Progress in Plant Protection

Avirulence genes and mating types in the populations of Leptosphaeria maculans collected from infected oilseed rape plants in Poland in autumn 2010

Geny awirulencji i typy kojarzeniowe w populacjach Leptosphaeria maculans zebranych z porażonych roślin rzepaku w Polsce jesienią 2010 roku

Joanna Kaczmarek

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska

Andrzej Brachaczek, e-mail: andrzej.brachaczek@pol.dupont.com

DuPont Poland Sp. z o.o. , Postępu 17b, 02-676 Warszawa , Polska

Deng Shu

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska

Witold Irzykowski

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska

Małgorzata Jędryczka, e-mail: mjed@igr.poznan.pl

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk , Strzeszyńska 34, 60-479 Poznań , Polska
Streszczenie

The fungi Leptosphaeria maculans and L. biglobosa cause stem canker – one of the most damaging diseases of oilseed rape in Poland and worldwide. The aim of this study was to characterize the composition of avirulence genes and mating types present in current populations of L. maculans in Poland. The study was done in autumn 2010. The isolates of L. maculans (254) were obtained from infected winter rapeseed leaves collected at six locations. DNA (deoxyribonucleic acid) of each isolate was extracted using a CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide) method. The taxonomic identity of isolates was checked by RAPD (random amplification of polymorphic DNA) using OPJ-10 primer and compared with specific banding patterns characteristic for the representatives of L. maculans and L. biglobosa. Isolates of L. maculans were studied to identify a mating type and avirulence alleles AvrLm1 and AvrLm6. Mating types MAT1.1 and MAT1.2 were found in similar frequencies at all sites, what suggests that both types are well adapted to environment. The AvrLm1 avirulence allele was observed only in isolates obtained at one collection site. For the first time in Poland the avrLm6 virulence allele has been found.

 

Grzyby Leptosphaeria maculans i L. biglobosa powodują suchą zgniliznę kapustnych – jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku w Polsce i na świecie. Celem tych badań było określenie składu genów awirulencji i typów kojarzeniowych w populacjach L. maculans aktualnie występujących w Polsce. Badania prowadzono jesienią 2010 roku. Z porażonych liści rzepaku ozimego pobranych w sześciu miejscach uzyskano 254 izolaty L. maculans. DNA (deoxyribonucleic acid – kwas deoksyrybonukleinowy) izolatów ekstrahowano przy zastosowaniu metody CTAB (cetyltrimethyl ammonium bromide bromek heksadecylotrimetyloamoniowy). Przynależność taksonomiczną sprawdzano przy zastosowaniu metody RAPD (random amplification of polymorphic DNA – metoda losowej amplifikacji polimorficznych fragmentów DNA) z użyciem startera OPJ-10 i porównywano z wzorem produktów PCR (polymerase chain reaction – reakcja łańcuchowa polimerazy), charakterystycznych dla izolatów wzorcowych dla L. maculans i L. biglobosa. Izolaty L. maculans oznaczano pod względem przynależności do typu kojarzeniowego i określano ich allele awirulencji AvrLm1 i AvrLm6. Typy kojarzeniowe MAT1.1 i MAT1.2 występowały w podobnych proporcjach we wszystkich populacjach, co sugeruje, że oba są dobrze przystosowane do środowiska. Allel awirulencji AvrLm1 obserwowano tylko u izolatów zebranych w jednej lokalizacji. Po raz pierwszy w Polsce stwierdzono allel wirulencji avrLm6.


 

 

Słowa kluczowe
resistance gene; avirulence gene; Leptosphaeria maculans; Leptosphaeria biglobosa; mating type; winter oilseed rape; gen odporności; gen awirulencji; typ kojarzeniowy; rzepak ozimy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 435-439
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-043
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy