Progress in Plant Protection

Quality and quantity of broad bean seeds protected against Bruchus rufimanus Boh. with non-chemical products

Jakość i ilość nasion bobu chronionego przed strąkowcem bobowym preparatami niechemicznymi

Janina Gospodarek, e-mail: rrjgospo@cyf-kr.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska

Elżbieta Boligłowa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska

Katarzyna Gleń

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska

Milena Rusin

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Katedra Ochrony Środowiska Rolniczego , Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Polska
Streszczenie

The investigations were conducted to determine the effect of broad bean protection using non-chemical products (Polyversum WP, Bioczos BR and Biosept 33 SL) on degree of seed damages caused by Bruchus rufimanus Boh. and energy and capacity of seed germination. The obtained results were compared with the standard method of plant control with artificially synthesised plant protections products (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC and Penncozeb 80 WP). Protection method with using non-chemical products did not significantly impact the degree of damage by B. rufimanus. Seeds collected from plants protected only with Polyversum WP and Vitavax 200 FS had a higher germination energy than unprotected plants. However, analyzed means of protecting beans did not affect the germination capacity of seeds and most of the morphological features of germinating seedlings.

 

Celem badań było określenie wpływu stosowania w ochronie bobu odmiany Windsor Biały niechemicznych preparatów (Polyversum WP, Bioczos BR oraz Biosept 33 SL), na stopień uszkodzenia nasion przez strąkowca bobowego oraz ich energię i zdolność kiełkowania. Uzyskane efekty porównano ze standardową metodą ochrony z wykorzystaniem preparatów chemicznych (Vitavax 200 FS, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC i Penncozeb 80 WP). Zastosowana ochrona z wykorzystaniem preparatów niechemicznych nie wpłynęła istotnie na stopień uszkodzenia nasion przez strąkowca bobowego. Nasiona pochodzące z roślin chronionych wyłącznie zaprawami Polyversum WP oraz Vitavax 200 FS charakteryzowały się wyższą energią kiełkowania niż z roślin niechronionych. Analizowane sposoby ochrony bobu nie wpływały na zdolność kiełkowania nasion oraz nie zmieniały większości cech morfologicznych kiełkujących siewek.

 

 

 

Słowa kluczowe
Bruchus rufimanus Boh.; Bioczos BR; Polyversum WP; germination; kiełkowanie
Progress in Plant Protection (2013) 53: 850-855
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-035
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy