Progress in Plant Protection

Progress in research and the use of pathogenic fungi in integrated plant protection

Postępy w badaniach i wykorzystanie grzybów pasożytniczych w integrowanej ochronie roślin

Danuta Sosnowska, e-mail: Danuta.Sosnowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The paper presents the current situation in the study regarding entomopathogenic fungi. In recent years, no progress has been observed in the enlargement of the species of pathogenic fungi composition, which are used in plant protection against pests. The scientists looking for more virulent strains of fungi and research are focused on interactions between pathogen-host and the environment. Still biopesticides based on pathogenic fungi that control greenhouse pests are used most in practice. However, the conservation biological method, which involves the modification of agricultural landscapes in order to create favorable conditions for the growth of beneficial microorganisms in the environment is the future for field conditions. 

 

Przedstawiono aktualną sytuację w badaniach nad grzybami owadobójczymi. W ostatnich latach nie obserwuje się postępu w rozszerzaniu składu gatunkowego grzybów pasożytniczych wykorzystywanych w ochronie roślin do zwalczania szkodników. Poszukuje się bardziej wirulentnych szczepów, a badania skupiają się na poznaniu interakcji pasożyt-żywiciel-środowisko. Największe zastosowanie w praktyce mają biopreparaty oparte na grzybach pasożytniczych do zwalczania szkodników w uprawach szklarniowych. W warunkach polowych przyszłością będzie stosowanie konserwacyjnej metody biologicznej polegającej na modyfikowaniu krajobrazu rolniczego dla stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju mikroorganizmów pożytecznych w środowisku.

 

 

 

Słowa kluczowe
integrated plant protection; pathogenic fungi; integrowana ochrona roślin; grzyby pasożytnicze
Progress in Plant Protection (2013) 53: 747-750
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy