Progress in Plant Protection

Ocena zdolności kiełkowania nasion soi w zależności od odczynu podłoża
Assessment of the germination capacity of soybeans depending on the pH of the substrate

Katarzyna Rymuza, e-mail: katarzyna.rymuza@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska

Elżbieta Radzka, e-mail: elzbieta.radzka@uph.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Polska
Streszczenie

W doświadczeniu laboratoryjnym oceniano kiełkowanie nasion trzech niemodyfikowanych genetycznie odmian soi: Abelina, SG Anser i Merlin w zależności od pH podłoża: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 i 7,0. Nasiona soi pochodziły z doświadczenia polowego przeprowadzonego w latach 2017–2018. Wyniki opracowano przy pomocy analizy wariancji dla doświadczenia dwuczynnikowego w układzie całkowicie losowym. Spośród badanych odmian najwyższą zdolnością kiełkowania charakteryzowała się odmiana Abelina. Na podłożu o pH w zakresie od 6,0 do 6,5 jej zdolność kiełkowania wynosiła odpowiednio: 90,0 i 92,0%. Najwyższą liczbę nasion kiełkujących nienormalnie zaobserwowano u odmiany SG Anser oraz wówczas, gdy pH podłoża wynosiło od 5,0 do 5,5. Liczba nasion niekiełkujących była wyższa w 2018 niż 2017 roku i tylko u odmiany Abelina nie różniła się istotnie w latach.

 

Germination od three non GMO soybean cultivars: Abelina, SG Anser and Merlin was examined in a laboratory study as affected by pH level: 5.0; 5.5; 6.0; 6.5 and 7.0. The soybean seeds came from a field experiment carried out in 2017–2018. Analysis of germination capacity was based on two-factor analysis of variance in a completely randomized setting. Among the tested cultivar Abelina had the highest germination capacity. An application of pH from 6.0 to 6.5 contributed the most germinated seeds: 90.0 and 92.0%, respectively. The highest number of abnormally germinating seeds was observed in cultivar SG Anser and when the pH of the soil was 5.0 to 5.5. The numer of non-germinating seeds was higher in 2018 than 2017 and only in the cultivar Abelina did not differ significantly between years.

Słowa kluczowe
soja (Glycine max L. Merr); zdolność kiełkowania; pH; nasiona kiełkujące nienormalnie; nasiona zdrowe niekiełkujące; soy (Glycine max L. Merr); germination capacity; pH; seeds germinating abnormally; seeds healthy non-germinating
Referencje

Amin C., Brinis L. 2013. Effect of seed size on germination and establishment of vigorous seedlings in durum wheat (Triticum durum Desf.). Advances in Environmental Biology 7 (1): 77–81.

 

Chen H., Zhang J., Neff M.M., Hong S.-W., Zhang H., Deng X.-W., Xiong L. 2008. Integration of light and abscisic acid signaling during seed germination and early seedling development. Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (11): 4495–4500. DOI: 10.1073/pnas.0710778105

 

Dąbrowska B., Pokojska H., Suchorska-Tropiło K. 2000. Metody laboratoryjnej oceny materiału siewnego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, 112 ss.

 

Deska J., Jankowski K., Bombik A., Jankowska J. 2011. Effect of growing medium pH on germination and initial development of some grassland plants. [Wpływ pH pożywki na kiełkowanie i początkowy rozwój wybranych roślin użytków zielonych]. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 10 (4): 45–56.

 

Domoradzki M., Korpal W., Weiner W. 2002. Badania kalibracji nasion warzyw. [Study on siding seeds of vegetable crops]. Inżynieria Rolnicza 9 (42): 75–82.

 

Drechsel G., Raab S., Hoth S. 2010. Arabidopsis zinc-finger protein 2 is a negative regulator of ABA signaling during seed germination. Journal of Plant Physiology 167 (16): 1418–1421. DOI: 10.1016/j.jplph.2010.05.010

 

Faligowska A., Bartos-Spychała M., Panasiewicz K. 2012. Wpływ okresu przechowywania na wartość siewną i wigor zaprawionych nasion łubinu wąskolistnego. [The effect of storage period on sowing value and vigor of narrow-leaved lupin dressed seed]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1151–1155. DOI: 10.14199/ppp-2012-198

 

Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Bartos-Spychała M. 2013. Jakość siewna nasion łubinu żółtego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. [The seeds quality of yellow lupine depending on selected agrotechnical factors]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 53 (2): 293–296. DOI: 10.14199/ppp-2013-086

 

Faligowska A., Panasiewicz K., Szymańska G., Szukała J., Koziara W. 2018. Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część II. Wartość siewna i wigor nasion. Fragmenta Agronomica 35 (3): 47–54. DOI: 10.26374/fa.2018.35.28

 

Faligowska A., Szukała J. 2012. Wpływ deszczowania i systemów uprawy roli na wigor i wartość siewną nasion łubinu żółtego. [Influence of sprinkling irrigation and soil tillage systems on vigour and sowing value of yellow lupine seeds]. Nauka Przyroda Technologie 6 (2): #26.

 

Filipek T., Skowrońska M. 2009. Optymalizacja odczynu gleby i gospodarki składnikami pokarmowymi w rolnictwie polskim. [Optimization of soil reaction and nutrient management in Polish agriculture]. Postępy Nauk Rolniczych 61 (1): 25–37.

 

Filipek T., Skowrońska M. 2013. Aktualnie dominujące przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb użytkowanych rolniczo w Polsce. [Current dominant causes and effects of acidification of soils under agricultural use in Poland]. Acta Agrophisica 20 (2): 283–294.

 

Finkelstein R., Reeves W., Ariizumi T., Steber C. 2008. Molecular aspects of seed dormancy. Annual Review of Plant Biology 59: 387–415. DOI: 10.1146/annurev.arplant.59.032607.092740

 

Ghassemi-Golezani K., Hosseinzadeh-Mahootchy A. 2009. Changes in seed vigour of faba bean (Vicia faba L.) cultivars during development and maturity. Seed Science and Technology 37 (3): 713–720. DOI: 10.15258/sst.2009.37.3.18

 

Gniazdowska A., Budnicka K., Krasuska U. 2013. Regulacja spoczynku i kiełkowania nasion – czynniki endogenne i oddziaływania środowiskowe. s. 25–38. W: Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska (I. Ciereszko, A. Bajguz, red.). Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział w Białymstoku, 333 ss. ISBN 978-83-62069-37-8.

 

Hojjat S.S. 2011. Effects of seed size on germination and seedling growth of some Lentil genotypes (Lens culinaris Medik.). International Journal of Agriculture and Crop Sciences 3 (1): 1–5.

 

Kucera B., Cohn M.A., Leubner-Metzger G. 2005. Plant hormone interactions during seed dormancy release and germination. Seed Science Research 15 (4): 281–307. DOI: 10.1079/SSR2005218

 

Kurasiak-Popowska D., Szukała J. 2007. Effect of tillage systems, microelement foliar fertilization and harvest methods on the germinability and vigor of narrow-leaf lupin seeds. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities 10 (4): #27.

 

Kurasiak-Popowska D., Szukała J. 2008. Wpływ systemów uprawy roli, dolistnego nawożenia mikroelementami i sposobów zbioru na kształtowanie zdolności kiełkowania i wigoru nasion łubinu żółtego odmiany Parys. [Effect of tillage systems, foliar microelement fertilization and harvest methods on seed germination capacity and vigor of yellow lupine variety Parys]. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 7 (2): 51–67.

 

Kurasiak-Popowska D., Szukała J., Mystek A. 2003. Wpływ niektórych czynników agrotechnicznych na wigor nasion łubinu żółtego i wąskolistnego. [The influence of some agricultural factors on vigour of yellow and narrow-leaved lupin seeds]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 495: 179–190.

 

Martyniuk S. 2012. Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymi. [Scientific and practical aspects of legumes symbiosis with root-nodule bacteria]. Polish Journal of Agronomy 9: 17–22.

 

Maryam D., Oskouie B. 2011. Study the effect of mechanical damage at processing on soybean seed germination and vigor. Journal of Agricultural and Biological Science 6 (7): 60–64.

 

Mut Z., Akay H. 2010. Effect of seed size and drought stress on germination and seedling growth of naked oat (Avena sativa L.). Bulgarian Journal of Agricultural Science 16 (4): 459–467.

 

Nik S.M.M., Tilebeni H.G., Zeinali E., Tavassoli A. 2011. Effects of seed ageing on heterotrophic seedling growth in cotton. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences 10 (4): 653–657.

 

Nonogaki H., Bassel G.W., Bewley J.D. 2010. Germination – still a mystery. Plant Science 179 (6): 574–581. DOI: 10.1016/j.plantsci.2010.02.010

 

Nowak A. 2011. Nasiona soi zwyczajnej – cenny surowiec dietetyczny i leczniczy. [Soybean (Glycine max L. Merr.) – important dietary and medical ingredient]. Kosmos Problemy Nauk Biologicznych 60 (1−2): 179–187.

 

Prusiński J. 2000. Polowa zdolność wschodów roślinstrączkowych. Cz. I. Wpływ agrotechniki oraz warunków dojrzewania i zbioru plantacji nasiennych na wartość siewną nasion. Fragmenta Agronomica 17 (4): 70–83.

 

Qing-fang L., Tian-rong X., Cheng-cang M. 2003. Effect of pH value on wheat seed germination and seedlings growth and metabolism. Journal of Anhui Agricultural Sciences 2: 185–187.

 

Rogalska-Niedźwiedź M. 2000. Białko sojowe. Debata 2: 121–132.

 

Rymuza K., Radzka E., Cała J., Cała P., Bombik A. 2019. Effect of selected microbiological products on soybean seed germination capacity. Acta Agrophysica 26 (1): 5–13. DOI: 10.31515/aagr/105098

 

Sadeghi H., Khazaei F., Sheidaei S., Yari L. 2011. Effect of seed size on seed germination behavior of safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Agricultural and Biological Science 6 (4): 5–8.

 

Sosnowski S. 2006. Przyczyny powstawania uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli podczas zbioru. Acta Agrophysica. Rozprawy i Monografie 1 (130), 65 ss.

 

Suthipradit S., Alva A.K. 1986. Aluminum and pH limitations for germination and radicle growth of soybean. Journal of Plant Nutrition 9 (1): 67–73. DOI: 10.1080/01904168609363424

 

Trętowski J., Wójcik A.R. 1991. Metodyka doświadczeń rolniczych. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, 538 ss.

 

Uguru M.I., Oyiga B.C., Jandong E.A. 2012. Responses of some soybean genotypes to different soil pH regimes in two planting seasons. The African Journal of Plant Science and Biotechnology 6 (1): 26–37.

 

Wacławowicz R., Zimny L. 2020. Materiał siewny i siew. Cz. 4. s. 411–412. W: Uprawa roślin. Tom I (A. Kotecki, red.). Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

 

Yang S.S., Bellogı´n R.A., Buendı´a-Clavera A.M., Camacho M., Chen M., Cubo T., Daza A., Dı´az C.L., Espuny M.R., Gutie´rrez R., Harteveld M., Li X.H., Lyra M.C.C.P., Madinabeitia N., Medina C., Miao L., Ollero F.J., Olsthoorn M.M.A., Rodrı´guez D.N., Santamarı´a C., Schlaman H.R.M., Spaink H.P., Temprano F., Thomas-Oates J.E., van Brussel A.A.N., Vinardell J.M., Xie F., Yang J., Zhang H.Y., Zhen J., Zhou J., Ruiz-Sainz J.E. 2001. Effect of pH and soybean cultivars on the quantitative analyses of soybean rhizobia populations. Journal of Biotechnology 91: 243–255.

Progress in Plant Protection (2021) 61: 201-206
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-08-13 13:26:44
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-022
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy