Progress in Plant Protection

Reaction of Meldweed (Chenopodium album L.) on different doses of herbicides used in spring cereals

Reakcja komosy białej (Chenopodium album L.) na zróżnicowane dawki herbicydów stosowanych w zbożach jarych

Krzysztof Domaradzki, e-mail: k.domaradzki@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli , Orzechowa 61, 50-540 Wrocław , Polska
Streszczenie

In the years 2007–2011 in the field conditions the evaluation of herbicides’ efficacy used at reduced doses for control of Chenopodium album was tested. Nine herbicides recommended for weed control in spring cereals (wheat and barley) were used in investigation. Each of them was applied at maximum recommended dose (100%) and at three lowered doses (75, 50 and 25%). The herbicides were applied in the spring at BBCH 12–16 growth stage of Ch. album. The best results in controlling of Ch. album were achieved with the following products: tribenuron methyl applied with adjuvant, mixtures 2,4‐D + fluroxypyr and MCPA + fluroxypyr (in the range of all tested doses), mixtures 2,4‐D + dicamba, 2,4‐D + florasulam, mecoprop + MCPA + dicamba (in the dose reduced by 50%), and mixture mecoprop + carfentrazone ethyl (in the dose reduced by 25%). Two of the tested herbicide mixtures of amidosulfuron + iodosulfuron and metribuzin + amidosulfuron should be used in full recommended dose for effective control of Ch. album

 

W latach 2007–2011 w warunkach polowych, oceniano skuteczność zwalczania Chenopodium album przez herbicydy stosowane w obniżonych dawkach. W badaniach użyto 9 herbicydów zalecanych do odchwaszczania zbóż jarych (pszenica i jęczmień). Każdy z nich był stosowany w maksymalnej zalecanej dawce (100%) oraz trzech dawkach obniżonych (75, 50 i 25%). Herbicydy były stosowane wiosną w fazie BBCH 12–16 Ch. album. Najlepsze rezultaty w zwalczaniu Ch. album zapewniały tribenuron metylu stosowany z adiuwantem oraz mieszaniny 2,4‐D + fluroksypyr i MCPA + fluroksypyr (w zakresie wszystkich badanych dawek), mieszaniny 2,4‐D + dikamba i 2,4‐D + florasulam, mekoprop + MCPA + dikamba (w dawce ograniczonej o 50%) oraz mieszanina mekoprop + karfentrazon etylu (w dawce ograniczonej o 25%). Dwie z badanych mieszanin amidosulfuron + jodosulfuron oraz metrybuzyna + amidosulfuron dla skutecznego zwalczania Ch. album powinny być stosowane w pełnych zalecanych dawkach.

 

 

 

Słowa kluczowe
Chenopodium album; herbicides; spring cereals; different doses; herbicydy; zboża jare; zróżnicowane dawki
Progress in Plant Protection (2013) 53: 731-734
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-015
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy