Progress in Plant Protection

Fruit susceptibility of several cultivars of blueberry (Vaccinium corymbosum L.) to diseases 

Podatność owoców kilkunastu odmian borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) na choroby

Jan Kućmierz

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Jacek Nawrocki, e-mail: j.nawrocki@ogr.ur.krakow.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska

Anna Sojka

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Roślin, Al. 29 Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska
Streszczenie

The observations were conducted on 11 cultivars of blueberry at different time of fruit maturing (early ripening, about average time of maturing and late ripening) and at three dates: during fruit set, maturing of fruit and harvest time. Quite significant differences in the susceptibility of each cultivar in each group to fruit diseases, which also depended on the phase of their development, were revealed. Based on three evaluations of health status of blueberry plants it has been concluded that the most sensitive to diseases are cultivars: Blueray, Crotan, and Bluejay, and the most resistant: Boniface, Puru and Brigitta.

 

Obserwacje przeprowadzono na 11 odmianach borówki wysokiej o różnych porach dojrzewania (wcześnie dojrzewające, o średniej porze dojrzewania i późno dojrzewające), w trzech terminach: zawiązywanie owoców, dojrzewanie owoców i okres zbiorów. Wykazano dość znaczne zróżnicowanie w podatności poszczególnych grup odmian na choroby owoców, także w zależności od fazy ich rozwoju. Z trzech terminów przeprowadzonych obserwacji zdrowotności owoców wynika, że najbardziej wrażliwymi na choroby są odmiany: Blueray, Croatan i Bluejay, zaś najodporniejszymi: Bonifacy, Puru i Brigitta.

 

 

 

Słowa kluczowe
blueberry; cultivars; fruit diseases; susceptibility; borówka wysoka; odmiany; choroby owoców; podatność
Progress in Plant Protection (2013) 53: 785-788
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-025
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy