Progress in Plant Protection

Infestation of potato tubers by a Streptomyces scabies depending on application of herbicides and biostimulants
Porażenie bulw ziemniaka Streptomyces scabies w zależności od zastosowanych herbicydów i biostymulatorów

Krystyna Zarzecka, e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Marek Gugała, e-mail: gugala@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Iwona Mystkowska, e-mail: imystkowska@op.pl

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Technicznych, Zakład Rolnictwa, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Polska

Anna Sikorska, e-mail: anna.sikorska@puzim.edu.pl

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, Wydział Inżynierii i Ekonomii, Zakład Rolnictwa, Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, Polska
Streszczenie

In the years 2012–2014 field experiment was conducted in the town of Wojnów in the Masovian Voivodeship. The aim of the study was to determine the occurrence of common scab on edible potato tubers depending on the herbicides and herbicides with biostimulators. In the experiment, two factors were examined: the first order factor were potato varieties: Bartek, Gawin, Honorata, while the second order factor was five ways of using herbicides and herbicides with biostimulators: control object – mechanical care, Harrier 295 ZC, Harrier 295 ZC and Kelpak SL, Sencor 70 WG and Sencor 70 WG and Asahi SL. The assessment of tuber infestation with scab was made using a 9-point scale on 100 randomly selected tubers from individual objects of the experiment. Herbicides and herbicides with biostimulators used in potato cultivation significantly reduced the occurrence of common scab on tubers and reduced the average degree of sample infestation and infected tubers.

 

W latach 2012–2014 przeprowadzono doświadczenie polowe, zlokalizowane w miejscowości Wojnów, położonej w województwie mazowieckim. Celem badań było określenie występowania parcha zwykłego na bulwach ziemniaka jadalnego w zależności od zastosowanych herbicydów i herbicydów z biostymulatorami. W doświadczeniu badano dwa czynniki: czynnikiem I rzędu były odmiany ziemniaka: Bartek, Gawin, Honorata, natomiast czynnikiem II rzędu – pięć sposobów stosowania herbicydów i herbicydów z biostymulatorami: obiekt kontrolny – pielęgnacja mechaniczna, Harrier 295 ZC, Harrier 295 ZC i Kelpak SL, Sencor 70 WG oraz Sencor 70 WG i Asahi SL. Ocenę porażenia bulw parchem zwykłym dokonano za pomocą 9-stopniowej skali, na 100 losowo pobranych bulwach z poszczególnych obiektów eksperymentu. Zastosowane w uprawie ziemniaka herbicydy i herbicydy z biostymulatorami istotnie ograniczały występowanie parcha zwykłego na bulwach oraz zmniejszały średni stopień porażenia próby i średni stopień porażenia bulw porażonych.

Słowa kluczowe
common scab; biostimulators; Harrier 295 ZC; Sencor 70 WG; Solanum tuberosum L.; parch zwykły; biostymulatory
Referencje

Atiq M., Khalid A.R., Hussian W., Nawaz A., Asad S., Ahmad T.M. 2013. Genetic potential of potato germplasm against common scab disease caused by Streptomyces scabies. Pakistan Journal of Phytopathology 25 (01): 27–30.

 

Chotkowski J., Stypa I. 2010. Odmiany ziemniaków. Charakterystyka tabelaryczna. Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka, Bonin, 12 ss.

 

Drobek M., Frąc M., Cybulska J. 2019. Plant biostimulants: importance of the quality and yield of horticultural crops and the improvement of plant tolerance to abiotic stress – a review. Agronomy 9 (6), 335: 1–18. DOI: 10.3390/agronomy9060335

 

Farouk S. 2015. Imroving growth and productivity of potato (Solanum tuberosum L.) by some biostimulants and lithovit with or without boron. Journal of Plant Production 6 (12): 2187– 2206. DOI: 10.21608/jpp.2015.52463

 

Głosek-Sobieraj M., Cwalina-Ambroziak B., Hamouz K. 2018. The effect of growth regulators and a biostimulator on the health status, yield and yield components of potatoes (Solanum tuberosum L.). Gesunde Pflanzen 70: 1–11. DOI: 10.1007/s10343-017-0407-7

 

Gugała M., Zarzecka K., Dołęga H., Niewęgłowski M., Sikorska A. 2016. The effect of biostimulants and herbicides on glycoalkaloid accumulation in potato. Plant Soil and Environment 62 (6): 256–260. DOI: 10.17221/187/2016-PSE

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A. 2013. Ocena skuteczności działania herbicydów i ich wpływ na plon handlowy ziemniaka. [Evaluation of herbicide efficiency and their influence on potato marketable yield]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 270: 75–84.

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Dołęga H. 2018. Occurrence of defects of potato tubers in conditions of application of herbicides and biostimulants. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 17 (1): 13–22. DOI: 10.37660/aspagr

 

Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., Mystkowska I., Dołęga H. 2017. Wpływ herbicydów i biostymulatorów wzrostu na ograniczenie zachwaszczenia i plonowanie ziemniaka jadalnego. [Effect of herbicides and growth biostimulants on weed reduction and yield of edible potato]. Fragmenta Agronomica 34 (4): 59–66.

 

Jankowska J., Lutomirska B., Pietraszko M. 2015. Występowanie parcha zwykłego na bulwach ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych. Ziemniak Polski 3: 23–29.

 

Jeske M., Pańka D., Wichrowska D. 2015. Wpływ ochrony chemicznej, nawożenia organicznego oraz użyźniacza glebowego UGmax na zdrowotność bulw ziemniaka. [Effect of chemical protection, organic fertilization and UGmax soil conditioner on health status of potato tubers]. Progress in Plant Protection 55 (1): 92–97. DOI: 10.14199/ppp-2015-016

 

Kołodziejczyk M. 2016. Effect of nitrogen fertilization and microbial preparations on quality and storage losses in edible potato. [Wpływ nawożenia azotem i preparatów mikrobiologicznych na kształtowanie się jakości oraz strat przechowalniczych ziemniaka jadalnego]. Acta Agrophysica 23 (1): 67–78.

 

Kowalska J. 2016. Wpływ nawożenia oraz biostymulatorów mikrobiologicznych na zdrowotność i plonowanie ziemniaka w systemie ekologicznym. [Effect of fertilization and microbiological bio-stimulators on healthiness and yield of organic potato]. Progress in Plant Protection 56 (2): 230–235. DOI: 10.14199/ppp-2016-039

 

Kurzawińska H., Mazur S. 2008. The effect of bio-preparations on the infestation of tubers by Streptomyces spp. [Wpływ zaprawiania sadzeniaków i opryskiwania roślin ziemniaka preparatami biologicznymi na porażenie bulw przez Streptomyces spp.]. Folia Horticulturae 20 (2): 103–110. DOI: 10.2478/fhort-2013-0119

 

Lenc L. 2009. Występowanie Streptomyces scabies na bulwach ośmiu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym. [Occurrence of Streptomyces scabies on tubers of eight potato cultivars grown in organic and integrated cropping system]. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 669–676.

 

Lutomirska B. 2008. Wpływ czynników meteorologicznych na porażenie bulw ziemniaka parchem zwykłym. [The influence of meteorological factors on tuber infection with common scab]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 216–220.

 

Matyjaszczyk E. 2015. Wprowadzenie biostymulatorów do obrotu handlowego w Polsce. Sytuacja bieżąca i uwarunkowania prawne. [The introduction of biostimulants on the Polish market. The present situation and legal requirements]. Przemysł Chemiczny 94 (10): 1841–1844. DOI: 10.15199/62.2015.10.40

 

Molga M. 1986. Meteorologia rolnicza. Wydanie VII. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 492 ss. ISBN 83-09-00200-9.

 

Nowacki W. 2006. Straty plonu handlowego ziemniaków powodowane przez choroby i szkodniki w 2005 roku. [Potato crop yield losses caused by diseases and pests in 2005]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 193–201.

 

Sadowski C., Pańka D., Lenc L. 2004. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. [Comparison of healthiness of tubers and sprouts of some potato cultivars grown in organic system]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 500: 373–381.

 

Sawicka B., Krochmal-Marczak B. 2009. Wpływ stosowania nawozu dolistnego Insol 7 i bioregulatora Asahi SL na zdrowotność bulw kilku odmian ziemniaka. [Influence of foliage application of preparation Insol 7 and Asahi SL on sanitary conditions of tubers of some potato cultivars]. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E, Agricultura, 64 (2): 29–38.

 

Skowera B., Kopcińska J., Kopeć B. 2014. Changes in thermal and precipitation conditions in Poland in 1971–2010. [Zmiany warunków termiczno-opadowych w Polsce w latach 1971–2010]. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation 46 (2): 153–162. DOI: 10.2478/sggw-2014-0013

 

Stefaniak E.S. 2015. Charakterystyka odmian ziemniaka jadalnego i skrobiowego. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 24 ss.

 

Szutkowska M., Lutomirska B. 2002. Wpływ środowiska i niektórych czynników agrotechnicznych na porażenie się bulw ziemniaka parchem zwykłym. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 221: 153–166.

 

Walters D.R., Havis N.D., Paterson L., Taylor J., Walsh D.J. 2011. Cultivar effects on the expression of induced resistance in spring barley. Plant Disease 95 (5): 595–600. DOI: 10.1094/PDIS-08-10-0577

 

Wróbel S. 2003. Porażenie bulw ziemniaka parchem i rizoktoniozą w zależności od zabiegów stosowanych w nasiennictwie. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 228: 283–289.

 

Zarzecka K., Gugała M., Dołęga H., Baranowska A. 2013. Występowanie Streptomyces scabies na bulwach ziemniaka uprawianego w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 269: 79–86.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 254-260
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-09-11 14:27:18
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-027
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy