Progress in Plant Protection

Recenzja książki
Anonymous 2012.
The Impacts of Invasive Alien Species in Europe
Oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych w Europie
EEA – European Environmental Agency Technical Report No. 16/2012,
155 pp.
ISSN 1725-2237, ISBN 978-92-9213-345-0 

Jerzy J. Lipa, e-mail: J.J.Lipa@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, Polska
Streszczenie

W książce uwzględniono kilkadziesiąt gatunków roślin i zwierząt w tym m.in. następujące gatunki: Neovison vison, Rana catesbeiana, Batrachochytrium dendrobatidis, Oryctolagus cunicuus, Branta canadensis, Caulerpa taxifolioa, Arion vulgaris, Vespa velutina, Aedes albopictus, Ambrosia artemisifolia, Heracleus mantegazianum, Rynchophorus ferrugineus, Cameraria ochridella, Sciurus carolinensis, Psittacula krameri. Szczególnie interesujące i przydatne są informacje odnoszące się do europejskiego areału występowania ryjkowca palmowego (Rynchophorus ferrugineus) oraz szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ochridella). Polecam tę książkę szczególnie uwadze specjalistów, którzy zajmują się zagadnieniami negatywnego wpływu mikroorganizmów, roślin, bezkręgowców, a zwłaszcza owadów i innych stawonogów na rolniczą i środowiskową działalność człowieka. 

Słowa kluczowe
gatunki inwazyjne; Europa
Progress in Plant Protection (2013) 53: 885-885
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-12-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-038
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy