Progress in Plant Protection

The influence of simultaneous feeding of different species of aphids on photosynthesis intensity of blackcurrant and high bush blueberry

Wpływ równoczesnego żerowania różnych gatunków mszyc na intensywność fotosyntezy porzeczki czarnej i borówki wysokiej

Anna Tomczyk, e-mail: anna_tomczyk@sggw.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska

Joanna Wróblewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Entomologii Stosowanej, Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa, Polska
Streszczenie

The studies were conducted in the Department of Applied Entomology at Warsaw University of Life Sciences, in the field and laboratory conditions. The aim of this study was to determine the influence of aphids on the process of photosynthesis of blackcurrant cultivar Titania (attacked mainly by Aphis schneideri Börn.) and high bush blueberry cultivar Patriot (attacked by Myzus persicae Sulz and Aphis fabae Scop.). The chlorophyll content in the leaves was also estimated. The significant decrease of photosynthesis intensity was found in the leaves of blackcurrant and high bush blueberry as a result of aphid feeding, as compared to healthy ones, 32 and 27% respectively. The tendency for the increase of photosynthesis intensity in black currant leaves, not injured by aphids but originated from attacked shoots, in comparison with the leaves from healthy shoots, was observed. Chlorophyll content in the leaves of both experimental plants significantly decreased as a result of aphid feeding, especially in the case of black currant (decrease in chlorophyll a + b about 32%). 

 

Badania prowadzono w Katedrze Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w warunkach polowych i laboratoryjnych. Celem ich było określenie szkodliwego wpływu mszyc na proces fotosyntezy porzeczki czarnej odmiany Titania (zaatakowana głównie przez Aphis schneideri Börn.) i borówki wysokiej odmiany Patriot (zaatakowanej przez Myzus persicae Sulz and Aphis fabae Scop.). Wykonano także analizę zawartości chlorofilu w liściach. Wykazano istotne ograniczenie intensywności fotosyntezy w uszkodzonych przez mszyce liściach porzeczki czarnej i borówki wysokiej w porównaniu z liśćmi zdrowymi, odpowiednio o 32 i 27%. Zaobserwowano tendencje do wzrostu intensywności fotosyntezy w liściach porzeczki nieuszkodzonych przez mszyce, lecz znajdujących się na uszkodzonym pędzie, w porównaniu do liści z pędów nieuszkodzonych. Zawartość chlorofilu w liściach obu badanych roślin istotnie zmniejszyła się w wyniku żerowania mszyc, szczególnie w przypadku porzeczki czarnej (spadek chlorofilu a + b o 32%).

 

 

 

Słowa kluczowe
black currant; high bush blueberry; aphids feeding; photosynthesis; chlorophyll content; porzeczka czarna; borówka wysoka; żerowanie mszyc; fotosynteza; zawartość chlorofilu
Progress in Plant Protection (2013) 53: 721-724
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-013
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy