Progress in Plant Protection

Fungi isolated from diseased early green fruits and fruits of blueberry (Vaccinium corymbosum L.)

Grzyby izolowane z chorych zawiązków owocowych i owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.)

Jan Kućmierz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Jacek Nawrocki, e-mail: j.nawrocki@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Anna Sojka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin , Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

The aim of carried out research was an isolation and identification of fungi from diseased blueberry (Vaccinium corymbosum L.) fruits collected at three dates: during fruit set, maturing of fruit and fruitharvest. In general 14 species and forms of fungi were identified out of 319 isolates. It was quite a significant difference in the communities of microorganisms isolated from fruits in reference to different stages of plant development. Common infection of fruit buds by Botrytis cinerea and Alternaria alternata suggests capability of primary infection during flowering period. Fungi species, which produce toxins, especially genus: AlternariaCladosporiumFusarium and Penicillium present high threat to plants. B. cinereaAlternaria spp., Colletotrichum gleosporioides and Monilia fructigena have been recognized as particularly dangerous to blueberry crops due to frequency of their occurrence and harmfulness at different stages of fruit development, and long-term character of blueberry production. 

 

Celem badań była izolacja i identyfikacja grzybów z chorych owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) zebranych w trzech terminach: zawiązywanie owoców, dojrzewanie i podczas pełnej dojrzałości (zbioru) owoców. Ogółem z 319 izolatów zidentyfikowano 14 gatunków i form grzybów. Stwierdzono dość znaczne zróżnicowanie w zbiorowiskach mikroorganizmów izolowanych z owoców w różnej fazie ich rozwoju. Powszechne zasiedlanie zawiązków owocowych przez Botrytis cinerea i Alternaria alternata sugeruje możliwość infekcji pierwotnej w okresie kwitnienia roślin. Duże zagrożenie stanowią toksynotwórcze grzyby rodzajów: Alternaria, Cladosporium, Fusarium i Penicillium. Ze względu na częstotliwość występowania i szkodliwość w różnych fazach rozwoju owoców oraz wieloletni charakter uprawy borówki wysokiej, za szczególnie niebezpieczne dla upraw tej rośliny należy uznać: B. cinerea, Alternaria spp., Colletotrichum gleosporioides oraz Monilia fructigena.

 

 

 

Słowa kluczowe
blueberry; fruits; fungi; disease symptoms; borówka wysoka; owoce; grzyby; objawy chorobowe
Progress in Plant Protection (2013) 53: 779-784
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-024
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy