Progress in Plant Protection

Możliwość łącznego stosowania herbicydów z regulatorami wzrostu w uprawie jęczmienia jarego
Possibility of joint application of herbicides with growth regulators in spring barley

Renata Kieloch, e-mail: r.kieloch@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska

Katarzyna Marczewska-Kolasa, e-mail: k.marczewska@iung.wroclaw.pl

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Orzechowa 61, 50-540 Wrocław, Polska
Streszczenie

W latach 2015–2016 wykonano doświadczenia polowe nad oceną możliwości stosowania mieszanin herbicydów Starane 250 EC (fluroksypyr) i Dragon 450 WG (florasulam + aminopyralid) z regulatorami wzrostu Moddus 250 EC (trineksapak etylu) i Manipulator SL (chlorek chlormekwatu) w jęczmieniu jarym. Każdą z nich stosowano w dwóch terminach: 1. w fazie krzewienia (BBCH 25–26), 2. w fazie 1-go kolanka (BBCH 31) jęczmienia jarego. Skuteczność chwastobójcza badanych mieszanin zależała od zachwaszczenia oraz terminu oprysku. Gatunki średnio wrażliwe na badane herbicydy, były w słabym stopniu niszczone, gdy zabieg wykonano w fazie BBCH 31. Testowane mieszaniny wyraźnie ograniczały wysokość roślin jęczmienia jarego, przy czym najlepsze efekty uzyskano dla mieszaniny Dragon 450 WG + Manipulator SL stosowanej w fazie krzewienia. Badane mieszaniny herbicydów i regulatorów wzrostu przyczyniły się do znaczącego wzrostu plonu ziarna jęczmienia jarego. Najsłabszy przyrost plonu w porównaniu z kontrolą osiągnięto po zastosowaniu mieszanin herbicydu Starane 250 EC z badanymi regulatorami wzrostu w fazie BBCH 31, co wynikało ze słabego zwalczenia chwastów na tych obiektach.

 

In 2015–2016 field experiments were carried out to evaluate the possibility of the mixtures of herbicides Starane 250 EC (fluroxypyr) and Dragon 450 WG (florasulam + aminopyralide) with growth regulators Moddus 250 EC (trineksapac-ethyl) and Manipulator SL (chlormequat chloride) application in spring barley. Each of them was used in two terms: 1. in stage of tillering (BBCH 25–26), 2. in stage of 1-st node (BBCH 31) of spring barley. Weed control effect of the examined mixtures depended on weed infestation and term of spraying. Moderately sensitive to the tested herbicides weed species were controlled in low degree when spraying was performed at the growth stage BBCH 31. The investigated mixtures reduced height of spring barley plants markedly where the best results were noted for the mixture Dragon 450 WG + Manipulator SL applied in growth stage of tillering. The examined mixtures contributed to significant grain yield increase of spring barley. The lowest yield increase as compared to control was achieved where herbicide Starane 250 EC with growth regulators was applied in the BBCH 31 stage. It was due to poor weed control at these objects.

Słowa kluczowe
herbicyd; bioregulator; zniszczenie chwastów; wysokość roślin; plon ziarna; herbicide; retardant; weed control; plant height; grain yield
Referencje

Delchev G. 2011. Impact of mixtures between retardants and combined herbicides on the sowing properties of the durum wheat. Agricultural Science and Technology 3 (2): 117–120.

 

Delchev G. 2016. Stability valuation of some mixtures between retardants and antibroadleaved herbicides for the grain yield of durum wheat. Scientific Papers, Series A, Agronomy, LIX: 261–265.

 

Domaradzki K., Wróbel S. 2012. Wpływ łączenia ochrony herbicydowej oraz dokarmiania mikroelementami na jakość plonu korzeni buraka cukrowego. [Influence of combined herbicide protection and microelements fertilization to yield parameters of sugar beet roots]. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (4): 1147–1150. DOI: 10.14199/ppp-2012-197

 

Grychowski R., Szymańczyk M., Kierzek R., Ratajkiewicz H. 2018. Możliwości łącznego stosowania tritosulfuronu z florasulamem w mieszaninie z innymi agrochemikaliami w uprawie owsa. [Possibilities of joint application of tritosulfuron with florasulam as tank mix with other agrochemicals in oat]. Progress in Plant Protection 58 (2): 148–155. DOI: 10.14199/ppp-2018-018

 

Haliniarz M., Nowak A., Woźniak A., Sekutowski T.R., Kwiatkowski C.A. 2018. Production and economic effects of environmentally friendly spring wheat production technology. Polish Journal of Environmental Studies 27 (4): 1523–1532. DOI: 10.15244/pjoes/77073

 

Kieloch R., Domaradzki K. 2011. The role of the growth stage of weeds in their response to reduced herbicide doses. [Rola fazy rozwojowej chwastów w ich reakcji na obniżone dawki herbicydów]. Acta Agrobotanica 64 (4): 259–266.

 

Marczewska-Kolasa K., Kieloch R. 2012. Ocena łącznego stosowania amidosulfuronu z CCC w zależności od fazy rozwojowej pszenicy ozimej. [Possibility of combined application of amidosulfuron with CCC depending on winter wheat growth stage]. Progress in Plant Protection 52 (3): 567–571. DOI: 10.14199/ppp-2012-098

 

Meyer C.J., Norsworthy J.K., Kruger G.R. 2020. Antagonism in mixtures of glufosinate + glyphosate and glufosinate + clethodim on grasses. Weed Technology 35 (1): 12–21. DOI: 10.1017/wet.2020.49

 

Miziniak W. 2014. Wpływ pinoksadenu w mieszaninach z retardantami na rozwój i plonowanie pszenicy ozimej. [Influence of pinoxaden in mixtures with retardants on growth and yield of winter wheat]. Progress in Plant Protection 54 (4): 481–486. DOI: 10.14199/ppp-2014-082

 

Miziniak W., Matysiak K., Górski D., Ulatowska A. 2018. Wpływ łącznego stosowania herbicydów z biostymulatorem Tytanit na zwalczanie chwastów i plonowanie pszenicy jarej. [Influence of mixture herbicides and Tytanit biostimulant on weed control and yield of spring wheat]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 89–98.

 

Miziniak W., Piszczek J. 2015. Wpływ łącznego stosowania etefonu z adiuwantami i nawozami azotowymi na wzrost i plonowanie jęczmienia jarego. [Influence of mix application of ethephon with adjuvants and nitrogen fertilizers on growth and yield of spring barley]. Progress in Plant Protection 55 (4): 440–445. DOI: 10.14199/ppp-2015-072

 

Praczyk T., Filoda G. 2010. Badanie skuteczności działania mieszanin fungicyd + herbicyd + retardant wzrostu stosowanych w uprawie pszenicy ozimej. [Efficacy of fungicide + herbicide + growth retardant used as a tank mixture in winter wheat cultivation]. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 556 (1): 219–227.

 

Pruszyński S. 2020. Łączne stosowanie agrochemikaliów. [Tank mixed application]. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1: 91–106.

 

Tkalich Y.I., Tsyliuryk A.E., Masliiov S.V., Kozechko V.I. 2018. Interactive effect of tank-mixed post emergent herbicides and plant growth regulators on corn yield. Ukrainian Journal of Ecology 8 (1): 961–965. DOI: 10.15421/2018_299

Progress in Plant Protection (2021) 61: 290-296
Data pierwszej publikacji on-line: 2021-10-19 13:01:47
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2021-031
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy