plants help reduce herbicide dose in wheat. Natural Product Research 26 (12): 1156–1160. DOI: 10.1080/14786419.2011.562204

 

Khan M.A., Afridi R.A., Hashim S., Khattak A.M., Ahmad Z., Wahid F., Chauhan B.S. 2016. Integrated effect of allelochemicals and herbicides on weed suppression and soil microbial activity in wheat (Triticum aestivum L.). Crop Protection 90: 34–39. DOI: 10.1016/j.cropro.2016.08.018

 

Misiak I.J., Wieczorek P.P., Kafarski P. 2005. Crotonic acid as a bioactive factor in carrot seeds (Daucus carota L.). Phytochemistry 66 (12): 1485–1491. DOI: 10.1016/j.phytochem.2005.04.005

 

Razzaq A., Cheema Z.A., Jabran K., Hussain M., Farooq M., Zafar M. 2012. Reduced herbicide doses used together with allelopathic sorghum and sunflower water extracts for weed control in wheat. Journal of Plant Protection Research 52 (2): 281–285. DOI: 10.2478/v10045-012-0045-0

 

Weston L.A., Alsaadawi I.S., Baerson S.R. 2013. Sorghum allelopathy – from ecosystem to molecule. Journal of Chemical Ecology 39: 142–153. DOI: 10.1007/s10886-013-0245-8

Progress in Plant Protection (2020) 60: 261-265
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-09-21 14:08:45
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-028
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy