Progress in Plant Protection

Wpływ aplikacji dolistnej nawozu zawierającego krzem i wapń na plonowanie oraz jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego
Effect of foliar application of a fertilizer containing silicon and calcium on the yield and technological quality of sugar beet roots

Arkadiusz Artyszak, e-mail: arkadiusz_artyszak@sggw.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Polska
Streszczenie

W doświadczeniu przeprowadzonym w miejscowości Sahryń (50°40′42″N, 23°47′35″E) w latach 2019–2020 badano wpływ 3-krotnej aplikacji dolistnej nawozu zawierającego Si i Ca, 4-krotnej aplikacji fungicydów oraz połączenia obu tych kombinacji na plon i jakość technologiczną korzeni buraka cukrowego w warunkach silnej presji infekcyjnej Cercospora beticola Sacc. Efekty porównywano z kombinacją kontrolną. Trzykrotna aplikacja dolistna nawozu miała korzystny wpływ na plon korzeni, biologiczny i technologiczny cukru. Plon biologiczny i technologiczny cukru zwiększały się w kierunku: kontrola; 3x aplikacja dolistna produktu z Si + Ca; 4x zabiegi fungicydowe; 3x aplikacja dolistna produktu z Si + Ca + 4x zabiegi fungicydowe. Aplikacja dolistna produktów zawierających krzem i wapń może pomóc we wdrażaniu strategii „od pola do stołu”.

 

In the experiment carried out in Sahryń village (50°40′42″N, 23°47′35″E) in 2019–2020, the impact of threefold foliar application of Si and Ca-containing fertilizer, fourfold application of fungicides and the combination of both of these combinations on the yield and technological quality of sugar beet roots in conditions of strong infection pressure of Cercospora beticola Sacc. The effects were compared to the control. Triple foliar application of the fertilizer had a beneficial effect on the root, biological and pure yield of sugar. The biological and pure yield of sugar increased in the following sequence: control; 3x foliar application of the product with Si + Ca; 4x fungicide treatments; 3x foliar application of the product with Si + Ca + 4x fungicide treatments. A foliar application of silicon and calcium products can help implement a “field to fork” strategy.

Słowa kluczowe
strategia „od pola do stołu”; krzem; wapń; burak cukrowy; Cercospora beticola Sacc.; the “field to fork” strategy; silicon; calcium; sugar beet
Referencje

Artyszak A. 2017. Możliwości wykorzystania krzemu do dokarmiania dolistnego buraka cukrowego. Wieś Jutra, Warszawa, 128 ss.

 

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. The effect of calcium and silicon foliar fertilization in sugar beet. Sugar Tech 18 (1): 109–114. DOI: 10.1007/s12355-015-0371-4

 

Artyszak A., Gozdowski D., Siuda A. 2021. Effect of the application date of fertilizer containing silicon and potassium on the yield and technological quality of sugar beet roots. Plants 10 (2): 370. DOI: 10.3390/plants10020370

 

Buchholz K., Märländer B., Puke H., Glattkowski H., Thielecke K. 1995. Neubewertung des technischen Wertes von Zuckerrüben. Zuckerindustrie 120: 113–121.

 

Górski T. 1983. Agroklimat. s. 141–149. W: Agroekologiczne podstawy uprawy roślin (A. Listowski, red.). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 319 ss.

 

Hřivna L., Hernandez Kong J., Machálková L., Burešová I., Sapáková E., Kučerová J., Šottníková V. 2017. Vliv mimokořenové výživy draslíkem a křemíkem na výnos a kvalitu cukrovky v nestandardních povětrnostních podmínkách roku 2014 a 2015. [Effect of foliar nutrition of potassium and silicon on yield and quality of sugar beet in unusual windy conditions in 2014 and 2015]. Listy Cukrovarnické a Řepařské 133 (5–6): 182–187.

 

Kiniec A., Pieczul K., Świerczyńska I., Górski D. 2021. Perspektywy chemicznego zwalczania chwościka buraka (Cercospora beticola Sacc.) na podstawie badań laboratoryjnych. [Perspectives of chemical controlling Cercospora leaf spot (Cercospora beticola Sacc.) based on laboratory tests]. Progress in Plant Protection 61 (2): 113–120. DOI: 10.14199/ppp-2021-012

 

Komisja Europejska 2020. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, s. 23.

 

Trawczyński C. 2013. Wpływ dolistnego nawożenia preparatem Herbagreen na plonowanie ziemniaków. Ziemniak Polski 2: 29–33.

 

Trawczyński C. 2018. The effect of foliar preparation with silicon on the yield and quality of potato tubers in compared to selected biostymulators. [Wpływ dolistnego preparatu krzemowego na plon i jakość bulw ziemniaka w porównaniu do wybranych biostymulatorów]. Fragmenta Agronomica 35 (4): 113–122. DOI: 10.26374/fa.2018.35.47

 

Trawczyński C. 2021. Ocena plonowania i jakości bulw po aplikacji dolistnej krzemu i mikroelementów. Agronomy Science 76 (1): 9–20. DOI: 10.24326/as.2021.1.1

 

Trzebiński J. 1991. Ocena wydajności cukru z korzeni. s. 591–597. W: Produkcja buraka cukrowego (I. Gutmański, red.). Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Oddział w Poznaniu.

 

Urban J., Pulkrábek J. 2018. Navýšení výnosu a jakosti cukrové řepy pomocí listové výživy a biologicky aktivních látek. [Increased yield and quality of sugar beet by means of foliar nutrition and biologically active substances]. Listy Cukrovarnické a Řepařské 134 (5–6): 188–194.

 

Wróbel S. 2012. Wpływ nawożenia ziemniaka odmiany Jelly dolistnymi preparatami YaraVita Ziemniak oraz Actisil na plon i cechy jego jakości. [Effects of fertilization of potato cultivar Jelly with foliar fertilizers YaraVita Ziemniak and Actisil]. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 266: 295–306.

Progress in Plant Protection (2021) 61: 195-200
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-08-10 13:40:33
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-021
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy