Progress in Plant Protection

Occurrence of common scab and black scurf in selected potato cultivars grown under organic and conventional crop production systems
Występowanie parcha zwykłego i ospowatości bulw w wybranych odmianach ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym

Krystyna Zarzyńska, e-mail: k.zarzynska@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Serock, Polska

Milena Pietraszko, e-mail: m.pietraszko@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Serock, Polska

Piotr Barbaś, e-mail: p.barbas@ihar.edu.pl

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Szaniawskiego 15, Jadwisin, 05-140 Serock, Polska
Streszczenie

The research was carried out in 2014–2017 at the Institute of Plant Breeding and Acclimatization, in the Jadwisin Branch, in the center of Poland. The subject of the research were potato tubers grown in an organic and conventional system, assessed for symptoms of common scab and black scurf. Seven cultivars belonging to two groups of earliness were examined. It was found that the share of tubers with common scab symptoms depended on the cultivar, the conditions prevailing in the research years and the production system. A higher share of infected tubers was found on tubers from the organic system, although statistically significant differences were observed in one year of research. The degree of tuber infestation depended on the variety and production system. Significant differentiation in terms of the share of tubers infected with Rhizoctonia solani and the degree of tuber infestation was observed between the cultivars and the production system. The cultivars Bogatka and Oberon were the least susceptible to infection with R. solani and bacteria of the genus Streptomyces in the organic system.

 

Badania przeprowadzono w latach 2014–2017 w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Oddziale Jadwisin, w centralnej Polsce. Przedmiotem badań były bulwy ziemniaka uprawianego w ekologicznym i konwencjonalnym systemie uprawy, oceniane pod kątem objawów parcha zwykłego i ospowatości bulw. Zbadano siedem odmian należących do dwóch grup wczesności. Stwierdzono, że udział bulw z objawami parcha zwykłego zależał od odmiany, warunków panujących w latach badań oraz systemu produkcji. Wyższy udział bulw porażonych stwierdzono w odmianach ziemniaka pochodzących z systemu ekologicznego, chociaż statystycznie istotne różnice obserwowano w jednym roku badań. Stopień porażenia bulw zależał od odmiany i systemu produkcji. Istotne zróżnicowanie pod względem udziału bulw porażonych Rhizoctonia solani i stopniem porażenia bulw obserwowano pomiędzy odmianami i systemem produkcji. Najmniejszą podatnością na infekcje R. solani i bakteriami z rodzaju Streptomyces w systemie ekologicznym wyróżniły się odmiany Bogatka i Oberon.

Słowa kluczowe

potato; organic system; conventional system; common scab; black scurf; cultivar; ziemniak; system ekologiczny; system konwencjonalny; parch; ospowatość; odmiana

Referencje

Ciancio A., Pieterse C.M.J., Mercado-Blanco J. 2016. Harnessing useful rhizosphere microorganisms for pathogen and pest biocontrol. Frontiers in Microbiology 7: 1620. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01620

 

Frinckh M.R., Schulte-Geldemann E., Bruns C. 2006. Challenges to organic potato farming: disease and nutrient management. Potato Research 49: 27–42. DOI 10.100/s11540-006-9004-3

 

Gawińska-Urbanowicz H. 2007. Ocena występowania chorób grzybowych i bakteryjnych ziemniaka w warunkach polowych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 243: 191–197.

 

GIJHARS 2019. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017–2018.

 

Głuska A., Nowacki W. 2001. Wpływ opadów i warunków glebowych na porażenie bulw parchem zwykłym (Streptomyces scabies). s. 72–77. W: Konferencja „Ochrona ziemniaka”. Kołobrzeg, 19–21 marca 2001. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bonin.

 

Gransedt A., Kjellenberg L. 1997. Long-term field experiment in Sweeden: Effect of organic and inorganic fertilizers on soil fertility and crop quality. s. 79–90. W: Proceedings of an International Conference in Boston, Tufts University, Agricultural Production and Nutrition. Massachusetts, March 19–21, 1997.

 

Hide G.A., Lapwood D.H. 1992. Disease aspects of potato production. s. 403–437. W: The Potato Crop. World Crop Series (P.M. Harris, red). Springer, Dordrecht. DOI: 10.1007/978-94-011-2340-2_10

 

Hiltunen L.H., Weckman A., Ylhäinen A., Rita H., Richter H., Valkonen J.P.T. 2005. Responses of potato cultivars to the common scab pathogens, Streptomyces scabies and S. turgidicabies. Annals of Applied Biology 146 (3): 395–403. DOI: 10.1111/j.1744-7348.2005.040083.x

 

Jankowska J., Lutomirska B., Pietraszko M. 2015. Występowanie parcha zwykłego na bulwach ziemniaka w zależności od warunków meteorologicznych. Ziemniak Polski 3: 23–29.

 

Lambert D.H., Reeves A.F., Goth R.W., Grounds G.S., Giggie E.A. 2006. Relative susceptibility of potato varieties to Streptomyces scabies and S. acidiscabies. American Journal of Potato Research 83: 67–70. DOI: 10.1007/BF02869611

 

Lenc L. 2006. Wpływ podkiełkowywania sadzeniaków na występowanie Rhizoctonia solani Kühn na kiełkach i bulwach sześciu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym. [Effect of pre-sprouting of potato tubers on occurrence of Rhizoctonia solani Kühn on sprouts and tubers of six organically grown potato cultivars]. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 104–107.

 

Liu K., Mc Inroy J.A., Hu C.H., Kloepper J.W. 2018. Mixtures of plant-growth-promoting rhizobacteria enhance biological control of multiple plant diseases and plant-growth promotion in the presence of pathogens. Plant Disease 102 (1): 67–72. DOI: 10.1094/PDIS-04-17-0478-RE

 

Lutomirska B. 2002. Wpływ temperatury gleby i opadów w czasie wegetacji na porażenie bulw ziemniaka ospowatością i parchem zwykłym. [Influence of soil temperature and rainfall during growing period on the infection of potato tubers with black scurf and common scab]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 481: 491–496.

 

Lutomirska B. 2007. Wpływ odmiany i czynników meteorologicznych okresu wegetacji na ospowatość bulw ziemniaka. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 173–177.

 

Lutomirska B. 2008. Wpływ czynników meteorologicznych na porażenie bulw ziemniaka parchem zwykłym. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1): 216–220.

 

Lutomirska B., Jankowska J. 2013. Ospowatość bulw zaawansowanych materiałów hodowlanych ziemniaka. [Black scurf in tubers of the potato advanced breeding material]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (4): 789–795. DOI: 10.14199/ppp-2013-026

 

Radtke W., Rieckmann W., Brendler F. 2000. Kartoffel: Krankheiten - Schadlinge - Unkräuter. Verlag Th. Mann, Gelsenkirchen Buer, 272 ss. ISBN 978-37-8620-11-37

 

Roztropowicz S. (red.). 1999. Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Praca zbiorowa. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bonin, 50 ss.

 

Rudkiewicz F., Zakrzewska B. 1987. Wpływ niektórych elementów pogody na porażenie bulw parchem zwykłym i ocena przydatności procentu i stopnia porażenia bulw do określania reakcji odmian na ten patogen. Biuletyn Instytutu Ziemniaka 35: 91–100.

 

Sadowski C., Klepin J., Baturo A., Lenc L. 2003. Zdrowotność bulw i kiełków ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 486: 95–102.

 

Sadowski C., Pańka D., Lenc L. 2004. Porównanie zdrowotności bulw i kiełków wybranych odmian ziemniaka uprawianych w systemie ekologicznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 500: 373–381.

 

Stein-Bachingerxy K., Werner W. 1997. Effect of manure on crop yield and quality in an organic agricultural system. Biological Agriculture & Horticulture 14 (3): 221–235. DOI: 10.1080/01448765.1997.9754812

 

Szutkowska M., Lutomirska B. 2002. Wpływ środowiska i niektórych zabiegów agrotechnicznych na porażanie się bulw ziemniaka parchem zwykłym. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 221: 153–167.

 

Wanner L.A. 2006. A survey of genetic variation in Streptomyces isolates causing potato common scab in the United States. Phytopathology 96 (12): 1363–1371. DOI: 10.1094/PHYTO-96-1363

 

Wencong S., Mingcong L., Guangshan W., Renmao T., Cuiping L., Bing W., Rongshan L., Chunyu S., Xiuli C., Bo Z. 2019. The occurrence of potato common scab correlates with the community composition and function of the geocaulosphere soil microbiome. Microbiome 7: 14. DOI: 10.1186/s40168-019-0629-2

 

Wróbel S. 2003. Porażenie bulw ziemniaka parchem zwykłym i rizoktoniozą w zależności od zabiegów stosowanych w nasiennictwie. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 228: 283–289.

 

Zarzecka K., Gugała M., Rymuza K. 2009. Wpływ metod agrotechnicznych i herbicydów na porażenie przez rizoktoniozę (Rhizoctonia solani) bulw ziemniaka odmiany Wiking. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 251: 235–241.

 

Zarzyńska K., Goliszewski W. 2006. Rola odmiany w ekologicznej produkcji ziemniaka. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 51 (2): 214–219.

Progress in Plant Protection (2020) 60: 343-350
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-12-07 09:40:20
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-038
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy