Progress in Plant Protection

The importance and availability of resistant varieties in the integrated protection of oilseed rape against pathogens
Znaczenie i dostępność odpornych odmian rzepaku w integrowanej ochronie przed organizmami chorobotwórczymi

Ewa Jajor, e-mail: e.jajor@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Marek Korbas, e-mail: m.korbas@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jacek Broniarz, e-mail: j.broniarz@coboru.pl

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka, 63-022 Słupia Wielka, Polska

Joanna Horoszkiewicz-Janka, e-mail: j.horoszkiewicz@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Jan Bocianowski, e-mail: jan.bocianowski@up.poznan.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

The aim of the study was to define the importance of breeding cultivars resistant to pathogenic organisms and the assessment of its availability in IPM (Integrated Pest Management) of OSR (oilseed rape). The cultivation of OSR resistant or tolerant varieties in addition to agrotechnics, the use of natural elements of the ecosystem and the rational application of PPP and other agrochemicals, is one of the basic elements of the IPM. The System of Post-Registration Variety Testing (PDO) implemented in Poland allows for constant monitoring of the most important threats as well as genetic resistance of varieties under field conditions, in a diverse agro-climatic environment. The precise selection of the variety is an important element of IPM of OSR. The progress in breeding resistance to both biotic and abiotic factors is brought primarily by hybrid varieties. In recent years, this mainly applies to such economically important pathogenic organisms as: Leptosphaeria spp. (blackleg), Turnip yellow virus (TuYV) and Plasmodiophora brassicae (clubroot).

 

Celem pracy było zdefiniowanie znaczenia hodowli odmian odpornych na organizmy chorobotwórcze oraz praktyczna ocena ich dostępności w integrowanej ochronie rzepaku. Uprawa odmian rzepaku odpornych lub tolerancyjnych na organizmy szkodliwe, obok agrotechniki, wykorzystania naturalnych elementów ekosystemu i racjonalnego stosowania środków ochrony roślin jest jednym z podstawowych założeń integrowanej ochrony tego gatunku. System Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) realizowany w naszym kraju pozwala na stały monitoring zagrożeń biotycznych i ich nasilenia oraz odporności genetycznej odmian w warunkach polowych, w zróżnicowanym środowisku agroklimatycznym. Precyzyjny dobór odmiany jest ważnym elementem integrowanej uprawy i ochrony rzepaku. Postęp w hodowli odpornościowej, zarówno na czynniki biotyczne, jak i abiotyczne, wnoszą przede wszystkim odmiany mieszańcowe. W ostatnich latach dotyczy to głównie takich ważnych gospodarczo organizmów chorobotwórczych, jak: Leptosphaeria maculans (sucha zgnilizna kapustnych), Turnip yellow virus, TuYV (wirus żółtaczki rzepy) i Plasmodiophora brassicae (kiła kapusty).

Słowa kluczowe

integrated plant protection; resistant varieties; breeding of rape; integrowana ochrona roślin; odmiany odporne; hodowla rzepaku

Referencje

Bartkowiak-Broda I., Dobrzycka A., Mikołajczyk K. 2017. Rola hodowli w integrowanej ochronie i produkcji rzepaku. s. 58–71. W: Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla doradców (E. Jajor, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 264 ss.

 

Borodynko-Filas N. 2017. Wirus żółtaczki rzepy – narastający problem w uprawie rzepaku. Nasz rzepak nr 2 (46): 38–40.

 

Broniarz J. 2017. Dobór odmian. s. 72–92. W: Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla doradców (E. Jajor, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 264 ss.

 

Delourme R., Chévre A.M., Brun H., Rouxel T., Balesdent M.H., Dias J.S., Salisbury P., Renard M., Rimmer S.R. 2006. Major gene and polygenic resistance to Leptosphaeria maculans in oilseed rape (Brassica napus). European Journal of Plant Pathology 114 (1): 41–52. DOI: 10.1007/s10658-005-2108-9

 

Diderichsen E., Beckmann J., Schondelmeier J., Dreyer F. 2006. Genetics of clubroot resistance in Brassica napus ‘Mendel’. Acta Horticulturae 706: 307–311. DOI: 10.17660/ActaHortic.2006.706.35

 

Diderichsen E., Sacristan M.D. 1996. Disease responses of resynthesized Brassica napus L. lines carrying different combinations of resistance to Plasmodiophora brassicae Wor. Plant Breeding 115 (1): 5–10. DOI: 10.1111/j.1439-0523.1996.tb00862.x

 

Hirani A.H., Genyi L. 2015. Understanding the genetics of clubroot resistance for effectively controlling this disease in Brassica species. Chapter 1. DOI: 10.5772/60936. W: Plants for the Future (H. El-Shemy, red.). InTech, Rijeka, Croatia. ISBN 978-953-51-2185-5. DOI: 10.5772/59292

 

Jajor E., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J. 2017. Ograniczanie sprawców chorób. s. 124–143. W: Metodyka integrowanej ochrony rzepaku ozimego i jarego dla doradców (E. Jajor, M. Mrówczyński, red.). Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, 264 ss.

 

Jajor E., Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Wójtowicz M. 2010. Wpływ ochrony fungicydowej i warunków meteorologicznych na porażenie odmian rzepaku przez Sclerotinia sclerotiorum. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1334–1339.

 

Jajor E., Wójtowicz M., Pieczul K. 2008. Wpływ warunków hydrotermicznych i terminu ochrony fungicydowej na występowanie grzybów z rodzaju Alternaria na rzepaku. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (3): 1048–1054.

 

Jędryczka M. 2006. Epidemiologia i szkodliwość suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym w Polsce. Rozprawy i Monografie. Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań, 150 ss.

 

Jędryczka M., Stachowiak A., Olechnowicz J., Karolewski Z., Podleśna A. 2009. Porównanie zestawu genów awirulencji i ras z kolekcji izolatów chorobotwórczych grzyba Leptoshaeria maculans w Polsce. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 30 (2): 197–205.

 

Juergens M., Paetsch C., Kramer I., Zahn M., Rabenstein F., Schondelmaier J., Schliephake E., Snowdon R., Friedt W., Ordon F. 2010. Genetic analyses of the host-pathogen system Turnip yellows virus (TuYV) – rapeseed (Brassica napus L.) and development of molecular markers for TuYV-resistance. Theoretical and Applied Genetics 120: 735–744. DOI: 10.1007/s00122-009-1194-z

 

Korbas M., Horoszkiewicz-Janka J., Jajor E. 2008. Uproszczone systemy uprawy a występowanie sprawców chorób. [Simplified systems of soil management in relation to the occurrence of disease casual agents]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1431–1438.

 

Korbas M., Jajor E., Budka A. 2009. Clubroot (Plasmodiophora brassicae) – a threat for oilseed rape. [Kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) zagrożeniem dla rzepaku]. Journal of Plant Protection Research 49 (4): 463–468.

 

Kurowski T.P., Budzyński W. 2003. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i ochrony przed szkodnikami na zdrowotność rzepaku jarego. Rośliny Oleiste – Oilseed Crops 24 (2): 455–463.

 

Majchrzak B., Kurowski T.P., Karpińska Z. 2002. Zdrowotność jarych roślin krzyżowych a grzyby zasiedlające ich nasiona. [The health condition of spring oilseed crops in relation to the fungi colonising their seeds]. Acta Agrobotanica 55 (1): 199–210. DOI: 10.5586/aa.2002.019

 

Mrówczyński M. (red.). 2013. Integrowana ochrona upraw rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, 153 ss.

 

Ricarova V., Kaczmarek J., Strelkov S., Kazda J., Lueders W., Rysanek P., Manolii V., Jędryczka M. 2016. Pathotypes of Plasmodiophora brassicae causing damage to oilseed rape in the Czech Republic and Poland. European Journal of Plant Pathology 145: 559–572. DOI: 10.1007/s10658-016-0939-1

 

Rimmer S.R., Shattuck V.I., Buchwaldt I. 2007. Compendium of Brassica Diseases. American Phytopathological Society (APS Press), St. Paul, USA, 117 ss. ISBN 978-089-05-43-443.

 

Rolfe S.A., Strelkov S.E., Links M.G., Clarke W.E., Robinson S.J., Djavaheri M., Malinowski R., Haddadi P., Kagale S., Parkin I.A., Taheri A., Borhan M.H. 2016. The compact genome of the plant pathogen Plasmodiophora brassicae is adapted to intracellular interactions with host Brassica ssp. BMC Genomics 17: 272. DOI: 10.1186/s12864-016-2597-2

 

Strelkov S.E., Tewari J.P., Smith-Degenhardt E. 2006. Characterization of Plasmodiophora brassicae populations from Alberta, Canada. Canadian Journal of Plant Pathology 28 (3): 467–474. DOI: 10.1080/07060660609507321

Progress in Plant Protection (2020) 60: 326-335
Data pierwszej publikacji on-line: 2020-11-27 18:44:59
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2020-036
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy