Progress in Plant Protection

Wpływ wybranych herbicydów i ich mieszanin stosowanych metodą dawek dzielonych na stopień zniszczenia chwastów oraz wzrost i plony cebuli
The influence of selected herbicides and their mixtures used with split application method on weed infestation growth and yield of onion

Zbigniew Anyszka, e-mail: zbigniew.anyszka@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Joanna Golian, e-mail: joanna.golian@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska

Joanna Kwiatkowska, e-mail: joanna.kwiatkowska@inhort.pl

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, Polska
Streszczenie

W Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w latach 2014‒2017 przeprowadzono badania mające na celu porównanie biologicznej skuteczności herbicydów nalistnych: oksyfluorofenu, prosulfokarbu, bromoksynilu i pirydatu oraz ich mieszanin, a także ocenę przydatności badanych substancji do odchwaszczania cebuli z siewu. Herbicydy stosowano metodą dawek dzielonych, wykonując po trzy zabiegi co 5‒8 dni od fazy 1‒2 liści właściwych cebuli lub po dwa zabiegi od fazy 2‒3 liści cebuli. W badaniach oceniono wpływ herbicydów i ich mieszanin na stopień zniszczenia chwastów, zachwaszczenie wtórne, selektywność oraz wzrost, rozwój i plony cebuli. Wyniki badań wykazały, że największą redukcję chwastów oraz najwyższy plon cebuli, przy nieznacznych, przemijających objawach fitotoksyczności, uzyskano po 3-krotnym zastosowaniu oksyfluorofenu w mieszaninie z bromoksynilem. Najsłabsze zniszczenie chwastów oraz najniższy plon cebuli otrzymano po zastosowaniu oksyfluorofenu w dwóch zabiegach, w mieszaninie z pirydatem.

 

The studies carried out in the years of 2014–2017 at the Institute of Horticulture in Skierniewice were aimed to compare the biological effectiveness of foliar applied herbicides: oxyfluorfen, prosulfocarb, bromoxynil, pyridate and their mixtures, as well as assessment of suitability of these substances for weeds control in sowed onion. Herbicides were applied with the split application method, in three treatments, every 5–8 days from 1‒2 true leaves stage of onion or in two treatments from 2–3 leaves of onion. The studies assessed the effect of herbicides and their mixtures on the degree of weed damage, secondary weed infestation, selectivity, as well as onion growth, development and yield. The results showed that the greatest reduction of weeds and the highest yield, with slight, transient phytotoxicity symptoms, were obtained after 3 times spraying with oxyfluorofen in a mixture with bromoxynil. The weakest weed control and the lowest onion yield were obtained after applying oxyfluorfen in two treatments, in a mixture with pyridate.

Słowa kluczowe
cebula; herbicyd; dawki dzielone; chwast; onion; herbicide; split-application; weed
Referencje

Adamczewski K., Dobrzański A. 2008. Znaczenie i możliwości wykorzystania metod agrotechnicznych i niechemicznych do regulowania zachwaszczenia w ekologicznej uprawie roślin. s. 221–241. W: Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych (E. Matyjaszczyk, red.). Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 393 ss. ISBN 978-83-898-67-315.

 

Adamicki F., Dobrzański A. (red.). 1999. Cebula – technologia uprawy i przechowywania. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 291 ss. ISBN 83-912224-X.

 

Adamicki F., Dobrzański A., Felczyński K., Robak J., Szwejda J. 2015. Metodyka integrowanej produkcji marchwi. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa: 12–14, 34 ss.

 

Ahuja S., Sandhu K.S. 2003. Weed management through the use herbicides in cabbage-onion relay cropping system. Annals of Biology 19 (1): 27–30.

 

Anyszka Z., Dobrzański A. 2004. Integrowana ochrona marchwi przed chwastami (cz. I). Zachwaszczenie – charakterystyka i zapobieganie. Hasło Ogrodnicze 10: 76–78.

 

Anyszka Z., Dobrzański A. 2006. Dzielone dawki linuronu jako element integrowanej ochrony przed chwastami pora z rozsady. [Split application of linuron as a part of integrated weed management in transplanted leek]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (2): 158–161.

 

Dhananivetha M., Mohammed Amanullah M., Murali Arthanari P. 2015. Bio-efficacy and phytotoxicity evaluation of quizalofopethyl (5% EC) for management of weed in onion. Trends in Biosciences 8 (7): 1873–1877.

 

Dobrzański A. 1991. Wpływ ochrony przed chwastami na technologię produkcji, jakość i wartość biologiczną warzyw. Materiały Konferencyjne 31. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin, Część 1 – Referaty: 125–133.

 

Dobrzański A. 1999. Ekologiczne podstawy ochrony przed chwastami. s. 8–29. W: Ochrona warzyw przed chwastami. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 198 ss. ISBN 83-09-01623-9.

 

Dobrzański A. 2008. Dawki dzielone i mikrodawki herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami. Cz. I. Ochrona Roślin 1/2008: 10–13.

 

Dobrzański A. 2013. Biologiczne i agrotechniczne aspekty regulowania zachwaszczenia. s. 27–54. W: Współczesna inżynieria rolnicza – osiągnięcia i nowe wyzwania. Monografia. Tom 3 (R. Hołownicki, M. Kubinia, red.). Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, 443 ss.

 

Dobrzański A. 2017. Herbicydy po wschodach cebuli uprawianej z siewu. Warzywa 4/2017: 92–94.

 

Dobrzański A., Adamczewski K. 2006. Perspektywy wykorzystania nowych narzędzi i maszyn do regulacji zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej. [Progress in mechanical methods of weed management in integrated and organic farming systems]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 46 (1): 11–18.

 

Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J. 2003a. Biomasa chwastów w zależności od gatunku roślin warzywnych i sposobu uprawy. Pamiętnik Puławski 134: 51–58.

 

Dobrzański A., Dyki B., Pałczyński J. 2003b. Zmiany morfologiczne i cytologiczne wywoływane przez oksyfluorofen na niektórych warzywach cebulowych. [Morfological and cytological injury symptoms on allium crops caused by oxyfluorfen]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (1): 102–108.

 

Dobrzański A., Pałczyński J. 2007. Nowy sposób ochrony cebuli przed chwastami zredukowanymi dawkami oksyfluorofenu. Nowości Warzywnicze 44: 14–27.

 

Dobrzański A., Pałczyński J., Anyszka Z., Adamicki F. 1995. The influence of postemergence weed control programmes on yield and storage quality of onion. 9th Symposium EWRS „Challenges for Weed Science in Changing Europe”. Budapest. Vol. 1: 351–355.

 

Dobrzański A., Siciński J., Lisek J., Anyszka Z., Pałczyński J. 1999. Chwasty spotykane na polach uprawnych i w sadach w okolicy Skierniewic i Łowicza. 23. Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce” pt. Przenikanie gatunków ruderalnych z siedlisk sadowniczych i parkowych do zbiorowisk segetalnych upraw warzywniczych i rolniczych. Skierniewice, 15–16 lipca 1999: 63–68.

 

Domaradzki K., Kieloch R., Rola H. 2003. Skuteczność herbicydów w zależności od dawki i fazy rozwojowej chwastów. [The effectiveness of herbicides in correlation to dose and growth stage of weeds]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 43 (1): 109–114.

 

Gaharwar A.M., Patil N.V., Ughade J. 2017. Effect of integrated weed management on growth, yield and economic returns on onion (Allium cepa L.). The Asian Journal of Horticulture 12 (2): 193–197. DOI: 10.15740/has/tajh/12.2/193-197

 

Ghosheh H.Z. 2004. Single herbicide treatments for control of broadleaved weeds in onion (Allium cepa). Crop Protection 23 (6): 539–542. DOI: 10.1016/j.cropro.2003.10.010

 

Harmoney K.R., Stahlman P.W., Hickman K.R. 2007. Suppression of caucasian old world bluestem with split application of herbicides. Weed Technology 21 (3): 573–577. DOI: 10.1614/WT-06-119.1

 

Kohut M., Anyszka Z., Golian J. 2014. Wpływ łączenia ochrony chemicznej z zabiegami mechanicznymi na zachwaszczenie, wzrost i plony cebuli (Allium cepa L.). [The influence of herbicides combined with mechanical treatments on weed infestation, growth and yield of onion (Allium cepa L.)]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 54 (1): 31–37. DOI: 10.14199/ppp-2014-006

 

Pałczyński J., Kohut M. 2008. Możliwości odchwaszczania cebuli z siewu mieszaniną herbicydów Goal 480 SC (oksyfluorofen) i Lontrel 300 SL (chlopyralid). Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowa „Nauka-Praktyce”. Instytut Warzywnictwa, Skierniewice, 4 grudnia 2008: 27–28.

 

Paradowski A. 2014. Warunki skutecznego stosowania ograniczonych dawek herbicydów. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu, 54 ss. ISBN 978-83-60232-58-3.

 

Patel T.U., Patel C.L., Patel D.D., Thanki J.D., Patel P.S., Jat R.A. 2011. Effect of weed and fertilizer management on weed control and productivity of onion (Allium cepa). Indian Journal of Agronomy 56 (3): 267–272.

 

Sathya Priya R., Chinnusamy C., Manickasundaram P., Murali Arthanari P. 2013. Evaluation of new formulation of oxyfluorfen (23.5% EC) for weed control efficacy and bulb yield in onion. American Journal of Plant Sciences 4 (4): 890–895. DOI: 10.4236/ajps.2013.44109

 

Vereijken P., Kropff M.J. 1996. Annual report of the DLO Research Institute for Agrobiology and Soil Fertility. Prototyping ecological farming systems. Wageningen the Netherlands: 56–60.

 

Volchkevich I. 2010. Progi szkodliwości jednorocznych chwastów dwuliściennych w uprawach cebuli. [Thresolds of annual broad-leaved weed plants harmfulness in bulb onion crops]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3): 1421–1426.

 

Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W. 2007. Mikrodawki herbicydów – nowa opcja odchwaszczania buraków cukrowych. [Herbicide microrates – a new option of weed control in sugar beets]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 47 (3): 310–315.

Progress in Plant Protection (2021) 61: 184-194
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-07-30 15:07:50
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-020
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy