Progress in Plant Protection

The comparison of damage caused by the slug Arion lusitanicus Mabille to diferrent plant species of small-area crops

Porównanie uszkodzeń różnych gatunków roślin upraw małoobszarowych powodowanych przez ślimaka Arion lusitanicus Mabille

Jan Kozłowski, e-mail: j.kozlowski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Monika Jaskulska

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska

Maria Kozłowska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych , Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Polska
Streszczenie

In the laboratory conditions, the research was carried out on the rate and size of damage to fifteen plant species in small-area crops caused by the Arion lusitanicus slug. Three legumes cultivars of Lupinus angustifolius (Regent, Mirela, Sonet), Lupinus luteus (Parys, Mister, Dukat) and Vicia faba (Bobas, Granit, Olga) were tested. It was shown that the following species Ornithopus sativusPapaver somniferumV .sativaCichorium intybus and L. luteus with the cultivaras Dukat and Parys were most damaged by the slugs, while the least damaged plant species were Pisum sativumP. sativum subsp. arvenseV. faba – cultivar Olga and L. angustifolius – cultivar Mirela. The blue lupine cultivar Mirela due to a high content of alkaloids was less damaged by A. lusitanicus. The obtained results revealed that the secondary plant metabolites, such as glucosinolates, and terpenoids inhibited feeding by the slugs and as a consequence, reduced the damage to the tested crops. 

 

W warunkach laboratoryjnych prowadzono badania nad tempem i wielością uszkodzeń piętnastu gatunków roślin upraw małoobszarowych przez ślimaka – ślinika luzytańskiego Arion lusitanicus. Dla testowanych roślin strączkowych określano uszkodzenia trzech odmian łubinu wąskolistnego Lupinus angustifolius (Regent, Mirela, Sonet), łubinu żółtego Lupinus luteus (Parys, Mister, Dukat) oraz bobiku Vicia faba (Bobas, Granit, Olga). Wykazano, że najsilniej uszkadzane przez ślimaki były: seradela siewna Ornithopus sativus, mak lekarski Papaver somniferum, wyka siewna V. sativa, cykoria sałatowa Cichorium intybus oraz łubin żółty L. luteus odmiany Dukat i Parys. Do roślin najsłabiej uszkadzanych należały groch siewny Pisum sativum, grochopeluszka P. sativum subsp. arvense, bobik V. faba odmiana Olga oraz łubin wąskolistny L. angustifolius odmiana Mirella. Słabiej uszkadzana przez A. lusitanicus odmiana łubinu wąskolistnego Mirela posiadała wysoką zawartość alkaloidów. Sugeruje to, że te wtórne metabolity roślinne podobnie, jak glukozynolany i terpenoidy hamują żerowanie ślimaków, a w rezultacie ograniczają uszkodzenia roślin.

 

 

 

Słowa kluczowe
Arion lusitanicus; small-area crops and pulses; damage of plants; rośliny małoobszarowe i strączkowe; uszkodzenia roślin
Progress in Plant Protection (2013) 53: 831-834
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-032
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy