Progress in Plant Protection

Wpływ odmiany buraka cukrowego i początkowej zawartości mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt) w glebie na rozwój nicieni, plon i jakość korzeni
Influence of sugar beet variety and initial population of sugar beet cyst nematode (Heterodera schachtii Schmidt) in soil on nematode development and sugar beet yield and root quality

Agnieszka Ulatowska, e-mail: a.ulatowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

W latach 2017–2018 przeprowadzono doświadczenia polowe, w których oceniano zmienność plonów oraz jakość technologiczną korzeni sześciu odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na mątwika burakowego uprawianych w warunkach niskiej i wysokiej presji szkodnika na tle dwóch odmian standardowych. Zmiany zagęszczenia mątwika burakowego zależały istotnie od roku badań, zawartości szkodnika w glebie na początku wegetacji oraz odmiany buraka. Niezależnie od roku i populacji inicjalnej mątwika, odmiany tolerancyjne przyczyniały się do wzrostu zagęszczenia nicieni w mniejszym stopniu niż standardowe. W 2017 r. średni współczynnik P wyniósł odpowiednio 4,41 i 4,77, natomiast w 2018 r. 1,21 i 1,69. Odmiany buraka wykazały bardzo duże zróżnicowanie pod względem uzyskanych efektów produkcyjnych. Cecha tolerancji determinowała plon korzeni, zawartość cukru w korzeniach oraz plon cukru technologicznego w większym stopniu w 2018 r., w warunkach bardzo wysokiego początkowego zamątwiczenia (1556 larw i jaj na 100 g gleby). W 2017 r. w grupie odmian tolerancyjnych w porównaniu do standardowych stwierdzono wzrost plonu korzeni 17,1%, zawartości cukru w korzeniach 0,25 punktu procentowego oraz plonu cukru technologicznego 18,0%, natomiast w 2018 r. odpowiednio 89,2%, 2,13 punktu procentowego i 114,1%.

 

In 2017–2018, field experiments were carried out in which the variability of yields and the technological quality of roots of six sugar beet cultivars tolerant to beet nematode cultivated under low and high pest pressure conditions were assessed against the background of two standard cultivars. Changes in the nematode density significantly depended on the year of the study, pest content at the season beginning and the beet variety. Regardless of the year and the initial nematode population, tolerant cultivars contributed to increase nematode population less than the standard ones. In 2017, the average P factor was 4.41 and 4.77 respectively, while in 2018 it was 1.21 and 1.69. The tested cultivars showed a very large diversity in obtained production effects. The feature of tolerance determined root yield, sugar content in roots and technological sugar yield to a greater extent in 2018 under conditions of very high initial population (1556 larvae and eggs per 100 g soil). In 2017 in the group of tolerant varieties compared to standard varieties an increase in root yield 17.1%, sugar content in roots 0.25 percentage point and technological sugar yield 18.0% was observed, while in 2018, respectively 89.2%, 2.13 percentage point and 114.1%.

Słowa kluczowe
Heterodera schachtii; zagęszczenie populacji; burak cukrowy; odmiana; nematode density; sugar beet; variety
Referencje

Brzeski M.W., Szczygieł A., Głąba B. 1976. Zbiór metod laboratoryjnych stosowanych w nematologii. Polska Akademia Nauk – Komitet Ochrony Roślin, Warszawa, 31 ss.

 

Buchholz K., Märländer B., Puke H., Glattkowski H., Thielecke K. 1995. Neubewertung des technischen Wertes von Zuckerrüben. Zuckerind 120 (2): 113–121.

 

Cui J., Erginbas-Orakci G., Peng H., Huang W., Liu S., Qiao F., Elekcioglu H., Imren M., Dababat A.A., Peng D. 2016. First report of sugar beet nematode Heterodera schachtii Schmidt, 1871 (Nemata: Heteroderidae) in sugar beet growing areas of Sanlýurfa, Turkey. Türkiye Entomoloji Dernegi 40 (3): 303–314. DOI: 10.16970/ted.86631

 

Daub M., Westphal A. 2012. Integrated nematode management at crop rotation systems with sugar beets. Zuckerindustrie. Sugar industry 137 (2): 110–119. DOI: 10.36961/si12585

 

Dobosz R. 2005. Jak uprawa rzepaku zmienia zagęszczenie populacji mątwika burakowego w glebie? Rośliny Oleiste 26: 277–280.

 

Górski D., Piszczek J. 2008. Wpływ skracania płodozmianu na zdrowotność roślin oraz plon i jakość korzeni buraków cukrowych. [Influence of different crop rotation on plants health, beet cyst nematode Heterodera schachtii Schmidt population and sugar beet yield and quality]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (4): 1417–1420.

 

Hauer M., Koch H.-J., Krüssel S., Mittler S., Märländer B. 2016. Integrated control of Heterodera schachtii Schmidt in Central Europe by trap crop cultivation, sugar beet variety choice and nematicide application. Applied Soil Ecology 99: 62–69. DOI: 10.1016/j.apsoil.2015.11.017

 

Hauer M., Koch H.-J., Märländer B. 2015. Water use efficiency of sugar beet cultivars (Beta vulgaris L.) susceptible, tolerant or resistant to Heterodera schachtii (Schmidt) in environments with contrasting infestation levels. Field Crops Research 183: 356–364. DOI: 10.1016/j.fcr.2015.07.003

 

Heijbroek W., Munning R.G., Van Swaaij A. 2002. The effect of different levels of beet cyst nematodes (Heterodera schachtii) and beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) on single and double resistant sugar beet cultivars. European Journal of Plant Pathology 108: 735–744. DOI: 10.1023/A:1020874511047

 

Jadczyszyn T., Kowalczyk J., Lipiński W. 2010. Zalecenia nawozowe dla roślin uprawy polowej i trwałych użytków zielonych. Materiały szkoleniowe nr 95. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy, 24 ss.

 

Kaczorowski G. 1993. Wpływ chwastów na aktywność mątwika burakowego (H. schachtii Schmidt) na polach 3-letnich płodozmianów buraczanych. Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo 37 (5/6): 45–68.

 

Kruessel S., Warnecke H. 2014. Effects of sugar beet varieties on population dynamics of Heterodera schachtii (Schmidt). Zuckerindustrie. Sugar industry 138 (3): 60–67.

 

Meinecke A., Westphal A. 2014. Quantitative reproductive potential of Heterodera schachtii on weeds typical for late summer fallow in sugar beet rotations. Weed Research 54 (6): 624–634. DOI: 10.1111/wre.12116

 

Nasr-Esfahani M. 2017. Organic matters for the control of sugar beet cyst nematode Heterodera schachtii Schmidt 1871. Indian Journal of Nematology 47 (1): 81–89.

 

Nowakowski M., Szymczak-Nowak J. 1999. Wpływ uprawy rzodkwi oleistej, gorczycy białej i facelii błękitnej w międzyplonie ścierniskowym na populację mątwika burakowego (Heterodera schachtii Schmidt). Rośliny Oleiste 20: 259–266.

 

Piszczek J., Górski D. 2010. Wpływ skracania płodozmianu na występowanie szkodników, zdrowotność roślin oraz plon i jakość korzeni buraków cukrowych. [Effect of different crop rotation on pests occurrence, sugar beet healthiness, yield and quality]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (1): 437–441.

 

PM 7/119 (1). Nematode extraction. 2013. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43 (3): 471–495. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epp.12077 [dostęp: 26.03.2021].

 

Santana-Gomes S.M., Dias-Arieira C.R., Roldi M., Dadazio T.S., Marini P.M., Barizao D.A. 2013. Mineral nutrition in the control of nematodes. African Journal of Agricultural Research 8 (21): 2413–2420. DOI: 10.5897/AJARx12.008

 

Skowera B., Puła J. 2004. Skrajne warunki pluwiotermiczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophysica 3 (1): 171–177.

 

Szymczak-Nowak J., Rychcik B., Tyburski J. 2007. Zdrowotność buraka cukrowego uprawianego w płodozmianie i monokulturze. [Health of sugar beet cultivated in crop rotation and monoculture]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (2): 356–360.

 

Van Bezooijen J. 2006. Methods and Techniques for Nematology. http://www.nematologia.com.br/files/tematicos/5.pdf [dostęp: 26.03.2021].

 

Westphal A. 2013. Vertical distribution of Heterodera schachtii under susceptible, resistant or tolerant sugar beet cultivars. Plant Diseases 97 (1): 101–106. DOI: 10.1094/PDIS-05-12-0476-RE

 

Wilski A. 1973. Nicienie szkodniki roślin uprawnych. Wydanie II. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 314 ss.

Progress in Plant Protection (2021) 61: 147-153
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-05-28 09:09:06
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-016
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy