Progress in Plant Protection

Influence of spray liquid acidity on effectiveness of some growth regulators in spring barley crops

Wpływ kwasowości cieczy opryskowej na skuteczność działania wybranych retardantów wzrostu stosowanych w uprawie jęczmienia jarego

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Terenowa Stacja Doświadczalna , Pigwowa 16, 87-100 Toruń , Polska
Streszczenie

The field experiments with spring barley cultivar Justina were conducted in 2010–2011. The tested products (Regalis 10 WG, Modus 250 EC, Antywylegacz Płynny 675 SL, Cerone 480 SL) were applied on spring barley at the stage of BBCH 32. The height reduction of spring barley was dependent on the active substance of growth regulators and weather conditions, and it was 0–5.9% (2010) and 1.6–9.8% (2011), respectively. Higher effectiveness of shortening stems of spring barley was obtained after the use of Cerone 480 SL at the dose of 0.75 l/ha. In two years of investigation lack of statistic differences between growth retardants prohexadione-Ca, chloromequat chloride and ethephone regardless of pH spray liquid. Lower pH of spray liquid containing trinexapak ethyl showed better efficacy (shorter stems and lower lodging) in comparison to plots on which trinexapak ethyl on neutral pH was used. The examined growth regulators did not cause any injury to spring barley cultivar Justina. Acidity of spray liquid containing growth regulators increased the yield of spring barley in comparison to untreated plots and plots on which growth regulators were used in neutral pH. 

 

Doświadczenia polowe prowadzono w latach 2010–2011, w uprawie jęczmienia jarego odmiany Justina. Badane retardanty wzrostu (Regalis 10 WG, Modus 250 EC, Antywylegacz Płynny 675 SL, Cerone 480 SL) zastosowano w fazie strzelania w źdźbło jęczmienia jarego (BBCH 32). Efektywność działania badanych preparatów uzależniona była od substancji czynnej oraz od warunków atmosferycznych i wynosiła, w zależności od roku badań, od 0–5,9% (2010) do 1,6–9,8% (2011) skrócenia źdźbeł. W obydwu latach badań największe skrócenie długości źdźbeł w porównaniu do kontroli uzyskano po zastosowaniu retardanta Cerone 480 SL w dawce 0,75 l/ha. W dwuletnich badaniach nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wariantami badań, w których stosowano następujące retardanty wzrostu: proheksadion wapnia, chlorek chloromekwatu oraz etefon niezależnie od pH cieczy opryskowej. W wyniku obniżenia pH cieczy opryskowej zawierającej trineksapak etylu stwierdzono lepsze działanie retardacyjne trineksapaku etylu (redukcja wysokości roślin, obniżenie wylegania) w porównaniu do wariantu badań, w którym stosowano preparat o odczynie roztworu zbliżonym do obojętnego. Badane preparaty nie wykazywały fitotoksycznego wpływu na rośliny jęczmienia jarego odmiany Justina. Obniżenie pH cieczy opryskowej zawierającej retardanty wzrostu przyczyniło się do wzrostu plonowania jęczmienia jarego w porównaniu do plonowania jęczmienia na obiektach bez zabiegu oraz do poletek, na których nie stosowano obniżenia pH cieczy opryskowej.

 

 

 

Słowa kluczowe
spring barley; growth regulators; prohexadione-Ca; chloromeqat chloride; trinexapak ethyl; ethephone; adjuvant; jęczmień jary; retardanty wzrostu; proheksadion wapnia; chlorek chloromekwatu; trineksapak etylu; etefon; adiuwant
Progress in Plant Protection (2013) 53: 817-821
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-030
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy