Progress in Plant Protection

Influence of fungicide application on limitation of fungi on oilseed rape siliques and seeds

Wpływ ochrony przy użyciu fungicydów na ograniczanie występowania grzybów na łuszczynach i nasionach rzepaku

Ewa Jajor, e-mail: e.jajor@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Joanna Horoszkiewicz-Janka

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Mikologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Grzegorz Wickiel

Laboratorium Badawcze SORBO Sp. z o.o. , Naramowicka 194, 61-611 Poznań , Polska
Streszczenie

The aim of the study was to assess the influence of fungicidal protection on limitation of rape siliques and seeds infection by fungi. The controlled experiments were conducted on rape winter and spring rape cultivars at the Field Experimental Station of the Instituteof Plant Protection– National Research Institute in Winna Góra for three years. Fungicide treatments were carried out at the budding stage of rape and at the end of rape flowering. Percentage of silique surface infected was determined during ripening. After harvesting, yield parameters, seed colonization by fungi and mycotoxin content were assessed. In the conducted experiments, symptoms of Alternaria blight on siliques were mainly observed. Higher degree of silique infection and seed colonization by fungi from the genus Alternaria was noted in spring rape. Effectiveness of reduction of Alternaria blight infection by fungicides depended on analyzed season, cultivar and time of use of plant protection products. Oilseed rape yield of both cultivars was significantly and negatively correlated with infected rate of siliques. Seed colonization by fungi of the genus Alternaria was the highest in control and it was confirmed mainly in cultivar Licosmos. The conducted chromatographic analyses enabled to find small amounts of alternariol monomethyl ether and alternariol in rape seeds.

 

Celem badań była ocena wpływu ochrony fungicydowej na ograniczanie występowania grzybów na łuszczynach i nasionach rzepaku. Doświadczenia ścisłe prowadzono w Winnej Górze, na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego, przez okres trzech lat, na odmianach rzepaku ozimego i jarego. Zabiegi przy użyciu fungicydów wykonywano w fazie pąkowania rzepaku oraz pod koniec kwitnienia roślin. W okresie dojrzewania określano procent porażonej powierzchni łuszczyn przez grzyby. Po zbiorze określano parametry plonu, zasiedlenie nasion oraz zawartość mikotoksyn. Na ocenianych łuszczynach występowały głównie objawy czerni krzyżowych. Większy poziom porażenia łuszczyn i zasiedlenie nasion przez grzyby rodzaju Alternaria notowano na formie jarej rzepaku. Skuteczność ograniczania występowania czerni krzyżowych przez fungicydy zależała od sezonu badań, odmiany i terminu użycia środków. Plon nasion rzepaku obu odmian był istotnie ujemnie skorelowany z poziomem porażenia łuszczyn. Zasiedlenie nasion przez grzyby rodzaju Alternaria było najwyższe w obiektach kontrolnych, co zostało to potwierdzone głównie na odmianie Licosmos. Przeprowadzona analiza chromatograficzna pozwoliła na stwierdzenie w nasionach rzepaku nieznacznej ilości eteru monometylowego alternariolu i alternariolu.

 

 

 

Słowa kluczowe
Alternaria blight; oilseed rape; treatment; siliques; seeds; mycotoxin; czerń krzyżowych; rzepak; ochrona; łuszczyny; nasiona; mikotoksyny
Progress in Plant Protection (2013) 53: 768-773
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy