Progress in Plant Protection

Wpływ łącznego stosowania trineksapaku etylu z adiuwantami na wzrost i plonowanie jęczmienia jarego w zależności od dawki nawożenia azotowego
The influence of mix application of trinexapac-ethyl with adjuvants on the growth and yield of spring barley depending on the dose of nitrogen fertilization

Wojciech Miziniak, e-mail: w.miziniak@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska

Agnieszka Ulatowska, e-mail: a.ulatowska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna w Toruniu, Pigwowa 16, 87-100 Toruń, Polska
Streszczenie

Badania polowe przeprowadzono w latach 2016–2017 w uprawie jęczmienia jarego odmiany KWS Olof. Doświadczenia założono metodą split-plot. Celem badań było określenie działania trineksapaku etylu stosowanego na zróżnicowanych poziomach nawożenia azotowego. Trineksapak etylu stosowano solo w dawce 75 oraz 150 g/ha oraz w mieszaninach (75 g/ha) z siarczanem amonu oraz adiuwantem AS 500 SL na dwóch poziomach nawożenia (56 kg N/ha i 90 kg N/ha). Zwiększone nawożenie azotowe stymuluje wzrost rozkrzewień oraz plonowanie roślin w warunkach niedoboru opadów oraz zwiększa zawartość białka niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. W wyniku zastosowania mieszanin trineksapaku etylu z siarczanem amonu lub z adiuwantem AS 500 SL uzyskano wzrost efektywności działania obniżonych dawek retardanta wzrostu. Sposób aplikacji mieszanin retaradanta nie miał istotnego wpływu na plon, obsadę, MTZ oraz parametry jakościowe ziarna w porównaniu do kontroli.

 

The field experiment on spring barley cultivar KWS Olof were conducted in 2016 and 2017. The experiment was established using the split-plot method. Aim of the research was evaluation of trinexapac-ethyl applied at various levels of nitrogen fertilization. Trinexapac-ethyl was applied alone in two doses 150 g/ha and 75 g/ha and in a mixture of 75 g/ha with ammonium sulphate and the adjuvant AS 500 SL on two nitrogen fertilization levels (56 kg N/ha and 90 kg N/ha). Increased of nitrogen fertilization stimulated the tillering and the yield of plants in conditions of rainfall deficiency, and increased the protein content regardless the weather conditions. The addition of ammonium sulfate or AS 500 SL adjuvant to the spray liquid containing of trinexapac-ethyl improves reduced doses efficacy of grown retardant’s. The method of application of retaradant mixtures did not have a significant effect on the yield, density, mass of thousand grains and grain quality parameters as compared to the control.

Słowa kluczowe
jęczmień jary; nawożenie azotowe; trineksapak etylu; adiuwanty; wysokość; plon; jakość ziarna; spring barley; nitrogen fertilization; trinexapac-ethyl; adjuvants; height; yield; grain quality
Referencje

Błażewicz J., Liszewski M. 2003. Ziarno jęczmienia nagiego odmiany Rastik jako surowiec do produkcji słodów typu pilznerskiego. [The grain of naked barley of Rastic cultivar as a raw material for malts of Pilznen type production]. Acta Scientarium Polonorum Technologia, Alimentaria 2 (1): 63–74.

 

Crook M.J., Ennos A.R. 1995. The effect of nitrogen and growth regulators on stem and root characteristic associated with lodging in two cultivars of winter wheat. Journal of Experimental Botany 46 (289): 931–938. DOI: 10.1093/jxb/46.8.931

 

Dubas A., Duhr E. 1973. Stosowanie chlorku chlorocholiny (CCC) w uprawie żyta ozimego przy wzrastających dawkach nawozów azotowych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria A 99 (2): 7–18.

 

Fatyga J., Chrzanowska-Drożdż B., Liszewski M. 1995. Wysokość i jakość plonów jęczmienia jarego pod wpływem różnych dawek azotu. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 278: 29–36.

 

Giltrap N.J., Garstang J.R. 1991. Effect of PGRS and nitrogen rate on grain yield and quality of Marinka winter barley. The Conference BCPC – Weeds 7C-10: 987–994.

 

Grijalva-Contreras R.L., Macías-Duarte R., Martínez-Díaz G., Robles-Contreras F., Nuñez-Ramírez F. 2012. Effects of trinexapac-ethyl on different wheat varieties under desert conditions of Mexico. Agricultural Sciences 3 (5): 658–662. DOI: 10.4236/as.2012.35079

 

Kozdój J., Rozbicki J., Mądry W. 1997. Rozwój kłosa pędu głównego oraz udział kłosów z pędów głównych i bocznych w plonie ziarna pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) na tle wybranych czynników agrotechnicznych. II. Nawożenie azotem. [The main stem ear development and contributions of the main and the lateran shoots to field of winter triticale (X Triticosecale Wittmack) as affected by agrotechnical factors. II. Nitrogen fertilization]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 203: 85–95.

 

Leszczyńska D., Noworolnik K. 1998. Reakcja odmian jęczmienia jarego na nawożenie azotem w warunkach kontrolowanych. Pamiętnik Puławski 112: 145–149.

 

Liszewski M., Błażewicz J. 2001.Wpływ nawożenia azotem na wartość browarną jęczmienia odmian Rudzik i Brenda. Cz. I. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Technologia Żywienia 407: 91–100.

 

Liszewski M., Chrzanowska-Drożdż B. 1995. Plonowanie jęczmienia jarego w zależności od przedplonu i nawożenia mineralnego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 262: 93–100.

 

Maciorowski R., Stankowski S., Piech M. 2000. Reakcja odmian żyta mieszańcowego i populacyjnego na nawożenie azotem i regulator wzrostu. Cz. I. Plon ziarna, komponenty plonu i wybrane cechy fizjologiczne. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 215: 109–120.

 

Matysiak K., Kaczmarek S. 2009. Wpływ regulatora wzrostu i rozwoju roślin trineksapak etylu oraz jego mieszaniny z chlorkiem chloromekwatu na dynamikę wzrostu i cechy morfologiczne roślin pszenżyta ozimego w zależności od poziomu nawożenia azotowego. [The influence of plant growth regulator trinexapac etyl and its mixture with chlorocholine chloride on growth and morfological traits of winter triticale depending on nitrogen fertilization dose]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 274 (12): 27–38.

 

Matysiak K., Kierzek R., Kaczmarek S. 2009. Wpływ regulatora wzrostu i rozwoju roślin trineksapak etylu oraz jego mieszaniny z chlorkiem chloromekwatu na cechy struktury plonu roślin pszenżyta ozimego w zależności od poziomu nawożenia azotowego. [The influence of plant growth regulator trinexapac etyl and its mixture with chlorocholine chloride on yield and components of winter triticale on nitrogen fertilization dose]. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica 274 (12): 39–50.

 

Miziniak W. 2012. Biologiczna aktywność retardantów wzrostu stosowanych z adiuwantem Slippa w uprawie jęczmienia jarego. [Biological activity of growth regulators used with adjuvant Slippa in spring barley crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 909–912. DOI: 10.14199/ppp-2012-156

 

Noworolnik K., Leszczyńska D. 2000. Reakcja odmian jęczmienia jarego na poziom nawożenia azotem. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 214: 163–166.

 

Obolevica D., Ruza A. 2001. Change of growth length in winter wheat treated with agrochemicals. Proceedings of the International Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States, Estonia, Tartu, 28–30 June, 2001: 151–155.

 

Rajala A., Peltonen-Sainio P. 2000. Manipulating yield potential in cereals using plant growth regulators. s. 27–70. W: Growth Regulators in Crop Production (A.S. Basra, red.). Binhamton, New York, USA, Food Products Press.

 

Rozbicki J., Kozdój J., Mądry W. 1997. Rozwój kłosa pędu głównego oraz udział kłosów z pędów głównych i bocznych w plonie ziarna pszenżyta ozimego (X Triticosecale Wittmack) na tle wybranych czynników agrotechnicznych. III. Retardant wzrostu. [The main stem ear development and contributions of the main and the lateran shoots to field of winter triticale (X Triticosecale Wittmack) as affected by agrotechnical factors. III. Growth retardant]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 203: 97–103.

 

Stachecki S., Praczyk T., Adamczewski K. 2004. Adjuvant effects on plant growth regulators in winter wheat. Journal of Plant Protection Research 44 (4): 365–371.

 

Stankiewicz C., Starczewski J., Marczak B., Steć E., Mitrus J. 2000. Wpływ interakcji retardanta i nawożenia azotem na poziom i skład aminokwasowy białka w ziarnie pszenżyta ozimego. Folia Universitatis Agriculture Stetinensis, Agricultura 82 (206): 281–286.

 

Starczewski J., Bombik A., Dopka D. 2002. Plonowanie i struktura plonu pszenżyta ozimego w zależności od nawożenia azotem i wybranych retardantów. [Yielding and components of winter triticale field in dependence on nitrogen fertilization and selected growth retardants]. Folia Universitatis Agriculture Stetinensis, Agricultura 91 (228): 147–154.

 

Woolley E.W. 1991. Recent experience of timing of growth regulators on winter wheat. The Conference BCPC – Weeds 7C-10: 981–986.

 

Zagonel J., Venancio W.S., Kunz R.P., Tanamati H. 2002. Nitrogen doses and plant densities with and without a growth regulator affecting wheat, cultivar OR-1. Ciencia Rural 32 (1): 25–29. DOI: 10.1590/S0103-84782002000100005

Progress in Plant Protection (2021) 61: 162-167
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-06-10 12:00:41
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-018
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy