Progress in Plant Protection

Monitoring and control of stored grain insect pests in grain stores in Poland

Monitoring i zwalczanie szkodników w obiektach magazynowych w Polsce

Paweł Olejarski, e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Entomologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Paweł Węgorek, e-mail: P.Wegorek@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska

Joanna Zamojska, e-mail: J.Zamojska@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Zoologii , Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań , Polska
Streszczenie

Grain storage conditions and the occurrence of the grain storage pests plays a major role in the reduce losses and maintaining the high value of stored material. In order to know the conditions of storage of cereals and the occurrence of storage pests in them and pests control a detailed survey was sent to the entities responsible for grain storage facilities inPoland. The paper presents the results of a survey collected from 49 locations in the area of 11 out of 16 voivodeships covered by the survey research. The survey included questions about storage time of grain, measuring and control devices installed in granaries conducted monitoring of storage pests, the most common pests occurrence in storage grain, term treatments for pest control and used of plant protection product.

 

Warunki magazynowania zbóż i ewentualna obecność w nich szkodników magazynowych w znacznej mierze wpływa na ostateczny poziom strat i jakość składowanego surowca. W celu poznania warunków składowania zbóż, występujących w nich szkodników i prowadzonego zwalczania opracowano szczegółową ankietę, którą rozsyłano wśród podmiotów zajmujących się magazynowaniem zbóż na terenie Polski. Praca przedstawia wyniki ankiety zebranej z 49 lokalizacji, z obszaru 11 z 16 objętych badaniami ankietowymi województw. Przeprowadzona ankieta zawierała pytania odnośnie czasu przechowywania zbóż, wyposażenia magazynów w urządzenia pomiarowo-kontrolne, prowadzonego monitoringu obecności szkodników magazynowych, najczęściej występujących szkodników magazynowych, terminu przeprowadzania zabiegów zwalczania szkodników i stosowanych środków.

 

 

Słowa kluczowe
storage conditions; storage pest; monitoring; control; insecticides; warunki magazynowania; szkodniki magazynowe; monitoring; zwalczanie; insektycydy
Progress in Plant Protection (2013) 53: 455-461
Data pierwszej publikacji on-line: 2013-09-30 00:00:00
http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2013-046
Pełny tekst (.PDF) BibTeX Mendeley Powrót do listy