Progress in Plant Protection

Potential risk of infection of pathogenic fungi to legumes (Fabales) and possibilities of their control

Zagrożenie roślin strączkowych (bobowych) przez grzyby chorobotwórcze i możliwości ich zwalczania

Joanna Horoszkiewicz-Janka, e-mail: j.horoszkiewicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Ewa Jajor

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Marek Korbas

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to determine the present or predicted risk posed by pathogenic fungi in cultivation of legumes: lupine, pea, horse bean, soybean, and the review of the range of substances substances available inPolandfrom 2000 to 2013, for control of the diseases in these crops. The Plant Protection Recommendations served as resource material for analysis of fungicides registered for protection of Fabales, while assessment of risk of the diseases was carried out on the basis of the authors’ observations and literature reports. The study showed significant limitations in the possibilities of disease control with the use of fungicides in legumes in the last few years. 

 

Celem badań było określenie obecnego oraz prognozowanego zagrożenia przez grzyby chorobotwórcze upraw roślin bobowych: łubinu, grochu, bobiku i soi oraz przegląd asortymentu dostępnych w Polsce od 2000 do 2013 roku substancji czynnych przeznaczonych do zwalczania chorób w tych uprawach. Jako materiał źródłowy do analizy zarejestrowanych w roślinach bobowych fungicydów posłużyły Zalecenia Ochrony Roślin, natomiast ocenę zagrożenia występowania chorób wykonano na podstawie obserwacji własnych oraz doniesień literaturowych. Opracowanie wykazało istotne ograniczenie w ostatnich latach możliwości zwalczania chorób roślin strączkowych przy użyciu fungicydów.

 

 

 

Słowa kluczowe
leguminous crops; diseases; active substances; rośliny strączkowe; choroby; substancje czynne
Progress in Plant Protection (2013) 53: 762-767
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-021
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy